3 islands

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Συνεχίζοντας ἐνεργά τόν ἀγώνα της, ἐνάντια στήν ἀνθρωπιστική κρίση, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας μέσω τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου ξεκίνησε τίς ἐγγραφές ὅσων ἐπιθυμοῦν νά ἐνταχθοῦν στό Εὐρωπαϊκό πρόγραμμα Ἐπισιτιστική καί Βασική Ὑλική Συνδρομή τοῦ Ταμείου Εὐρωπαϊκῆς Βοήθειας γιά τούς Ἄπορους (ΤΕΒΑ). Οἱ ὠφελούμενοι μποροῦν νά προέρχονται ἀπό ὅλες τίς περιοχές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Δικαίωμα ἐγγράφης ἔχουν ἄτομα καί οἰκογένειες οἱ ὁποῖες διαβιοῦν σέ συνθῆκες ἀκραίας φτώχειας. Ἐνδεικτικά, δύνανται νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό τό πρόγραμμα ἄτομα μέ ἐτήσιο εἰσόδημα 3.000 εὐρώ, ζευγάρι μέ ἐτήσιο εἰσόδημα 4.500 εὐρώ, ζευγάρι μέ 1 ἀνήλικο ἐξαρτώμενο μέλος 5.400 εὐρώ κ.α.

Κοινωνικό Παντοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας Τήλ. 2273087640 - fax 2273087646

Γιά ἐπιτυχη ὁλοκλήρωση τῆς ἐγγραφῆς οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἀπαιτεῖται νά προσκομίσουν τό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, τήν Ἀστυνομική τους Ταυτότητα, τό Ε1 καί τό Ε9 τοῦ οἰκονομικοῦ ἔτους 2015 (χρήση ἔτους 2014). Ἀπαραίτητος εἶναι ὁ κωδικός ΤΑΧΙS τῶν αἰτούντων, ὅπως καί ἡ ὑποβολή τῆς φορολογικῆς τους δήλωσης γιά τό 2015. Ἐξυπηρέτηση ἐνδιαφερόμενων γιά ἠλεκτρονική ὑποβολή αἰτήσεων στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀπό Δευτέρα ἕως Παρασκευή, ὥρες 09.00 ἕως 13.00 καί μέ προθεσμία ἕως 05.08.2015.

Εκτύπωση Email

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΣ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΣΑΜΙΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

κατάλογοςἩ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν, μέ ἰδιαίτερη χαρά καί εὐχαρίστηση, ἀνακοινώνει στούς φιλευσεβεῖς χριστιανούς, ὅτι τό Σάββατο 1 Αὐγούστου καί τήν Κυριακήν 2 Αυγούστου θά ἑορτάσωμεν τούς Σαμίους Ἁγίους μας, ἐπιτελοῦντες χρέος ἱερόν καί ἀποδίδοντες τήν ὀφειλομένην τιμήν καί εὐγνωμοσύνην πρός τούς ἁγίους Λέοντα, Ἑρμογένην καί Ἡράκλειον Ἐπισκόπους Σάμου, τόν ἅγιον Γεώργιον τόν Νεομάρτυρα, τόν ὅσιον Παῦλον τόν Λατρινόν, καί τούς ἁγίους μάρτυρας στρατιωτικούς Γρηγόριον, Λέοντα καί Θεόδωρον.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ApostolosPavlos

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τοῦ πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν γιά νά ὑπενθυμίσει σέ ὅλους τούς Σαμίους τήν διέλευση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπό τό νησί μας, κατά τήν τρίτη Ἀποστολική Περιοδεία («παρεβάλομεν εἰς Σάμον», Πραξ.κεφ.20,στ.15), θά τελέσει ὑπαίθριο πανηγυρικό Ἑσπερινό, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου ὄπισθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί ἀπέναντι τῶν παραλίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τήν Δευτερα 29 Ἰουνίου καί ὥρα 19.00μ.μ.

Στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό θά ψάλλει χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ.Γεωργίου Ἀγγελινάρα. Στήν κατανυκτική, αὐτή, λατρευτική ἐκδήλωση ὀφείλουμε νά δώσουμε τό παρόν, ὥστε νά ἐκζητήσουμε τίς πρεσβεῖες τοῦ Μεγάλου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία.

Εκτύπωση Email

ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

onomastiria2015

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας εόρτασε την ιερά μνήμη του ενδόξου ιερομάρτυρος Ευσεβίου επισκόπου Σαμοσάτων και τα ονομαστήρια του σεπτού Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Ευσεβίου, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια θεοφιλούς ποιμαντορίας στην Ιερά Μητρόπολη.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ

ieromartis eusevios

Τήν Δευτέρα 22 Ἰ­ου­νίου 2015, ἑ­ορτή τοῦ Ἁ­γίου ἐν­δό­ξου ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Εὐ­σε­βίου Ἐ­πι­σκό­που Σα­μο­σά­των, ἄ­γει τά ὀ­νο­μα­στή­ριά του ὁ σε­πτός Ποι­με­νάρ­χης μας, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Σά­μου καί Ἰ­κα­ρίας κ.κ.Εὐ­σέ­βιος.

Τό πρό­γραμμα τῶν λα­τρευ­τι­κῶν ἐκ­δη­λώ­σεων, οἱ ὁ­ποῖες θά τε­λε­σθοῦν ἐπί τῆ εὐ­και­ρία τῶν σε­πτῶν Ὀ­νο­μα­στη­ρίων καί τῆς συμπληρώσεως 20 ἐτῶν θεοφιλοῦς Ποιμαντορίας τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Ποι­με­νάρ­χου μας κ.κ. Εὐ­σε­βίου ἔ­χει ὡς ἑ­ξῆς:

Τήν Κυριακή 21ην Ἰ­ου­νίου 2015 καί ὥρα 19.00 μ.μ.
Πολυαρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός εἰς τό πα­ρεκ­κλή­σιον τοῦ Ἁ­γίου Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Εὐ­σε­βίου, στό Πα­λαιό Καρ­λό­βασι.

Τήν Δευτέρα 22αν Ἰ­ου­νίου 2015
Ἀρ­χι­ε­ρα­τική Θεία Λει­τουρ­γία εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ­ερόν Ναόν τοῦ Ἁ­γίου Σπυ­ρί­δω­νος Σά­μου.

Μετά τό πέ­ρας τῆς Θείας Λει­τουρ­γίας, ὁ ἑ­ορ­τα­ζόμενος Ποι­με­νάρ­χης μας θά δε­χθεῖ τίς εὐ­χές τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου καί τῶν Ἀρ­χῶν, τῶν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν Συμ­βου­λίων καί Ἐ­πι­τρο­πῶν, κα­θώς καί τῶν εὐ­σε­βῶν χρι­στι­α­νῶν στό ἰ­δι­αί­τε­ρον γρα­φεῖον Του, εἰς τό Μη­τρο­πο­λι­τικόν Μέ­γαρον (ὁ­δός 28ης Ὀ­κτω­βρίου 4, Σά­μος), μέ­χρι τῆς 13.00μ.μ. Τίς ἀ­πο­γευ­μα­τι­νές ὧ­ρες ἀπό 17.30μ.μ. ἕως 20.30μ.μ.

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30