3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΜΗΝΥΜΑ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου γιά τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τήν ἀφιερωμένην εἰς τάς ἱερατικάς Κλίσεις

ΜΗΝΥΜΑ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου γιά τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τήν ἀφιερωμένην εἰς τάς ἱερατικάς Κλίσεις

Ἀγαπητά μου παιδιά ,

Τήν Τρίτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἐκκλησία ὑψώνει στό μέσον τῶν Ἱερῶν Ναῶν τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ὥστε προσκυνώντας Τόν μέ εὐλάβεια, νά λάβουμε χάρη καί δύναμη πρός τελείωση τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος τῆς νηστείας.

Ὁ Τίμιος Σταυρός νοηματοδοτεῖ τήν ζωή κάθε ἑνός χριστιανοῦ. Ἀποκαλύπτει τήν θυσιαστική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Συγχρόνως μᾶς ὑποδεικνύει πῶς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά φθάσει στήν σωτηρία μόνο μέσα ἀπό τήν ταπείνωση καί τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη.

Ἡ Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἔχει ἀφιερωθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στίς ἱερατικές κλίσεις. Παρουσιάζει ἐνώπιον μας ἡ Ἐκκλησία τήν ὀρθόδοξη ἱερωσύνη μέ ὅλες τίς διαστάσεις της διότι ὁ Σταυρός καί ἡ Ἱερωσύνη ἔχουν στενή σχέση.

 

Ἐπάνω στό Σταυρό, ὁ Μεγάλος Ἀρχιερέας Χριστός, ἱερούργησε τό μυστήριο τῆς σωτηρίας μας καί μέ τό ἄχραντο Αἷμα Του μᾶς δίνει τήν δυνατότητα τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἡ ἱερωσύνη εἶναι μετοχή στήν ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ καί οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ διάδοχοί τους οἱ Ἐπίσκοποι, συνεχίζουν τό ἔργο τοῦ Κυρίου μας. Ἐνώπιον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὁ Ἱερεύς κάνει τήν αὐτοκριτική του καί ζητεῖ ἐναγωνίως νά λάβει παρηγοριά καί παράκληση γιά νά συνεχίσει τό ἔργο, πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Χριστός. Ἰδιαιτέρως ὅμως ἐπιχειρεῖ νά ἐμπνεύσει, νά καθοδηγήσει καί νά προστατεύσει πνευματικά τους νέους ἐκείνους, πού σκέπτονται τήν ἱερωσύνη καί προσπαθοῦν νά τήν προσεγγίσουν.

Ὁ πόθος τῆς ἱερωσύνης ἐμφυτεύεται ἀπό τόν Θεό στήν καρδιά ἐκείνου, πού ἐπιλέγει. Κι ὅπως ὅλα τά χαρίσματα ἔτσι κι αὐτό πρέπει μέ τήν ἀπαραίτητη φροντίδα νά ἀξιολογηθεῖ καί νά ἀξιοποιηθεῖ. Ἡ ἐπισήμανση αὐτή ἀφορᾶ κυρίως σ’ ἐκείνους τούς φωτισμένους καί ἐκλεκτούς γονεῖς, ποῦ ἐνθαρρύνουν τά παιδιά τους νά ἀφιερωθοῦν στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του καί τά στηρίζουν στό δύσκολο ἀγῶνα τούς μέσα στά ἐφηβικά χρόνια, ὥστε νά φθάσουν στήν πραγματοποίηση τῆς κλίσεώς τους, τῆς ἐπιθυμίας τους νά ὑπηρετήσουν τόν Θεό ὡς Κληρικοί.

Δυστυχῶς σήμερα αὐτές οἱ εὐλογημένες οἰκογένειες εἶναι λιγοστές. Οἱ περισσότερες χριστιανικές οἰκογένειες, ἐπηρεασμένες ἀπό τό σύγχρονο ὑλιστικό τρόπο ζωῆς, ἀπαξιώνουν τό χάρισμα τῆς ἱερωσύνης καί θεωροῦν δυστύχημα τήν ἐπιθυμία ἑνός παιδιοῦ τους νά γίνει κληρικός. Ὡς Πνευματικός Πατέρας στενοχωροῦμαι, ὅταν οἱ χριστιανοί μᾶς παραπονοῦνται γιά τήν ἔλλειψη ἱερέων ἤ γιά τήν κακή διαγωγή κάποιων κληρικῶν, ἀλλά αὐτοί οἱ ἴδιοι, ποῦ θέλουν νά εἶναι τιμητές τῶν ἄλλων, ἀρνοῦνται κατηγορηματικά νά προετοιμάσουν καί νά ἀφιερώσουν ἕνα παιδί τους στήν διακονία τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.

