3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

γεννησις.jpg

Αὐτό εἶναι το νόημα τῶν Χριστουγέννων!

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Κάθε φορά πού ἔρχονται Χριστούγεννα, γιορτάζουμε τό μεγαλύτερο θαῦμα ὅλων τῶν αἰώνων, τό πιό συγκλονιστικό γεγονός τῆς Ἱστορίας, τό Μυστήριο τῶν μυστηρίων, πού τό διακηρύττει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, καί Εὐαγγελιστής μέσα σέ τέσσερις μόνο λέξεις. «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο» (α΄14). Ὁ ὑπερούσιος Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος!

 Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὁ Λόγος μετεβλήθη σέ ἄνθρωπο. Ὄχι! Ἀλλά ὅτι ὁ Θεός Λόγος, παραμένοντας Θεός, πῆρε καί τοῦ δούλου τή μορφή. «Ἐγένετο», γράφει ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής, ἔγινε πραγματικά ἄνθρωπος, προσέλαβε πραγματικά τήν ἀνθρώπινη φύση.

 Ἔγινε ἄνθρωπος πραγματικός παραμένοντας συγχρόνως καί Θεός. Μέσα στόν Θεάνθρωπο, πού γεννιέται στή Βηθλεέμ, κατοικεῖ «πᾶν το πλήρωμα τῆς θεότητος», ὅλη ἡ θεότητα, ὅπως διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Κολασ. β΄9). Αὐτή εἶναι ἡ πίστη μας, πού ἐνώπιόν της παραλύει, σαστίζει καί τρέμει ἡ σκέψη μας, ἰλιγγιᾶ ὁ νοῦς καί ἀνακαινίζεται ὅλη ἡ ὕπαρξή μας.

Ὁ Θεός γιά νά ἀναστήσει τήν πεσμένη φύση μας, τήν ἀναλαμβάνει στούς ὤμους Του. Πῆρε τήν ἀνθρώπινη φύση, ὄχι γιά νά τήν ἀφήσει πάλι, ἀλλά γιά νά τή φέρει πάντοτε ἀχώριστη μέ τή θεία Τοῦ φύση. Ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Θεός Λόγος, καί ποτέ δέν θά παύσει νά εἶναι ὁ Θεάνθρωπος.

Πῆρε τήν ἀνθρώπινη φύση μας καί μ’ αὐτήν ἑνωμένος ἀνελήφθη στούς Οὐρανούς καί ἐκάθισε στά δεξιά του Πατρός, στόν θρόνο τῆς θεότητος, καί ὡς Θεάνθρωπος προσκυνεῖται ἀπό τίς στρατιές τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων. Ποιός λόγος, ποιά διάνοια μπορεῖ νά παραστήσει τήν τόση τιμή, «τήν ὄντως ὑπερφυή καί φρικτή», πού ἔγινε στό γένος τῶν ἀνθρώπων!

 Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπό τόν Θεό ἄρχοντας μέ δόξα καί τιμή. Πλάστηκε «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» καί μέ προορισμό νά ὁμοιάσει μέ τόν Θεό. Δέν τό κατενόησε ὅμως αὐτό. Καί ὁ Θεός δέν ἐγκατέλειψε τό πλάσμα τῶν χειρῶν Του. Γιά νά τόν σώσει ἀπό τήν ἁμαρτία, τή φθορά καί τόν θάνατο, «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Πῆρε τήν πεσμένη φύση μας γιά νά τήν ἀνεβάσει ἀπό τό σκοτεινό καταγώγιο τοῦ Ἅδη στά ὕψη τοῦ Οὐρανοῦ στόν θρόνο τῆς θεότητος.

 Ἀγαπητά μου παιδιά, αὐτό εἶναι τό νόημα τῶν Χριστουγέννων!

 Νά θαυμάσουμε τό ἔργο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας καί νά Τόν δοξάσουμε, ὅπως τονίζει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «μή διά τῶν ρημάτων μόνον, ἀλλά πολλῶ μᾶλλον διά τῶν πραγμάτων», ὄχι μόνο μέ τά λόγια μας, ἀλλά πολύ περισσότερο μέ τίς πράξεις μας, μέ τήν κατά τό ἅγιο θέλημά Του ζωή μας, γιά νά ἀπολαύσουμε ὅσα μᾶς ἐξασφάλισε στήν παροῦσα ζωή καί ὅσα μᾶς ἑτοιμάζει στήν μέλλουσα Βασιλεία Του μέ τήν ταπεινή ἔλευσή Του στόν σκοτισμένο κόσμο μας.

