3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ικαρίας κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ επί τω Άγιω Πάσχα

Hosios_Loukas_narthex_-_East_wall_right_Harrowing_of_Hell_03.jpg

Αγαπητοί μου Πατέρες καί Αδελφοί,


Ό Ιησούς Χριστός άναστήθηκε, αφού κατέβηκε καί δίδαξε στους νεκρούς,
καταπατώντας μέ τόν θάνατό Του τόν φυσικό καί τόν πνευματικό θάνατο· καί σέ όσους
βρίσκονταν μέσα στούς τάφους, χάρισε την άληθινή ζωή.

Ό θάνατος καταργήθηκε! Ό Άδης νεκρώθηκε! Οί νεκροί άναστήθηκαν!

Ή Ανάσταση τού Κυρίου Ιησού Χριστού δείχνει πώς μέ τη Σταυρική θυσία Τού μάς
έλευθέρωσε άπό τή δουλεία τής άμαρτίας. Χαρίζει έτσι καινούργια άληθινή ζωή σέ όλη τή
φύση κυρίως όμως σέ μάς τούς άνθρώπους, πού ήμασταν αιχμάλωτοί τού σκοτεινού Άδη
καί τού πικρού θανάτου.

'Όλα καινούργια!

Ό δρόμος πρός τόν ούρανό είναι άνοιχτός! Ό Παράδεισος δικός μας!

Τό Πάσχα είναι ή πιό χαρούμενη, ή πώ λαμπρή γιορτή τής Χριστιανοσύνης. Τό
πέρασμα άπό τόν θάνατο στή ζωή!

Ό Κύριος, ό Παντοδύναμος Νικητής τού θανάτου, άναστήθηκε άπό τούς νεκρούς τήν
τρίτη μέρα! Θαύμα θαυμάτων, πού δέν μπορούμε νά καταλάβουμε μέ τό Ανθρώπινο
μυαλό μας! Μέ τήν πίστη όμως ζούμε ένα πανηγύρι!

"Ενα πανηγύρι, ή μόνη γιορτή πού ή Εκκλησία μάς όρισε νά γιορτάζουμε σαράντα
ολόκληρες μέρες.

Στήν Εκκλησία μας κάθε Κυριακή γιορτάζουμε τήν Ανάσταση τού Χριστού. Γίά νά
θυμόμαστε ότι μέ τή δύναμη τής Ανάστασης όλα γίνονται καινούργια!

Ό ούρανός εύφραίνεται! Ή γή πανηγυρίζει! Άγγελοι καί άνθρωποι χορεύουν!

Αγαπητά μου παιδιά,

Ό,τι ύπάρχει, ό,τι ζεί, ό,τι Αναπνέει, ό,τι αισθάνεται... ύπάρχει, ζεΐ, Αναπνέει,
αισθάνεται, γιατί ό Χριστός άναστήθηκε. Αν ό Χριστός δέν άνασταινόταν, όλα θά ήταν
νεκρά πάνω στή γή. Όλα κρατημένα άπό τήν παγωνιά τού θανάτου. Τώρα όλα ζούν, όλα
χαίρονται, όλα πανηγυρίζουν, όλα τραγουδούν καί όλα ψάλλουν: «Χριστός άνέστη...».

Ό Χριστός άναστήθηκε καί μάς άνέστησε άπό τό θάνατο, τόν Άδη, τήν Αμαρτία.

Ό θείος Παύλος τήν Αλήθεια αύτή τήν παρίστά μέ δύο λέξεις. Ό Χριστός, λέει,
«ήγέρθη διά τήν δικαίωσιν ήμών». Ό Χριστός άναστήθηκε γιά νά μάς δικαιώσει ένώπιόν
    

τού Θεού, δηλαδή γιά νά μάς σώσει. Δωρεάν ή δικαίωσή μας, δωρεάν ή λύτρωσή μας,
δωρεάν ή συγχώρησή μας, ή σωτηρία μας. Δωρεάν. Μόνο μέ τή χάρη Του!

Πώς, λοιπόν, ή χαρά νά μήν είναι τό μόνιμο στοιχείο τής ζωής μιας;

Ανάσταση μπορούμε νά ζούμε κάθε μέρα. Κάθε φορά πού άφηνόμαστέ μ'
εμπιστοσύνη στά Πανάγια χέρια Του, νά κατευθύνει ’Εκείνος τή ζωή μας, τότε κι εμείς
ζούμε τήν Ανάσταση.

