3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου διά τόν ἑορτασμόν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὡς Προστατῶν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου διά τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας 20ήν Μαρτίου 2016

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Πρῶτος μεγάλος σταθμός στό ταξίδι μας στό πέλαγος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἡ σημερινή Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμετήν ἀναστύλωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, τή νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ λέξη Ὀρθοδοξία συντίθεται ἀπό τίς λέξεις ὀρθή καί δόξα.

Δόξα σημαίνει ἀφ’ἑνός μέν τήν γνώμη, πού ἔχουμε γιά κάποιο θέμα καί ἀφ’ ἑτέρου σημαίνει τήν δοξολογία. Ὀρθοδοξία λοιπόν σημαίνει σωστή, ὀρθή, ἀληθινή πίστη καί ταυτόχρονα πραγματική δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ σύνδεση πίστεως καί δοξολογίας φανερώνει ὅτι ἡ ἀληθινή πίστη ὁδηγεῖ στήν ἀληθινή δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ πιό ἀληθινή, ἡ πιό σωστή ἔκφραση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ἀκριβῶς βγῆκε ἀπό τά χέρια τοῦ Θεοῦ καί ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι.

Ἡ Ὀρθοδοξία ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς ἀληθείας.

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πατέρων, πού μέ τή ζωή καί τό ἔργο τους τήν ἐτίμησαν, τήν ἐδόξασαν, τήν αὔξησαν, τήν ἑρμήνευσαν δημιουργώντας ἐπί τῇ βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν Ἱερά της Παράδοση. Αὐτή κατήρτισε καί διεφύλαξε ἀκέραιο τό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας. Παρέλαβε καί παρέδωσε ἀνόθευτο τό ἀρχαῖο ἐκκλησιαστικό πολίτευμα, γιατί ὅ,τι κηρύττει ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι τῶν Ἀποστόλων τό κήρυγμα καί τῶν Πατέρων τά δόγματα, μέ τά ὁποῖα ἐπισφραγίσθηκε ἡ μία ὀρθόδοξη πίστη μας.

Ἡ σημερινή Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, πέρα ἀπό τίς θριαμβολογίες καί τά ἐγκώμια, πρέπει ὅμως νά ἀποτελέσει ἀφορμή προβληματισμοῦ, ὥστε νά ἐξετάσουμε τούς ἑαυτούς μας καί νά διαπιστώσουμε κατά πόσον Ὀρθόδοξοι εἴμαστε!

Ἄν παραμένουμε σταθεροί καί ἀμετάθετοι στή ζωή, τήν διδασκαλία καί τήν λατρεία τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ἄν ἐν τέλει ἀνταποκρινόμαστε στήν ἰδιότητα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ, ἰδίως στήν σημερινή ἐποχή, ὅπου ὁ Κύριος μᾶς παρέχει τήν δυνατότητα νά ἀποδείξουμε τί σημαίνει νά εἶσαι Ὀρθόδοξος Χριστιανός καί Ἕλληνας ταυτόχρονα.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δέν μποροῦμε νά μείνουμε ἀδιάφοροι καί ἀσυγκίνητοι μπροστά στίς δραματικές ὧρες, πού βιώνει ἡ Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας. Ἡ σύγχρονη ἐποχή εἶναι γιά ὅλους μας μεγάλη ὧρα περισυλλογῆς.

Εἶναι ἀπαραίτητο μέ ψυχραιμία, ὑπευθυνότητα, ἑνότητα καί ὁμοψυχία νά ἐκφράσουμε τήν ἔμπρακτη ἀγάπη καί τήν ἀλληλεγγύη μας στόν ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γιατί κάθε ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ.

Γιά νά τό ἐπιτύχουμε ὅμως αὐτό, πρέπει ὁπωσδήποτε νά προσεγγίσουμε τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Νά ἐγκαινιάσουμε, ἄν δέν ἔχουμε, μία προσωπική κοινωνία μαζί Του μέσα ἀπό τήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε ὅ,τι κάνουμε νά εἶναι συνέχεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί συνέπεια τῆς πίστης μας καί τῆς ἀγάπης μας στόν Χριστό.

Χωρίς κανένα φόβο καί μέ ἀκράδαντη πίστη στόν Χριστό, μέ προσευχή, μέ μετάνοια, μέ συχνή θεία Κοινωνία νά ζήσουμε τή ζωή πού μᾶς δίνει καί μᾶς δείχνει ἡ Ὀρθοδοξία μας.

 Γιατί ἡ Ὀρθοδοξία μας εἶναι ἀλήθεια ζωῆς. Δέν εἶναι ἁπλά καί μόνο μία θρησκεία ἤ κάποια ἔκφραση ἤ μορφή θρησκείας, ὅπως εἶναι οἱ πολλές θρησκεῖες, μά εἶναι ζωή, εἶναι ἀπεικόνιση καί ἔκφραση τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Εἶναι ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνες!

Καί μόνο τοῦτο ἀποτελεῖ τήν πλέον αἰσιόδοξη καί ἐλπιδοφόρα προοπτική γιά τή ζωή μας.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ὡς Μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μέλη δηλαδή τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἀγωνιζόμαστε καθημερινά νά ἀναγνωρίζουμε τό θεῖο Του θέλημα καί νά τό πράττουμε γιά τή σωτηρία μας, ἐμπιστευόμενοι στή χάρη Του, «ἑαυτούς καί ἀλλήλους», ὅπως προσευχόμαστε καί στίς ἱερές Ἀκολουθίες.

 Ὡς μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί ὡς Ἕλληνες, στήν ἡρωϊκή συνέχεια τῶν προγόνων μας, Κλῆρος καί Λαός ἔχουμε βεβαία τήν πεποίθηση, ὅτι ποτέ δέν μᾶς ἐγκαταλείπει ὁ Θεός.

Λίγο ἄν ἀγωνιζόμαστε γιά νά γίνεται τό θέλημά Του «ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς», λίγο ἄν ἔχουμε τόν θεῖο φόβο Του στήν καρδιά μας, μέ τήν ἔννοια τοῦ σεβασμοῦ, τῆς πίστης καί τῆς ὑπακοῆς σ’ Ἐκεῖνον, τότε ὁ Θεός εἶναι μαζί μας.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς διαβεβαιώνει γι’ αὐτό, ὅταν γράφει πρός τούς Ῥωμαίους «τοῖς ἀγαπῷσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν»(Ῥωμ. η΄ 28).

Ἡ ἴδια ὅμως διαβεβαίωση διατρανώνεται καί στήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, πού ψάλλουμε αὐτές τίς ἡμέρες: «Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε.Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Τὸν δὲ φόβον ὑμῶν οὐ μὴ φοβηθῶμεν, ουδ' οὐ μὴ ταραχθῶμεν.Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.»

Ἄς μάθουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὅτι ὁ Κύριός μας εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός. Εἶναι ὁ Παντοδύναμος καί ὁ Παντοκράτωρ. Καί πῶς κανένα καί τίποτε δέν φοβόμαστε, γιατί ὁ Θεός εἶναι μαζί μας!

«Πάντα ἰσχύωμεν ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι ἡμᾶς Χριστῷ» (βλ. Φιλιπ. δ΄ 13)

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ

Ὁ Ἐπίσκοπός  Σας

† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30