 Ἅς Τόν δοξολογοῦμε γιά τά δῶρα πού μᾶς χάρισε «ὁ ἐν σπηλαίω γεννηθεῖς καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθεῖς» Κύριος καί ἅς μή λησμονοῦμε ὅτι «Αὐτός ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν».

                                              Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπης καί ἐνθέρμων πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι 109η ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

j40aa5a.jpg

Τό νησί μᾶς σήμερα ἑορτάζει τήν 109η ἐπέτειο τῆς Ἑνώσεώς του μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα. Ἡμέρα ἐθνικοῦ καί Σαμιακοῦ μεγαλείου καί ἡρωισμοῦ, ἑνός λαοῦ προσηλωμένου στά ἀνεκτίμητα ἰδανικά τῆς θρησκείας καί τῆς πατρίδος.

Οἱ γενναῖοι πρόγονοί μας μέ πίστη καί φιλοπατρία, σύσσωμοι καί καθοδηγούμενοι ἀπό τοῦ Σαμίου Προέδρου Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, ἀλλά καί τοῦ πνευματικοῦ τους πατέρα Μητροπολίτου Κωνσταντίνου, ἔφεραν τήν πολυπόθητη ἐλευθερία, ἀπέδειξαν στούς ἐχθρούς ὅτι τό νησί μᾶς εἶναι τό «κραταιότατο προπύργιο πρός Ἀνατολᾶς».

 Ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη πρός ἐκείνους πού συνέβαλαν μέ κάθε τρόπο στήν ἐκπλήρωση τῆς προσδοκίας καί τοῦ μύχιου πόθου κάθε Σαμιώτη νά δεῖ τό νησί τοῦ ἐλεύθερο, ἀπό τήν Ἡγεμονία καί ἑνωμένο μέ τόν ἐλεύθερο κορμό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας.

          Ἅς ἐμπνευστοῦμε καί ἅς διδαχθοῦμε ἀπό τούς προγόνους μας καί βαδίζοντας στά ἴχνη τούς ἅς διδαχθοῦμε ἀπό τήν ζωή καί τή θυσία τους, τήν γενναιότητα καί τήν προσφορά τους. Ἅς καταλάβουμε, ὅτι μόνο μέ τήν βαθειά πίστη, τήν ἀποφασιστικότητα, τήν ἀλληλοβοήθεια, τήν ἐργατικότητα, τόν παραμερισμό μικροτήτων, τήν ἐθνική μας συνοχή, την ἑνότητα καί τήν  ἀγάπη, θά ξεπεράσουμε τήν κάθε δυσκολία καί θά ἐκδιώξουμε κάθε κακό πού ἀλλοτριώνει καί τυφλώνει νοῦ καί καρδιά.

Κάθε χρόνο την ἐπέτειο τῆς ἑνώσεως τῆς Σάμου μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα τήν ἑορτάζαμε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα στό Βαθύ, μέσα στόν ὁποῖο τόν Νοέμβριο τοῦ 1912 συνεδρίασε ἡ ἐθνοσυνέλευση τῶν Σαμίων πού κήρυξε καί ὑπέγραψε τήν Ἕνωση τοῦ νησιοῦ μέ τήν Ἑλλάδα. Ἐφέτος ὁ Ἱερός αὐτός Ναός, πού εἶναι συνυφασμένος μέ τήν ζωή τῆς πόλης μας, κυρίως ὅμως μέ τήν ἱστορία τοῦ μικροῦ ἀλλά ἔνδοξου και περήφανου εὐσεβοῦς νησιοῦ μας, θα μείνει καί πάλι κλειστός λόγῳ τοῦ φονικοῦ καί καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ τῆς 30ης Ὀκτωβρίου 2020 πού ἔπληξε ἰδίως τίς Ἱερές Μονές καί τούς Ἱερούς Ναούς μας, ἀλλά καί ἐν μέσῳ ἐπιδημιολογικῶν συνθηκῶν, καί πρός ἀποφυγή διαδόσεως τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊού.

Ὁ  φετινός ἑορτασμός μπορεῖ νά μήν εἶναι καί πάλι λαμπρός. Ἐμεῖς θά τελέσουμε την Δοξολογία στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση ἔμπροσθεν τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Προέδρου Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων.