Κάθε φορά πού παίρνουμε τό βλέμμα μας άπό τά μάταια αύτής τής γης καί τά
«καρφώνουμε» εκεί ψηλά, πού είναι ’Εκείνος, καί θυμόμαστε τόν αιώνιο προορισμό μας,
τότε κι εμείς ζούμε τήν Ανάσταση.

Κάθε φορά πού δέν άφήνουμε τά σύννεφα τής μελαγχολίας νά καλύψουν τόν
ούρανό τής ψυχής μας, άλλά άκουμε τό δικό Του «χαίρετε», τότε ή δική Του χαρά
πλημμυρίζει τό είναι μας καί ζούμε κι εμείς τήν Ανάσταση.

Κάθε φορά πού σηκώνουμε τόν σταυρό μας Αγόγγυστα, μέ εμπιστοσύνη στήν
άγάπη Του ή μετανιωμένοι ερχόμαστε κοντά Του καί εκλιπαρούμε γιά έλεος καί
συμπόνια, τότε κι εμείς ζούμε τήν Ανάσταση.

Αγαπητά μου παιδιά,

Ό Κύριος είναι μαζί μας! Γί αύτό κι εμείς είμαστε Ανίκητοι. Καί μέσα σ' όλες τίς
δοκιμασίες, τούς πειρασμούς καί τούς κινδύνους δέν λυγίζουμε. Μένουμε όρθιοι καί μέ
όλη τή δύναμη τής ψυχής μάς ομολογούμε και διακηρύττουμε: Χριστός Ανέστη! Κι όλα
γύρω μας Αντιφωνούν μέ δύναμη: Αληθώς Ανέστη! Εύχομαι καί προσεύχομαι, μέσα στό
σκοτάδι τού σύγχρονου κόσμου νά λάμπει πάντα στίς ψυχές σας, τής Ανάστασης τό
ανέσπερο Φώς!

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

theophany17thcentury2.jpg

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Πρίν λίγες ἡμέρες ἐορτάζοντας τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς δίδαξε ὅτι ἕνας ἀπό τούς σκοπούς γιά τούς ὁποίους ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσμο, εἶναι γιά νά διαλύσει τά ἔργα τοῦ διαβόλου καί νά καταργήσει τήν τυραννική ἐξουσία του πάνω στούς ἀνθρώπους καί τά κτίσματα. Σήμερα μέ τή Βάπτισή Του στόν ποταμό Ἰορδάνη, ὁ Χριστός ἐξουδετέρωσε τούς δαίμονες πού ἐξουσίαζαν τά ὕδατα κι ἔτσι ἁγίασε ὁλόκληρη τή κτίση.

 Μέ τήν πράξη τοῦ Ἁγιασμοῦ ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει αὐτό τό ἁγιαστικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἱερέας εὐλογώντας τό νερό, ἁγιάζει τή φύση τῶν ὑδάτων καί μέ τό ἁγιασμένο νερό ἁγιάζει καί καθαρίζει τούς ἀνθρώπους καί τά κτίσματα. Αὐτό τό σπουδαῖο πνευματικό νόημα ἔχει κι ὁ Ἁγιασμός πού τελεῖται στούς Ἱερούς Ναούς μᾶς κατά τήν παραμονή καί τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῶν Θεοφανείων. Ἐπειδή ὅμως τό θέμα τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ εἶναι ἀρκετά παρεξηγημένο καί πολλοί πιστεύουν διάφορα καί πολλές πλάνες ἔχουν εἰσχωρήσει στήν πνευματική ζωή ἀρκετῶν χριστιανῶν, κρίνουμε σκόπιμο νά ἐνημερώσουμε ὑπεύθυνα ὅλους ἐσάς τά πιστά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας γιά τόν χαρακτήρα, τήν σημασία καί τή χρήση τοῦ Μεγάλη Ἁγιασμοῦ.