Φαίνεται, ὅτι οἱ χριστιανοί μας ξεχάσανε, ὅτι ἡ ἱερωσύνη εἶναι τό μεγαλύτερο καί σπουδαιότερο δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Γιατί μέσω τῆς ἱερωσύνης γίνεται δυνατή ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στή γῆ καί ἡ ὁλοκλήρωση τῶν ὑποσχέσεών Του πρός τόν λαό Του. Ὅλες οἱ δωρεές τοῦ Θεοῦ προσφέρονται στόν ἄνθρωπο διά τῆς ἱερωσύνης, ἐφ’ ὅσον μέσῳ αὐτῆς τελεσιουργοῦνται τά ἱερά Μυστήρια, πού εἶναι ἡ οὐσιαστική τροφοδοσία τῆς πνευματικῆς ζωῆς κάθε πιστοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας καί ἑπομένως αὐτή ἡ ἴδια ἡ ἐπιβίωση τῆς Ἐκκλησίας. Μέσῳ τῆς ἱερωσύνης διδάσκονται οἱ πιστοί μέ ὑπευθυνότητα τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί τή διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Μέσῳ τῆς ἱερωσύνης ποιμαίνεται ὁ λαός τοῦ Θεοῦ καί καθοδηγεῖται στήν ὁδό τῆς ἀρετῆς, τῆς φιλοθεΐας καί τῆς φιλανθρωπίας.

Ὁ ἱερέας καθημερινά στέκεται ἐνώπιόν του Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ. ‘’Ἑσπέρας καί πρωί καί μεσημβρία’’ λατρεύει Αὐτόν πού πληγώθηκε ἀπό ἀγάπη γιά τήν δική μας σωτηρία. Καί μέ ζῆλο καί αὐταπάρνηση ψάχνει καί βρίσκει τούς πονεμένους καί τραυματισμένους ἀπό τήν ἁμαρτία συνανθρώπους καί τά ματωμένα τούς τραύματα, τίς κραυγές τῆς ἀπόγνωσης καί τῆς ἀπελπισίας, τίς προσφέρει σέ Ἐκεῖνον, τόν Θεάνθρωπο Λυτρωτή μας, τόν μόνο πού μπορεῖ μέ ὑπομονή κι ἀγάπη νά «ἐπιχύσει ἔλαιον καί οἶνον» καί νά θεραπεύσει τίς πονεμένες καί τραυματισμένες ψυχές.

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, στόν περί Ἱερωσύνης λόγο του, ἐπισημαίνει τά ἑξῆς: «Ἡ πνευματική δύναμη, τήν ὁποία ἔδωσε ὁ Θεός στούς ἱερεῖς, εἶναι μεγαλύτερη ἀπό ἐκείνη ποῦ χορήγησε στούς φυσικούς γονεῖς μας. Ἡ διαφορά μεταξύ των δύο δωρεῶν εἶναι τόσο μεγάλη, ὅσο διαφέρει ἡ παροῦσα ζωή ἀπό τήν αἰώνια. Διότι οἱ μέν φυσικοί γονεῖς μᾶς γεννοῦν στή φυσική ζωή, οἱ δέ ἱερεῖς στή μέλλουσα ζωή».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καυχᾶται ἐν Κυρίω, διότι ἱδρύθηκε καί διδάχθηκε τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό τούς μεγάλους Ἀποστόλους Παῦλο καί Ἰωάννη τόν Θεολόγο. Οἱ κάτοικοι τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν πάντοτε ξεχώριζαν γιά τήν εὐσέβειά τους καί τήν σταθερότητά τους στήν ἑλληνοχριστιανική παράδοσή μας. Οἱ τόποι μᾶς ἁγιάσθηκαν ἀπό μαρτυρικά αἵματα ὁμολογητῶν τῆς πίστεως καί εὐλογήθηκαν ἀπό ἁγιασμένες ἱερατικές μορφές.

Σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι ὁ πνευματικός σας Πατέρας, ὁ Ἐπίσκοπός σας, μαζί μέ ὅλους τους Κληρικούς, ἀγωνιζόμαστε νά κρατοῦμε πάντοτε ζωντανή αὐτή τήν εὐλογημένη παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ζητῶ ὅμως καί τήν δική σας βοήθεια. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό νέους Κληρικούς καί νέες Πρεσβυτέρες, μέ κατάρτιση, μέ σοβαρότητα καί ἀρετή. Ἄν κάποιο παιδί σας δεχθεῖ τήν ἱερή κλήση ἀπό τό Θεό καί θελήσει νά γίνει Ἱερέας ἤ Πρεσβυτέρα, βοηθῆστε το, ὥστε νά μήν μαραθοῦν τά ὁράματά του. Βοηθῆστε νά ἀποδεχθεῖ τήν κλήση τοῦ Θεοῦ καί νά μήν ἀποκλίνει σέ ἄλλες κατευθύνσεις. Τό νά γίνει τό παιδί σας Ἱερέας ἤ Πρεσβυτέρα, εἶναι ἡ μεγαλύτερη εὐλογία γιά ἐσᾶς καί τήν οἰκογένειά σας. Θά ἔχετε μόνιμη μπροσευχή ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου, χάρη καί ἔλεος στή ζωή Σας καί θά γίνεσθε καί παράδειγμα πρός μίμησιν.

Ἐπαναλαμβάνοντας τήν προτροπή τοῦ Κυρίου μας: «ὁ μέν θερισμός πολύς οἱ δέ ἐργᾶται ὀλίγοι΄ δεήθητε οὔν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλλη ἐργάτας εἰς τόν θερισμόν», εὔχομαι ἡ χάρις τοῦ τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ νά ἐπισκιάζει πάντοτε τά ἀκριτικά νησιά μας καί τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας καί νά ὁδηγεῖ τά βήματά μας στό δρόμο τῆς ἀληθινῆς θεογνωσίας.

Καλή συνέχεια στόν ἀγώνα τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη

Ὁ Μητροπολίτης
† Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31