Εἶναι ἐθνικό μας χρέος, ἔναντί των ἡρωικῶν προγόνων μας καί τῆς Ἱστορίας τῶν νησιῶν μας, κυρίως στίς ἐπερχόμενες γενεές καί τό μέλλον,  νά φανοῦμε ἀντάξιοι τους, νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἔχουμε εὐθύνη ὅσο καί ἀνάγκη νά μελετήσουμε τήν Ἱστορία μας, νά τήν διδάξουμε καί νά τήν μεταφέρουμε αὐτούσια στίς ἐπερχόμενες γενεές καί το μέλλον. Ἔχουμε προστάτες τον παντοδύναμο Κύριό μας, την Παναγία μας και τους τοπικούς Ἁγίους μας. Ἄς αὐξήσουμε την πίστη μας στο Θεό και την ἀγάπη  μας στο νησί  και την Ἑλλάδα μας.

Χρόνια Πολλά.

Μετ’ εὐχῶν καί πατρικῆς ἀγάπης

+ Ὁ Σάμου καί Ικαρίας Εὐσέβιος

 

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ.ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

agiasmos_sxolio.jpg

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ σήμερα ξεκινᾶ ἡ καινούργια σχολική χρονιά καί παράλληλα ἀρχίζει ἕνας ἀκόμη προσωπικός σας ἀγῶνας γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσεως, μέσα στίς πνευματικές κυψέλες τῶν Σχολείων μας.

Στό ξεκίνημά σας αὐτό ἀπαιτεῖται νά ἐπιδείξετε ζῆλο γιά μάθηση, θάρρος, δύναμη, ἐπιμονή, ὑπομονή καί κυρίως ἐλπίδα ἀδιάπτωτη.

Γιά τήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ἀγῶνα σας χρειάζεται νά στρέψετε τά μάτια σας στό Θεανδρικό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νά λάβετε γιά παράδειγμα τούς Ἁγίους μας καί κυρίως τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, τόν Ἅγιο Βασίλειο τόν Μέγα, τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, οἱ ὁποῖοι συνδύασαν τήν πίστη στόν Χριστό μέ τήν γνώση τοῦ κόσμου. Ἔτσι ἀπέκτησαν ἐπιστημοσύνη, ἀλλά καί ἀρετή. Σπούδασαν στά σχολεῖα καί τίς σχολές τῆς ἐποχῆς τους, ἀλλά  πάνω ἀπό ὅλα ἀναδείχθηκαν μορφωμένοι ἐν Χριστῷ.

Ἐμπιστευθεῖτε λοιπόν τόν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν καί τήν ἐγγυημένη ὁδό τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Πορεύεσθε μέ χαρά τόν δρόμο πρός τό Σχολεῖο Σας, ἀλλά μήν ξεχάσετε καί τόν δρόμο πρός τήν Ἐκκλησία.

Εὔχομαι ὁλόψυχα καί προσεύχομαι νά ἐργασθεῖτε πνευματικά, γιά νά ἀποκτήσετε γνώση καί ἀρετή καί νά ἐπιτύχετε στούς στόχους Σας.

Ἐπίσης εὔχομαι καί παρακαλῶ τόν Κύριο νά εὐλογήσει καί τούς σεβαστούς δασκάλους καί καθηγητές σας, ὅπως καί τούς ἀγαπητούς σας γονεῖς, πού μοχθοῦν γιά τήν πρόοδο καί τήν προκοπή Σας.

Καλή κι εὐλογημένη χρονιά !

Μέ πατρική ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

 

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

koimisi-theotokou-000-768x465.jpg

Ἀγαπητοί μου,

Καμιά ἄλλη προσωπικότητα, κανένα ἅγιο ἤ μάρτυρα, κανένα Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας ἤ ἀθλητή τῆς πίστεως δέν περιβάλλουν μέ τόσο σεβασμό οἱ Χριστιανοί, ὅσο τήν ὑπεραγία Θεοτόκο. Αὐτή μετά τόν Θεό, εἶναι ἡ περισσότερο σεβάσμια μορφή γιά τόν χριστιανικό κόσμο. Ἐμπνεόμενη ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα προανήγγειλε τήν πανανθρώπινη δόξα Της, χωρίς νά πάψει οὔτε γιά μιά στιγμή νά εἶναι βαθύτατα ταπεινόφρονη κόρη. «Ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσι με πᾶσαι αἵ γενεαί», εἶπε στήν Ἐλισάβετ. «Δέν εἶναι τῆς δικῆς Της γλώσσας τά προφητικά αὐτά λόγια, γράφει ὁ Ὠριγένης. Εἶναι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προφητεία. Καί βλέπουμε ἐμεῖς σήμερα τήν πραγματοποίηση τοῦ προφητικοῦ αὐτοῦ λόγου. Διότι ποιά γενεά ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη δέν μακαρίζει τήν Θεοτόκο;».