Πρώτον. Ὁ μεγάλος Ἁγιασμός τή Παραμονῆς καί αὐτός τῆς Κυριωνύμου ἡμέρας ἔχουν τήν ἴδια ἀξία καί τήν ἴδια πνευματική δύναμη. Ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός, σέ ἀντιδιαστολή μέ τόν Μικρό Ἁγιασμό, πού τελεῖται κάθε πρώτη τοῦ μηνός στούς Ἱερούς Ναούς ἤ σέ κάποια περιστατική ἀνάγκη στίς οἰκίες τῶν πιστῶν, γίνεται σέ ἀνάμνηση τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, τελεῖται δύο φορές τό χρόνο, τήν Παραμονή καί τήν Κυριώνυμο ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, καί ὅπως προείπαμε δέν ὑπάρχει καμία διαφορά ὡς πρός τόν χαρακτήρα καί τήν σημασία τους. Οἱ δύο φορές τελέσεως ἐπεκράτησαν ἤδη ἀπό τόν 5ο αἰώνα καί καθιερώθηκαν κυρίως γιά πρακτικούς λόγους.

Δεύτερον. Τόν Μεγάλο Ἁγιασμό μποροῦμε νά τόν φυλάσσουμε μέ εὐλάβεια στήν οἰκία μας. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος σέ μία ὁμιλία του γιά τ;o Βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ (De babtismo Christi), ὁμιλεῖ γιά τή συνήθεια τῶν πιστῶν νά ἀντλοῦν ἀπό τό ἁγιαζόμενο κατά τήν ἑορτή αὐτή νερό καί νά τό διατηροῦν στά σπίτια τους καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους καί ἐπί δύο καί τρία ἀκόμα ἔτη. Σκοπός τούς ἦταν νά πίνουν ἀπό αὐτό ἤ νά χρίωνται καί νά ἁγιάζονται ἄν κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους εὐρίσκοντο σέ ψυχική ἤ σωματική ἀνάγκη. Ἐπίσης ἡ ἴδια ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ μᾶς προσφέρει τήν καλύτερη μαρτυρία, ἀφοῦ στά Εἰρηνικά καί στίς Εὐχές ὑπάρχει σαφής ἀναφορά στή διατήρηση καί φύλαξη τοῦ ἁγιασμένου ὕδατος ἀπό τούς πιστούς. Τόν Μεγάλο Ἁγιασμό, λοιπόν, καί τῆς Παραμονῆς καί τῆς Κυριωνύμου ἡμέρας, τόν διατηροῦμε μέ εὐλάβεια στά σπίτια μας, τόν χρησιμοποιοῦμε γιά νά τόν πίνουμε ἤ νά χριόμαστε μέ αὐτόν κι ἔτσι νά ὠφελούμαστε στήν πνευματική μας ζωή καί νά προφυλασσόμαστε ἀπό τίς διαβολικές ἐνέργειες.

Τρίτον. Δέν «κοινωνοῦμε» μέ τόν Μεγάλο Ἁγιασμό. Τίποτα δέν μπορεῖ νά ἀντικαταστήσει τή Θεία Κοινωνία, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας, μέ τόν ὁποῖο πρέπει μέ κάθε θυσία καί κατάλληλη προετοιμασία νά προσερχώμεθα γιά νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. Ἡ παρεξήγηση αὐτή δημιουργήθηκε γιατί τά παλαιότερα χρόνια κάποιοι Πνευματικοί συνιστοῦσαν σέ ὅσους εἶχαν σοβαρά ἁμαρτήματα, πού τούς ἐμπόδιζαν νά ἔχουν συμμετοχή στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, νά πίνουν Μεγάλο Ἁγιασμό ὡς βοηθητικό πνευματικό μέσο μετανοίας κι ὄχι βέβαια ὡς ἀντικατάσταση τῆς θείας Κοινωνίας. Γί αὐτό καί πρῶτο μας μέλημα θά πρέπει νά εἶναι ἡ προετοιμασία καί ἡ προσέλευσή μας στή Θεία Κοινωνία, πού εἶναι τό φάρμακο τῆς ἀθανασίας καί τό ἀκαταμάχητο ὅπλο ἐναντίον τοῦ διαβόλου κι ὄχι τήν ὥρα πού τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία ἐμεῖς νά ζητοῦμε νά πάρουμε Μεγάλο Ἁγιασμό ἀδιαφορώντας γιά τά τελούμενα.

 Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μείνετε μακριά ἀπό τίς δεισιδαιμονίες, τίς προλήψεις καί τίς πλάνες ἀντιλήψεις καί ἑορτάσατε μέ τρόπο φιλόθεό τα Θεοφάνεια. Σᾶς εὔχομαι ὁ ἐν Ἰορδάνη βαπτισθεῖς Κύριος νά ἁγιάσει τή ζωή σας, τά ἔργα τῶν χειρῶν σας καί τήν κτίση ὁλόκληρη.

 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚAΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

Εὐχέτης πρός τόν Κύριο γιά ὅλους σας

+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

Ἐγκύκλιον Μήνυμα Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου ἔτους 2022

« Τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν…»

images.jpg

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

Ὁ μεγαλύτερος ἱεροκήρυκας τῆς Ἐκκλησίας μας, τά λόγια τοῦ ὁποίου συγκλονίζουν ἐπί αἰῶνες τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί δέν χάνουν ποτέ τήν ἐπικαιρότητα καί τήν ἀξία τους, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἔλεγε: Ὅταν  δεῖς ὅτι συμπληρώθηκε ἕνας ἀκόμη χρόνος στή ζωή σου, εὐχαρίστησε τόν Δεσπότη Χριστό φέρε σέ κατάνυξη τήν καρδιά σου… πές στόν ἑαυτό σου: Οἱ μέρες τρέχουν καί φεύγουν, τά χρόνια συμπληρώνονται, προχωρήσαμε πολύ στόν δρόμο τῆς ζωῆς. Ἄραγε τί καλό ἔχουμε κάνει; Μήπως τυχόν φύγουμε ἀπό αὐτή τή ζωή ἄδειοι καί ἔρημοι ἀπό κάθε ἀρετή;

 Ἀγαπητά μου παιδιά, ἀντικρύσαμε τό νέο ἔτος τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου. Ἀνταλλάξαμε πολλές καί θερμές εὐχές μέ συγγενικά καί φιλικά μας πρόσωπα, ὅπως γίνεται συνήθως, γιά νά εἶναι τό νέο ἔτος χαρούμενο καί εὐτυχισμένο.

Τό ποθοῦμε αὐτό ὅλοι μας.

 Δέν ἀρκεῖ ὅμως νά μένουμε μόνο στίς ὡραῖες εὐχές καί στόν πόθο γιά τήν εὐτυχία. Χρειάζεται καί κάτι πιό συγκεκριμένο νά γίνει ἀπό μέρους μας.

 Ἡ Ἐκκλησία μας, πού εἶναι ἡ πνευματική Μητέρα ὅλων μας καί θέλει τήν εὐτυχία καί αἰώνια σωτηρία μας, διαρκῶς μᾶς ὑπενθυμίζει τό πῶς πρέπει νά ζοῦμε, ἄν θέλουμε τήν εὐτυχία μας. Σέ ὅλες τίς ἱερές Ἀκολουθίες της ἀκοῦμε πάντοτε ἀπό τούς ἱερεῖς μᾶς τό ἐξαίρετο αἴτημα: «Τόν ὑπολοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνη καί μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα». Καί ἀπαντοῦν οἱ ἱεροψάλτες: «Παράσχου Κύριε», χάρισέ μας Κύριε, αὐτό πού Σοῦ ζητᾶμε.

  Τί ζητᾶμε; Νά ζήσουμε τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς πού μᾶς ἀπομένει μέ εἰρήνη καί μετάνοια. Πρόκειται γιά τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερη ἀπό ὅλους τούς θησαυρούς τῆς γῆς. Πρόκειται γιά τήν «εἰρήνη τοῦ Θεοῦ τήν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν». Γιά τήν εἰρήνη πού ἔχει καί μεταδίδει ὁ Θεός στούς δικούς Του καί τῆς ὁποίας εἰρήνης τά ἀγαθά καμμιά διάνοια οὔτε ἀνθρώπινη, οὔτε ἀκόμη καί ἀγγελική δέν μπορεῖ νά ἐννοήσει στήν πληρότητά τους.

