3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Αγαπητά μου παιδιά

Κάθε φορά που εορτάζουμε την διπλή πανήγυρη της 6ης Αυγούστου, την Μεταμόρφωση δηλαδή του Σωτήρος Χριστού και μαζί την απαλλαγή του νησιού μας από την απειλή της καταστροφής του οθωμανικού στόλου, στις 6 Αυγούστου του 1824, το ίδιο ερώτημα δημιουργείται μέσα μας: Άραγε πώς να βίωναν εκείνοι οι ηρωικοί πρόγονοί μας τα κοσμοϊστορικά γεγονότα που έζησαν και στα οποία πρωταγωνίστησαν; Ποια επίδραση είχε στην ψυχή τους το άγχος της επαπειλούμενης καταστροφής και η αγωνία για τις συνέπειές της τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους; Με ποιο σθένος κατάφεραν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς μια από τις ισχυρότερες πολεμικές μηχανές του τότε κόσμου, προασπίζοντας την τιμή, την υπόληψη, την ελευθερία τους και την ανεξαρτησία της μικρής πατρίδας τους;

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου γιά τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τήν ἀφιερωμένην εἰς τάς ἱερατικάς Κλίσεις

Ἀγαπητά μου παιδιά ,

Τήν Τρίτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἐκκλησία ὑψώνει στό μέσον τῶν Ἱερῶν Ναῶν τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ὥστε προσκυνώντας Τόν μέ εὐλάβεια, νά λάβουμε χάρη καί δύναμη πρός τελείωση τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος τῆς νηστείας.

Ὁ Τίμιος Σταυρός νοηματοδοτεῖ τήν ζωή κάθε ἑνός χριστιανοῦ. Ἀποκαλύπτει τήν θυσιαστική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Συγχρόνως μᾶς ὑποδεικνύει πῶς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά φθάσει στήν σωτηρία μόνο μέσα ἀπό τήν ταπείνωση καί τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη.

Ἡ Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἔχει ἀφιερωθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στίς ἱερατικές κλίσεις. Παρουσιάζει ἐνώπιον μας ἡ Ἐκκλησία τήν ὀρθόδοξη ἱερωσύνη μέ ὅλες τίς διαστάσεις της διότι ὁ Σταυρός καί ἡ Ἱερωσύνη ἔχουν στενή σχέση.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου διά τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας 20ήν Μαρτίου 2016

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Πρῶτος μεγάλος σταθμός στό ταξίδι μας στό πέλαγος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἡ σημερινή Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμετήν ἀναστύλωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, τή νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ λέξη Ὀρθοδοξία συντίθεται ἀπό τίς λέξεις ὀρθή καί δόξα.

Δόξα σημαίνει ἀφ’ἑνός μέν τήν γνώμη, πού ἔχουμε γιά κάποιο θέμα καί ἀφ’ ἑτέρου σημαίνει τήν δοξολογία. Ὀρθοδοξία λοιπόν σημαίνει σωστή, ὀρθή, ἀληθινή πίστη καί ταυτόχρονα πραγματική δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ σύνδεση πίστεως καί δοξολογίας φανερώνει ὅτι ἡ ἀληθινή πίστη ὁδηγεῖ στήν ἀληθινή δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ πιό ἀληθινή, ἡ πιό σωστή ἔκφραση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ἀκριβῶς βγῆκε ἀπό τά χέρια τοῦ Θεοῦ καί ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι.

Ἡ Ὀρθοδοξία ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς ἀληθείας.

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πατέρων, πού μέ τή ζωή καί τό ἔργο τους τήν ἐτίμησαν, τήν ἐδόξασαν, τήν αὔξησαν, τήν ἑρμήνευσαν δημιουργώντας ἐπί τῇ βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν Ἱερά της Παράδοση. Αὐτή κατήρτισε καί διεφύλαξε ἀκέραιο τό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας. Παρέλαβε καί παρέδωσε ἀνόθευτο τό ἀρχαῖο ἐκκλησιαστικό πολίτευμα, γιατί ὅ,τι κηρύττει ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι τῶν Ἀποστόλων τό κήρυγμα καί τῶν Πατέρων τά δόγματα, μέ τά ὁποῖα ἐπισφραγίσθηκε ἡ μία ὀρθόδοξη πίστη μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ἐπί τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου ἔτους 2016

ἈγαπητοίμουἈδελφοί,

Καθώς εἰσερχόμαστε στόν «νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου», χρέος ὅλων μας εἶναι, ἀφοῦ εὐχαριστήσωμε τόν Πανάγαθο Θεό καί Πατέρα μας γιά τίς εὐεργεσίες του, νά ἐξετάσωμε τά πεπραγμένα μας κατά τόν ἔτος πού ἤδη παρῆλθε. Νά κάνωμε δηλαδή ἕνα πνευματικό αὐτοέλεγχο, ἕνα ἀπολογισμό τῶν πράξεων ἤ τῶν παραλείψεων, ὥστε στή συνέχεια νά χαράξωμε τήν πνευματικη μας πορεία στούς δρόμους τῶν ἀρετῶν τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.