Καί ὁ ἱστορικός πού ἐρευνᾶ αὐτό τό μέγα γεγονός, εἶναι ἀπό τά πράγματα ὑποχρεωμένος νά ὁμολογήσει ὅτι ξεπληρώθηκε καί ἐκπληρώνεται στή γῆ καί τόν οὐρανό ἡ προφητεία τῆς ταπεινῆς κόρης: «Ἐποίησέ μοι μεγαλεῖο ὁ Δυνατός… Ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσι με πᾶσαι οἱ γενεαί».

 Τί ὀμορφιά ψυχῆς! Δέν κρατάει τίποτα γιά τόν ἑαυτό Της. Τά πάντα ἀποδίδει στόν δωρεοδότη Κύριό της. Αὐτή, ἔστω καί ἄν ὑψώνεται ὡς τόν οὐρανό, ἔστω καί ἄν ἀξιώνεται νά γίνει μητέρα τοῦ Θεοῦ, μένει ταπεινή «δούλη». Δέν συναρπάζεται ἀπό τό ἀσύλληπτο μέγεθος τῆς τιμῆς. Ἀναγνωρίζει ὅτι στό πολύ ἔλεος τοῦ Ὑψίστου, ὀφείλει τά μεγαλεῖα πού Τῆς «ἐποίησεν ὁ δυνατός». Ἔγινε τό ἁγιασμένο ὄργανο γιά τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί θά Τήν μακαρίζουν ὅλες οἱ γενεές χάρις στήν εὔνοια καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ξεχειλίζει ἡ ἁγία ψυχή Της ἀπό ἱερά συναισθήματα πού ἀναβλύζουν φυσικά καί αὐθόρμητα ἀπό μιά καρδιά πού ζυμώθηκε μέ τό πνεῦμα τῆς Γραφῆς, ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

Πῶς νά τολμήσουμε ἐμεῖς οἱ ταπεινοί καί ἁμαρτωλοί νά ἀτενίσουμε τόν οὐρανό; Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη τῆς πρεσβείας Της. Καί ἡ Παναγία μας ὑψώνει τά δύο Της χέρια, προσβλέπει τόν Υἱό της καί Θεό καί δέεται γιά κείνους πού τήν ἐπικαλοῦνται. Εἶναι ἡ Δεομένη Παναγία. Μπροστά Της ἔχει τή βεβαιότητα ὁ πιστός, ὅτι «πολλά ἰσχύει δέησις μητρός πρός εὐμένειαν δεσπότου». Ἡ Παναγία δέν δέεται μόνο γιά τά παιδιά Της, ἀλλά καί τά ἐπισκέπτεται σέ κάθε ἀνάγκη τους. Γί αὐτό σε μίαν ἄλλη εἰκόνα φέρει τό ὄνομα «Ἐπίσκεψις».

Στούς βυζαντινούς χρόνους τήν Ὁδηγήτρια ἔπαιρναν μαζί τους οἱ αὐτοκράτορες γιά νά ὁδηγεῖ τά στρατεύματά τους στή νίκη, κατά τούς ἀγῶνες τους ἐναντίον τῶν βαρβάρων καί ἀπίστων. Σήμερα Τήν ἐπικαλούμαστε, νά μᾶς ὁδηγεῖ στούς πνευματικούς ἀγῶνες καί στήν πορεία γιά μιά ἀληθινά πετυχημένη ζωή.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, γνωστός γιά τή βαθιά εὐλάβειά του πρός τή Θεοτόκο, γράφει: «Καθώς ἀπέραντος καί ἀκατάληπτος ὑπῆρξε ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας, ἔτσι ἀπέραντος ἦταν καί ὁ πόνος Της καί ἀκατάληπτος μένει γιά μᾶς, διότι λίγη εἶναι ἡ ἀγάπη μας γιά τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους… Ὦ, πόσο ἀγαπᾶ ἡ Παναγία ὅλους ὅσοι φυλάγουν τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ καί πόσο λυπεῖται καί θλίβεται γιά κείνους πού δέν μετανοοῦν…».