 Ἡ εἰρήνη αὐτή εἶναι καρπός τῆς μετάνοιας. Ἡ μετάνοια γεννιέται μέσα στόν ἄνθρωπο μέ πρωτοβουλία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄Τιμ.β,4). Στέκεται στήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας καί κτυπάει. Κτυπάει μέ τόν λόγο τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων, μέ διάφορα γεγονότα τῆς ζωῆς μας, ἀκόμη μέ συναντήσεις προσώπων πού μεταδίδουν μέσα μας ἔμπνευση γιά μιά ἄλλη ζωή. Στή δική μας θέληση ἀπόκειται νά δεχθοῦμε ἤ νά ἀπορρίψουμε αὐτή τήν κλήση, νά «ἐκμεταλλευτοῦμε» ἤ νά ἀρνηθοῦμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

  Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δέχονται τήν κλήση τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀνταποκρίνονται ὅμως ὅλοι θετικά σ’ αὐτήν. Ἡ θετική ἤ ἀρνητική στάση πού θά πάρουμε ἀπέναντί της εἶναι ἡ πιό κρίσιμη στιγμή τῆς ζωῆς μας.

   Ἡ ποιότητα τῆς μετάνοιας βέβαια ἐξαρτᾶται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τίς ἀντιλήψεις πού ἔχουμε γιά τήν ἁμαρτία. Ἡ μετάνοια εἶναι συνέπεια τῆς ἁμαρτίας. Ἄν κρατούσαμε καθαρό τό χιτώνα τοῦ Βαπτίσματος, δέν θά εἴχαμε ἀνάγκη ἀπό τό δεύτερο Βάπτισμα, πού εἶναι ἡ μετάνοια.

 Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής, περιγράφοντας τήν πορεία τῆς ψυχῆς πού μετανοεῖ, γράφει: «Αὐτός πού πιστεύει στόν Κύριο, φοβᾶται τήν κόλαση. Αὐτός πού φοβᾶται τήν κόλαση, ἐγκρατεύεται ἀπό τά πάθη. Αὐτός πού ἐγκρατεύεται ἀπό τά πάθη, ὑπομένει τίς θλίψεις. Αὐτός πού ὑπομένει τίς θλίψεις ἀποκτάει τήν ἐλπίδα στό Θεό. Ἡ ἐλπίδα στό θεό χωρίζει τό νοῦ του ἀπό κάθε γήινη προσκόλληση. Χωρισμένος ὁ νοῦς ἀπό κάθε γήινη προσκόλληση ἀποκτάει τήν ἀγάπη». Ἡ μετάνοια δηλαδή θεμελιώνεται στήν πίστη, θερμαίνεται ἀπό τόν φόβο τῆς κολάσεως, κατακαίει τά πάθη καί μέ τήν ὑπομονή καί τήν ἐλπίδα στό Θεό φθάνει στήν ἐλευθερία ἀπό κάθε γήινο δεσμό. Ἐκεῖ ἀποκτᾶ τή γνήσια ἀγάπη γιά τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Ἡ μετάνοια, πού εἶναι καρπός τῆς ἐλευθερίας μας, εἶναι νίκη ἐναντίον τοῦ διαβόλου καί προϋπόθεση γιά νά ἔρθει ὁ Χριστός μέσα μας.

Γιά νά πλησιάσει κανείς τόν Χριστό, χρειάζεται νά κάνει μέσα του μιά ριζική ἀλλαγή, χρειάζεται ν’ ἀλλάξει τόν προσανατολισμό τῆς ψυχῆς του. Πρέπει ν’ ἀπομακρύνει ἀπό τό κέντρο τοῦ ἐνδιαφέροντός του τόν ἁμαρτωλό ἑαυτό του, μέ ὅλες τίς ἐπιθυμίες καί τίς ἐπιδιώξεις του καί ἀντ’ αὐτοῦ νά τοποθετήσει τό Θεό καί τό νόμο του. Ρυθμιστῆς τῆς ζωῆς τοῦ πρέπει νά γίνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, οἱ ἐντολές τοῦ Χριστοῦ.

Μέσα σέ κάθε ἐντολή βρίσκεται ὁ Χριστός καί ὅλη ἡ Ἁγία Τριάδα, γί αὐτό ὅποιος ἀγαπᾶ τό Χριστό, τηρεῖ τίς ἐντολές του. Γνωρίζει ἔτσι καλύτερα τόν Χριστό καί ἑνώνεται μαζί Του.