 Ἄς ἀναλογισθοῦμε, ἄν πιστεύσαμε στόν Θεό καί Πατέρα μας μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας, ἄν μέ εὐάρεστο τρόπο Τόν λατρεύσαμε ἀποδεικνύοντας ἔμπρακτα τήν ἐμπιστοσύνη μας στήν θεία Πρόνοιά Του. Ἄν ὡς Γονεῖς, Δάσκαλοι καί Κληρικοί κάναμε τουλάχιστον τόν καθῆκον μας.

Κι ἄν ὁ ἀπολογισμός μας ὑστερεῖ, τότε ἀπό σήμερα πλέον ἄς ἀκολουθήσωμε τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού γράφει πρός τούς Φιλιππησίους: «Ξεχνῶ αὐτά πού εἶναι πίσω μου και ἀνήκουν στό παρελθόν καί κάνω ὅ,τι μπορῶ γιά νά φθάσω αὐτά πού βρίσκονται μπροστά σου» (γ 13).

Ὁ καινούργιος χρόνος, πού ἀνέτειλε εἶναι μιά νέα εὐκαρία, πού μᾶς δίδει ὁ Θεός. Εὐκαιρία διορθώσεώς μας καί ἐπανεντροχιασμοῦ μας στό δρόμο τῆς πίστεως, τῶν χριστιανικῶν Ἀρχῶν καί πεποιθήσεών μας. Στό δρόμο τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεώς μας, στόν δρόμο τῆς ἐντιμότητος καί τῆς ἀξιοπρεπείας.

Ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀφυπνισθοῦμε πνευματικά ὅλοι μας. Νά κάνουμε μιά εἰλικρινῆ αὐτοκριτική. Νά ‘δοῦμε τά συντρίμμια, πού εἶναι συσσωρευμένα δίπλα μας καί γύρω μας. Νά καταλάβουμε τήν ἠθική καί πνευματική κρίση τοῦ καιροῦ μας καί νά ἀλλάξουμε τρόπο ζωῆς μέσα ἀπό τήν ὁδό τῆς ταπείνωσης και τῆς μετανοίας. Νά ἀγωνισθοῦμε γιά τήν θεραπεία καί τήν μεταμόρφωση τῶν ἀτομικῶν μας παθῶν ἀλλά καί τήν θεραπεία τῶν κοινωνικῶν κακῶν.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ ἀνθρωπότητα ὁδοιποροῦσε κατάκοπη καί ἀποθαρρημένη. Δέν γνώριζε οὔτε τόν πραγματικό σκοπό, οὔτε τόν προορισμό τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπικρατοῦσε φρικτή εἰδωλολατρεία, ζοφερό σκοτάδι σ’ ὅλην τήν προχριστιανική ἀνθρωπότητα. Οἱ πρωτόπλαστοι μετά τήν πτώση ἔχασαν τόν Παράδεισο καί τήν εὐτυχία τους. Μπῆκε στή ζωή τους ἡ ἁμαρτία, ὁ πόνος καί ὁ θάνατος, φυσικός καί ἠθικός. Ὁ Πανάγαθος Πατέρας ἔδωσε στούς πρωτοπλάστους πού θρηνοῦσαν, τό Πρωτευαγγέλιο γιά τόν Λυτρωτή, ὁ ὁποῖος θά συντρίψει τήν κεφαλή τοῦ ὄφεως (Γεν.3,15).

Ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ μεταδόθηκε ἀπό στόμα σέ στόμα σέ ὅλους τούς λαούς. Ἡ προσδοκία τοῦ Λυτρωτῆ καί τῆς ἐπανόδου τῆς χρυσῆς ἐποχῆς, τῆς ἀρχικῆς παραδείσιας καταστάσεως, ἐφώτιζε τά σκοτάδια καί ἁπάλυνε τόν πόνο γιά τήν ἀπώλεια τοῦ παραδείσου.

Ἦταν παγκόσμια ἡ προσδοκία γιά τόν Θεάνθρωπο Λυτρωτή. Ἦταν μιά μή συνειδητή, μιά ἀσίγαστη νοσταλγία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Αὐτή ἡ νοσταλγία πρόβαλε ἀπό τά βάθη τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς τῶν προχριστιανικῶν λαῶν, ὡς ἡ μόνη ἐλπίδα γιά τήν λύση τοῦ πανανθρωπίνου δράματος, τοῦ χωρισμοῦ Θεοῦ καί ἀνθρώπου. Καί ὅταν συμπληρώθηκε ὁ καιρός, ὅταν ὁ πανανθρώπινος πόνος παρεβίασε τόν οὐρανό, σέ μιά ἥσυχη νύχτα τοῦ Δεκέμβρη, στό σταῦλο τῆς Βηθλεέμ, ἄγνωστος ἀπό ὅλους, μή ἀποδεκτός ἀπό ὅλους, γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἔγινε υἱός τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά γίνουμε ἐμεῖς Υἱοί τοῦ Θεοῦ. Τυλίχθηκε στά σπάργανα, γιά νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Ἔγινε μικρός, γιά νά μᾶς κάνει μεγάλους. Ἔγινε πτωχός, γιά νά μᾶς κάνει πλούσιους. Ἦρθε κλαίγοντας γιά νά στεγνώσει τά δάκρυά μας. Γεννήθηκε στά ξένα, γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στήν οὐράνια Πατρίδα μας. Πουθενά δέν βρῆκε μιά θέση  σέ ὅλη τήν χώρα, γιά νά ἔχουμε ἐμεῖς θέση στή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31