Στήν Παναγία μας, λοιπόν, ἄς δώσουμε καί μεῖς τή χαρά τῆς ἐν Χριστῷ  ζωῆς καί μετανοίας μας. Ἄς γίνει ἡ ζωή μας ταπεινός ὑμνητής τῶν μεγαλείων Της μέ τή χάρη τοῦ Υἱοῦ Της, γιατί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδύνατον νά ὁλοκληρώσουμε μέ τίς δικές μας δυνάμεις τήν ὑμνωδία, τήν εὐχαριστία καί τήν δοξολογία πού ἀξίζει στήν «Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν».

 Καί ἄς Τήν παρακαλοῦμε νά μήν πάψει νά πρεσβεύει γιά τά νησιά μας, τήν πατρίδα μας την Ἑλλάδα καί ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς, νά γνωρίσουν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ τόν μόνον Ἀληθινόν Θεόν, τόν ὁποῖον Ἐκείνη γιά τήν ὑπερβάλλουσα καθαρότητά Της, ἀξιώθηκε νά περιβάλει μέσα στά παρθενικά Της σπλάχνα. Ναί, «ὦ γλυκύτατη καί πρᾶγμα καί ὄνομα Μαριάμ»! (Ἄγ. Νικόδημος).

Χρόνια πολλά!

Με ὅλη μου την ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 

+ Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ

anastasi-christou.1.jpg

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἀνάσταση γιά μᾶς τούς Ὀρθόδοξους δέν εἶναι μιά συνηθισμένη γιορτή χαρᾶς. Εἶναι ἡ γιορτή τῆς χαρᾶς. Γι’ αὐτό ὅλοι οἱ ἀναστάσιμοι ὕμνοι εἶναι θριαμβευτικοί καί εὐφρόσυνοι ὄχι μόνο κατά τό περιεχόμενο, ἀλλά καί κατά τό μέλος. Ὁ ἀναστάσιμος ὄρθρος καί ἡ ἀναστάσιμη λειτουργία τελοῦνται στούς ναούς μας καθώς οἱ πιστοί κρατοῦν ἀναμμένες τίς λαμπάδες τους. Ποτέ ἄλλοτε ὁ Ὀρθόδοξος ναός δέ λούζεται τόσο πλούσια μέ τόσο ἄπλετο φῶς ἐπί τόσες ὧρες.

 Ταυτόχρονα ὁ ὕμνος «Χριστός Ἀνέστη» μέ τό βαθύ, τό πλούσιο καί τόσο ἐκφραστικό «θανάτῳ θάνατον πατήσας» ψάλλεται ἤ λέγεται στούς ὀρθόδοξους ναούς πολλές φορές, γιά νά ὑπογραμμίσει τόν μεγαλύτερο θρίαμβο καί τή βασικότερη νίκη τοῦ Χριστοῦ. Τή νίκη κατά τοῦ θανάτου.

Ὅπου λάμπει τό Φῶς, ἐκεῖ διαλύεται τό σκοτάδι. Ὅπου θριαμβεύει ἡ ζωή, ἐκεῖ καταργεῖται ὁ θάνατος. Ὁ Χριστός, ὁ ζωοδότης, κατεβαίνει στόν Ἅδη καί διαλύεται τό σκοτάδι! Μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τό σκοτάδι τοῦ Ἅδη γεμίζει ἀπό Φῶς.

 Χριστός Ἀνέστη! Δέν ὑπάρχει ἄλλη εἴδηση. Δέν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο ἐπάνω στή γῆ. Αὐτό δίνει νόημα ὑπάρξεως στά πάντα. Ὅ,τι ὑπάρχει, ὅ,τι ζεῖ, ὅ,τι ἀναπνέει, ὅ,τι αἰσθάνεται… ὑπάρχει, ζεῖ, ἀναπνέει, αἰσθάνεται, γιατί ὁ Χριστός ἀναστήθηκε. Ἄν ὁ Χριστός δέν ἀνασταινόταν, ὅλα θά ἦταν νεκρά ἐπάνω στή γῆ.