Ἡ μετάνοια εἶναι ἡ ἀρχή τῆς σωτηρίας. Ὁ Χριστός αἴρει τίς ἁμαρτίες μας. Μᾶς καθαρίζει μέ τό αἷμα Του. Μᾶς σώζει μέ τή θυσία Του. Μᾶς ἀναγεννᾶ μέ τή ζωοποιό χάρη Του.

 Μέ τό πρῶτο κήρυγμά του ὁ Χριστός μᾶς ἀποκάλυψε τό θεμέλιό της πνευματικῆς ζωῆς, δηλαδή τῆς ζωῆς πού γεννιέται μέσα στόν ἄνθρωπο μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τή συνεργία τοῦ ἀνθρώπου. «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Μαρκ. α,15).

 Ὁ χρόνος μᾶς δόθηκε γιά νά πετύχουμε μέσα σ’αὐτόν τή σωτηρία, γιά νά γευθοῦμε μέ τήν ἀξιοποίησή του, ἀπό τώρα, τήν αἰωνιότητα. Ὁ Χριστός κτυπᾶ τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μᾶς μέχρι τήν τελευταία μας πνοή. Γί αὐτό δέν πρέπει ποτέ νά πέφτουμε στήν ἀδράνεια, ἀπελπισμένοι γιά τόν πολύτιμο χρόνο πού χάσαμε. Δέν σκεφτόμαστε τόν χρόνο πού χάθηκε. Προσπαθοῦμε νά ἐκμεταλλευτοῦμε τόν χρόνο πού ἔχουμε.

Τό νέο ἔτος πού εἰσήλθαμε εἶναι ἐπετειακό. Συμπληρώνονται:

  • 100 χρόνια ἀπό τόν ξεριζωμό τοῦ Μικρασιατικοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό τίς προαιώνιες πατρογονικές ἑστίες του.
  • 50 χρόνια ἀπό τήν λειτουργία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου μᾶς «Εὐγηρίας Πρόνοια» Καρλοβάσου, πού βρίσκουν ἡλικιωμένοι συνάνθρωποί μας, θαλπωρή καί προστασία, ἄγρυπνη μέριμνα καί φροντίδα τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας.
  • 50 χρόνια ἀπό τήν σέ διάκονο χειροτονία τῆς ἐλαχιστότητός μου καί ἑπομένως τήν ἐπί πέντε δεκαετίες ταπεινή προσφορά μου ὡς Διακόνου, Ἀρχιμανδρίτου καί Ἐπισκόπου στόν Ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου μας.

Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένο.

  Ἀγαπητοί μου,

Ἄς πορευόμαστε στή ζωή μᾶς σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἄς χρησιμοποιοῦμε τό χρόνο μας γιά νά ζήσουμε τήν παρουσία Του στή ζωή μας.

Καλή, εὐλογημένη καί καρποφόρα ἡ καινούργια χρονιά.

Αἴσιο, εἰρηνικό καί ὑγιεινό τό νέο ἔτος.

Μέ πολλές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

γεννησις.jpg

Αὐτό εἶναι το νόημα τῶν Χριστουγέννων!

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Κάθε φορά πού ἔρχονται Χριστούγεννα, γιορτάζουμε τό μεγαλύτερο θαῦμα ὅλων τῶν αἰώνων, τό πιό συγκλονιστικό γεγονός τῆς Ἱστορίας, τό Μυστήριο τῶν μυστηρίων, πού τό διακηρύττει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, καί Εὐαγγελιστής μέσα σέ τέσσερις μόνο λέξεις. «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο» (α΄14). Ὁ ὑπερούσιος Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος!

 Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὁ Λόγος μετεβλήθη σέ ἄνθρωπο. Ὄχι! Ἀλλά ὅτι ὁ Θεός Λόγος, παραμένοντας Θεός, πῆρε καί τοῦ δούλου τή μορφή. «Ἐγένετο», γράφει ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής, ἔγινε πραγματικά ἄνθρωπος, προσέλαβε πραγματικά τήν ἀνθρώπινη φύση.

