3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου διά τόν ἑορτασμόν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὡς Προστατῶν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

«Δός μοί, υιέ, σήν καρδίαν»

Xristougenna.jpg

Αγαπητά μου παιδιά,

Χριστούγεννα! Ό Θεός γίνεται άνθρωπος άπό άπειρη άγάπη γιά τόν άνθρωπο. Καί άνακλίνεται ώς βρέφος μέσα στην ταπεινή φάτνη. Κι ενώ οι κάτοικοι τής Βηθλεέμ δέν παίρνουν είδηση άπό τό κοσμογονικό γεγονός, έρχονται ταπεινά καί προσκυνούν τό θείο βρέφος βοσκοί καί μάγοι. Μάγοι άπό άνατολών, πού δέν προσφέρουν στόν τεχθέντα βασιλέα μόνο χρυσό, λίβανο καί σμύρνα άλλά κάτι πολυτιμότερο. Πρίν προσφέρουν τά ύλικά αυτά δώρα τους, «πεσόντες προσεκύνησαν αύτώ». Προσέφεραν τό άσυγκρίτως άνώτερο, τό πνευματικό τους δώρο, τήν προσκύνηση καί λατρεία τους.

Το πρώτο χαρακτηριστικό τής λατρείας τους αύτής ήταν ή σταθερή και άκλόνητη πίστη τους στό πρόσωπο τού τεχθέντος βασιλέως. Μιά πίστη πού δοκιμάστηκε στήν πορεία τους προς τήν Βηθλεέμ. Γιατί μετά άπό ένα τόσο κοπιαστικό ταξίδι τί είδαν στην Ιερουσαλήμ; Μιά παγερή άδιαφορία τών άρχιερέων καί γραμματέων. Τούς άκοϋν νά λένε ότι ό τεχθείς βασιλιάς θά γεννηθεί «έν Βηθλεέμ τής Ίουδαίας», άλλά καί τούς βλέπουν άπρόθυμους νά σπεύσουν πρός τήν κοντινή Βηθλεέμ μαζί τους. Οί μάγοι όμως προχωρούν μέ άκλόνητη σταθερότητα. Ή πίστη αύτή τών μάγων θά δοκιμάστηκε ασφαλώς περισσότερο όταν έφθασαν στόν τεχθέντα βασιλέα. Αλήθεια, τί είδαν οί μάγοι καί προσκύνησαν; «Εϊδον τό παιδίον μετά Μαρίας τής μητρός αύτοϋ» σ’ ένα άπλό καί φτωχικό περιβάλλον. Ούτε παλάτια είδαν, ούτε άξιωματούχους καί ύπηρέτες, Παρά ταϋτα όμως «πεσόντες προσεκύνησαν αύτώ». Αύτή ή προσκύνηση όμως ήταν καί έκφραση άγάπης, πού άποδείχτηκε έμπρακτα μέ πολλές θυσίες. Σέ πόσους κόπους άλήθεια δέν ύποβλήθηκαν οί μάγοι γι αύτή τήν προσκύνησή τους; Πόσες ή μέρες ταξίδευαν γιά νά φτάσουν στήν Βηθλεέμ; Τί άφησαν πίσω τους; Οικογένειες, περιουσίες, εργασίες. Δέν ύπολόγισαν τούς κινδύνους ένός τόσο μακροχρόνιου ταξιδιού. Δέν κάμφθηκαν ούτε μπροστά στό ενδεχόμενο νά μή γυρίσουν ποτέ πίσω, νά μήν ξαναδοϋν τά άγαπημένα τους πρόσωπα. Γιατί περισσότερο επιθυμούσαν νά δοϋν τό πρόσωπο τού τεχθέντος Βασιλέως. Ή πίστη τους αύτή λοιπόν καί ή προσκύνησή τους ήταν τό πολυτιμότερο δώρο τους, δώρο άγάπης καί θυσίας.Ή προσκύνηση αύτή τών μάγων θά πρέπει νά μάς διδάξει όλους καθώς προσερχόμαστε κι έμεΐς νά προσκυνήσουμε τό θείο βρέφος. Βέβαια δέν διανύουμε την μακροχρόνια καί έπικίνδυνη κοπιαστική πορεία τών μάγων. Δέν έχουμε νά προσφέρουμε στό θειο βρέφος χρυσό, Λίβανο ή σμύρνα καί ούτε ζητάει τέτοια δώρα άπό μας. Τό δώρο πού ζητάει άπό έμάς σήμερα ό τεχθείς βασιλιάς τού ούρανοϋ καί τής γής είναι κάτι βαθύτερο, άνώτερο, ιερό: «Δός μοί, υιέ, σήν καρδίαν» (Παρ. κγ'26), μας λέει. Παιδί μου, δός μου τήν καρδιά σου. Τίς ήμέρες τής προσμονής τών  Χριστουγέννων άσφαλώς τακτοποιούμε τό σπίτι μας, ετοιμάζουμε τά στολίδια καίτά δώρα, καί πόσα άλλα δέν κάνουμε... Τήν καρδιά μας άραγε τήν ετοιμάζουμε;

Γιατί αύτό ζητάει άπό έμάς ό Κύριος. Να τού προσφέρουμε τήν καρδιά μας ώς μία φάτνη καθαρή καί άγια, καί όχι ώς σπήλαιο παθών καί άμαρτιών. Καρδιά λουσμένη στό ιερό Μυστήριο τής Μετάνοιας καί τής Έξομολογήσεως. Καρδιά πούδέν έχει μέσα της πλέον καμία έχθρα ή κακία γιά κανέναν. Καρδιά εύρύχωρη γιά νά δεχτεί τήν χάρη καί τήν ειρήνη τού ούράνιου βασιλιά πού έτέχθη στή Βηθλεέμ. Έχουμε λοιπόν εμείς μιά τέτοια καρδιά; Τήν καθαρίσαμε, τήν στολίσαμε μέ τίς άρετές τής άγάπης, τής πίστεως, τής φιλανθρωπίας, τής νηστείας; Τέτοια καρδιά ζητάει άπό έμάς ό Κύριος. «Σπεύσωμεν εν Βηθλεέμ, εις αύτοϋ προσκύνησιν μετά Μάγων, καρπούς άριστων πράξεων, κομιοϋντες ώς δώρα».

Αγαπητά μου παιδιά,

Όταν τά Χριστούγεννα θά άκούσουμε τόν ιερέα νά μάς καλεί λέγοντας «μετά φόβου Θεού, πίστεως καί άγάπης προσέλθετε», θά είναι ό ίδιος ό Ιησούς Χριστός, ό γεννηθείς στήν Βηθλεέμ, πού θά μάς καλέσει στήν Ωραία Πύλη νά τού δώσουμε τήν καρδιά μας καθαρή, γιά νά τήν κάνει φάτνη Του. Άς προσέλθουμε κι έμείς μαζί μέ τούς μάγους «μετά φόβου Θεού, πίστεως καί άγάπης». Εκεί τελειώνει ή δική μας πορεία. Τί περιμένουμε; Άς ξεκινήσουμε. Ό δρόμος είναι άνοικτός, τόν άνοιξαν οί μάγοι. Ή έλπίδα τών μάγων έγινε γιά μάς πραγματικότητα. Το άστέρι, ή φάτνη, τό σπήλαιο, ή Βηθλεέμ, είναι τόσο λαμπρά, όπως τότε, είναι ή Εκκλησία μας.

Χρόνια πολλά καί εύλογη μένα!

Μετά τής έν Χριστώ τεχθέντι άγάπης καί ένθέρμων πατρικών εύχών.

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

+Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31