Ὅλα κρατημένα ἀπό τήν παγωνιά τοῦ θανάτου. Τώρα ὅλα ζοῦν, ὅλα χαίρονται, ὅλα πανηγυρίζουν, ὅλα τραγουδοῦν. Ψάλλουν τόν παιάνα: «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

Ὁ Χριστός πού ἀναστήθηκε ἔδωσε ζωή σ’ αὐτούς πού ἦταν στά μνήματα. Καί ἀνέστησε κι ἐμᾶς.  Μᾶς ἀνέστησε ἀπό τόν θάνατο, τόν Ἅδη, τήν ἁμαρτία, πού ὁδηγεῖ στόν θάνατο καί στόν Ἅδη.

 Πῶς νά μήν ἐκρήγνυται ἡφαίστειο χαρᾶς μέσα μας, δοξολογίας καί εὐχαριστίας στόν Ἀναστάντα!

Ὁ θεῖος Παῦλος τήν ἀλήθεια αὐτή τήν παριστᾶ μέ δύο λέξεις: Ὁ Χριστός, λέει, «ἠγέρθη διά τήν δικαίωσιν ἡμῶν» (Ρωμ.δ,25), ἀναστήθηκε γιά νά μᾶς δικαιώσει ἐνώπιόν του Θεοῦ, δηλαδή γιά νά μᾶς σώσει.

Παράλυτος ὁ Ἀδάμ. Παράλυτη ἡ Εὕα. Παράλυτοι ὅλοι  ἐμεῖς ἀπό τήν ἁμαρτία. Θά μᾶς σώσει ὁ Ἀναστάς. Θά μᾶς τραβήξει ἐπάνω ἀπό τά μνήματα· τά μνήματα τῶν κακιῶν μας, τῶν παθῶν, τῆς ἁμαρτίας, τοῦ πνευματικοῦ θανάτου.

Ἀρκεῖ νά τό θέλουμε. Ἀρκεῖ νά τό ζητοῦμε. Νά ζητοῦμε. Ἐκεῖνον! Τόν Δυνατό, τόν Ἀναστάντα! Νά προσβλέπουμε στό βλέμμα Του, ὅπως στήν εἰκονογραφία ὁ Ἀδάμ, νά Τόν παρακαλοῦμε νά ἔρθει νά μᾶς σώσει, νά μᾶς λυτρώσει. Καί θά τό κάνει. Γί αὐτό ἀναστήθηκε, «διά τήν δικαίωσιν ἠμῶν».

Δέν μᾶς καταδικάζουν οἱ ἁμαρτίες μας. Γιατί ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί μᾶς σηκώνει ἀπό αὐτές, ἐάν τό θελήσουμε καί Τόν καλέσουμε στή ζωή μας. Αὐτό δείχνει ἡ ἔγερση τοῦ Ἀδάμ ἀπό τό μνημεῖο.

 Ἀγαπητά μου παιδιά, ὁ Χριστός ἀναστήθηκε!

Τούτη τήν ἀλήθεια μη τή λησμονεῖτε ποτέ. Ὁτιδήποτε κι ἄν ἔρθει νά σᾶς πικράνει τή ζωή ἤ νά σᾶς ἀφαιρέσει τήν ἐλπίδα, σεισμός, πανδημία, θλίψεις, δοκιμασίες. Τίποτε δέν μπορεῖ νά μᾶς στερήσει τόν οὐρανό. Ὁ οὐρανός εἶναι δικός μας.

Τόν κλείσαμε κάποτε ἐμεῖς μέ τήν παρακοή μας στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός ὅμως μέ τόν θάνατό Του ἐπάνω στό Σταυρό ἐπάτησε τόν θάνατο. Καί μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάληψή Του μᾶς ἄνοιξε μιά γιά πάντα τόν οὐρανό. Ἀπό τότε δέν μπορεῖ κανείς νά μᾶς τόν κλείσει.

Ὁ θάνατος εἶναι μόνο ἕνα ἐπεισόδιο στή ζωή μας. Μᾶς θυμίζει ἁπλά τήν ἁμαρτία, ἀπό τήν ὁποία μᾶς λύτρωσε ἡ θεϊκή ἀγάπη.

Ἄς ἑορτάσουμε τήν Ἀνάσταση με πίστη καί ἀγάπη στόν Χριστό μας, μέ ἀγάπη σέ κάθε συνάνθρωπο μας. Ὅλοι μαζί ἑνωμένοι, εἰρηνικοί καί ὁμονοοῦντες.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31