 Ἔγινε ἄνθρωπος πραγματικός παραμένοντας συγχρόνως καί Θεός. Μέσα στόν Θεάνθρωπο, πού γεννιέται στή Βηθλεέμ, κατοικεῖ «πᾶν το πλήρωμα τῆς θεότητος», ὅλη ἡ θεότητα, ὅπως διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Κολασ. β΄9). Αὐτή εἶναι ἡ πίστη μας, πού ἐνώπιόν της παραλύει, σαστίζει καί τρέμει ἡ σκέψη μας, ἰλιγγιᾶ ὁ νοῦς καί ἀνακαινίζεται ὅλη ἡ ὕπαρξή μας.

Ὁ Θεός γιά νά ἀναστήσει τήν πεσμένη φύση μας, τήν ἀναλαμβάνει στούς ὤμους Του. Πῆρε τήν ἀνθρώπινη φύση, ὄχι γιά νά τήν ἀφήσει πάλι, ἀλλά γιά νά τή φέρει πάντοτε ἀχώριστη μέ τή θεία Τοῦ φύση. Ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Θεός Λόγος, καί ποτέ δέν θά παύσει νά εἶναι ὁ Θεάνθρωπος.

Πῆρε τήν ἀνθρώπινη φύση μας καί μ’ αὐτήν ἑνωμένος ἀνελήφθη στούς Οὐρανούς καί ἐκάθισε στά δεξιά του Πατρός, στόν θρόνο τῆς θεότητος, καί ὡς Θεάνθρωπος προσκυνεῖται ἀπό τίς στρατιές τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων. Ποιός λόγος, ποιά διάνοια μπορεῖ νά παραστήσει τήν τόση τιμή, «τήν ὄντως ὑπερφυή καί φρικτή», πού ἔγινε στό γένος τῶν ἀνθρώπων!

 Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπό τόν Θεό ἄρχοντας μέ δόξα καί τιμή. Πλάστηκε «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» καί μέ προορισμό νά ὁμοιάσει μέ τόν Θεό. Δέν τό κατενόησε ὅμως αὐτό. Καί ὁ Θεός δέν ἐγκατέλειψε τό πλάσμα τῶν χειρῶν Του. Γιά νά τόν σώσει ἀπό τήν ἁμαρτία, τή φθορά καί τόν θάνατο, «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Πῆρε τήν πεσμένη φύση μας γιά νά τήν ἀνεβάσει ἀπό τό σκοτεινό καταγώγιο τοῦ Ἅδη στά ὕψη τοῦ Οὐρανοῦ στόν θρόνο τῆς θεότητος.

 Ἀγαπητά μου παιδιά, αὐτό εἶναι τό νόημα τῶν Χριστουγέννων!

 Νά θαυμάσουμε τό ἔργο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας καί νά Τόν δοξάσουμε, ὅπως τονίζει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «μή διά τῶν ρημάτων μόνον, ἀλλά πολλῶ μᾶλλον διά τῶν πραγμάτων», ὄχι μόνο μέ τά λόγια μας, ἀλλά πολύ περισσότερο μέ τίς πράξεις μας, μέ τήν κατά τό ἅγιο θέλημά Του ζωή μας, γιά νά ἀπολαύσουμε ὅσα μᾶς ἐξασφάλισε στήν παροῦσα ζωή καί ὅσα μᾶς ἑτοιμάζει στήν μέλλουσα Βασιλεία Του μέ τήν ταπεινή ἔλευσή Του στόν σκοτισμένο κόσμο μας.

 Ἅς Τόν δοξολογοῦμε γιά τά δῶρα πού μᾶς χάρισε «ὁ ἐν σπηλαίω γεννηθεῖς καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθεῖς» Κύριος καί ἅς μή λησμονοῦμε ὅτι «Αὐτός ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν».

                                              Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπης καί ἐνθέρμων πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι 109η ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

j40aa5a.jpg

Τό νησί μᾶς σήμερα ἑορτάζει τήν 109η ἐπέτειο τῆς Ἑνώσεώς του μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα. Ἡμέρα ἐθνικοῦ καί Σαμιακοῦ μεγαλείου καί ἡρωισμοῦ, ἑνός λαοῦ προσηλωμένου στά ἀνεκτίμητα ἰδανικά τῆς θρησκείας καί τῆς πατρίδος.

Οἱ γενναῖοι πρόγονοί μας μέ πίστη καί φιλοπατρία, σύσσωμοι καί καθοδηγούμενοι ἀπό τοῦ Σαμίου Προέδρου Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, ἀλλά καί τοῦ πνευματικοῦ τους πατέρα Μητροπολίτου Κωνσταντίνου, ἔφεραν τήν πολυπόθητη ἐλευθερία, ἀπέδειξαν στούς ἐχθρούς ὅτι τό νησί μᾶς εἶναι τό «κραταιότατο προπύργιο πρός Ἀνατολᾶς».

 Ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη πρός ἐκείνους πού συνέβαλαν μέ κάθε τρόπο στήν ἐκπλήρωση τῆς προσδοκίας καί τοῦ μύχιου πόθου κάθε Σαμιώτη νά δεῖ τό νησί τοῦ ἐλεύθερο, ἀπό τήν Ἡγεμονία καί ἑνωμένο μέ τόν ἐλεύθερο κορμό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας.

          Ἅς ἐμπνευστοῦμε καί ἅς διδαχθοῦμε ἀπό τούς προγόνους μας καί βαδίζοντας στά ἴχνη τούς ἅς διδαχθοῦμε ἀπό τήν ζωή καί τή θυσία τους, τήν γενναιότητα καί τήν προσφορά τους. Ἅς καταλάβουμε, ὅτι μόνο μέ τήν βαθειά πίστη, τήν ἀποφασιστικότητα, τήν ἀλληλοβοήθεια, τήν ἐργατικότητα, τόν παραμερισμό μικροτήτων, τήν ἐθνική μας συνοχή, την ἑνότητα καί τήν  ἀγάπη, θά ξεπεράσουμε τήν κάθε δυσκολία καί θά ἐκδιώξουμε κάθε κακό πού ἀλλοτριώνει καί τυφλώνει νοῦ καί καρδιά.

Κάθε χρόνο την ἐπέτειο τῆς ἑνώσεως τῆς Σάμου μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα τήν ἑορτάζαμε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα στό Βαθύ, μέσα στόν ὁποῖο τόν Νοέμβριο τοῦ 1912 συνεδρίασε ἡ ἐθνοσυνέλευση τῶν Σαμίων πού κήρυξε καί ὑπέγραψε τήν Ἕνωση τοῦ νησιοῦ μέ τήν Ἑλλάδα. Ἐφέτος ὁ Ἱερός αὐτός Ναός, πού εἶναι συνυφασμένος μέ τήν ζωή τῆς πόλης μας, κυρίως ὅμως μέ τήν ἱστορία τοῦ μικροῦ ἀλλά ἔνδοξου και περήφανου εὐσεβοῦς νησιοῦ μας, θα μείνει καί πάλι κλειστός λόγῳ τοῦ φονικοῦ καί καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ τῆς 30ης Ὀκτωβρίου 2020 πού ἔπληξε ἰδίως τίς Ἱερές Μονές καί τούς Ἱερούς Ναούς μας, ἀλλά καί ἐν μέσῳ ἐπιδημιολογικῶν συνθηκῶν, καί πρός ἀποφυγή διαδόσεως τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊού.

Ὁ  φετινός ἑορτασμός μπορεῖ νά μήν εἶναι καί πάλι λαμπρός. Ἐμεῖς θά τελέσουμε την Δοξολογία στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση ἔμπροσθεν τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Προέδρου Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων.

Εἶναι ἐθνικό μας χρέος, ἔναντί των ἡρωικῶν προγόνων μας καί τῆς Ἱστορίας τῶν νησιῶν μας, κυρίως στίς ἐπερχόμενες γενεές καί τό μέλλον,  νά φανοῦμε ἀντάξιοι τους, νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἔχουμε εὐθύνη ὅσο καί ἀνάγκη νά μελετήσουμε τήν Ἱστορία μας, νά τήν διδάξουμε καί νά τήν μεταφέρουμε αὐτούσια στίς ἐπερχόμενες γενεές καί το μέλλον. Ἔχουμε προστάτες τον παντοδύναμο Κύριό μας, την Παναγία μας και τους τοπικούς Ἁγίους μας. Ἄς αὐξήσουμε την πίστη μας στο Θεό και την ἀγάπη  μας στο νησί  και την Ἑλλάδα μας.

Χρόνια Πολλά.

Μετ’ εὐχῶν καί πατρικῆς ἀγάπης

+ Ὁ Σάμου καί Ικαρίας Εὐσέβιος

 

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31