3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Ἐγκύκλιον Μήνυμα Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου ἔτους 2022

« Τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν…»

images.jpg

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

Ὁ μεγαλύτερος ἱεροκήρυκας τῆς Ἐκκλησίας μας, τά λόγια τοῦ ὁποίου συγκλονίζουν ἐπί αἰῶνες τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί δέν χάνουν ποτέ τήν ἐπικαιρότητα καί τήν ἀξία τους, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἔλεγε: Ὅταν  δεῖς ὅτι συμπληρώθηκε ἕνας ἀκόμη χρόνος στή ζωή σου, εὐχαρίστησε τόν Δεσπότη Χριστό φέρε σέ κατάνυξη τήν καρδιά σου… πές στόν ἑαυτό σου: Οἱ μέρες τρέχουν καί φεύγουν, τά χρόνια συμπληρώνονται, προχωρήσαμε πολύ στόν δρόμο τῆς ζωῆς. Ἄραγε τί καλό ἔχουμε κάνει; Μήπως τυχόν φύγουμε ἀπό αὐτή τή ζωή ἄδειοι καί ἔρημοι ἀπό κάθε ἀρετή;

 Ἀγαπητά μου παιδιά, ἀντικρύσαμε τό νέο ἔτος τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου. Ἀνταλλάξαμε πολλές καί θερμές εὐχές μέ συγγενικά καί φιλικά μας πρόσωπα, ὅπως γίνεται συνήθως, γιά νά εἶναι τό νέο ἔτος χαρούμενο καί εὐτυχισμένο.

Τό ποθοῦμε αὐτό ὅλοι μας.

 Δέν ἀρκεῖ ὅμως νά μένουμε μόνο στίς ὡραῖες εὐχές καί στόν πόθο γιά τήν εὐτυχία. Χρειάζεται καί κάτι πιό συγκεκριμένο νά γίνει ἀπό μέρους μας.

 Ἡ Ἐκκλησία μας, πού εἶναι ἡ πνευματική Μητέρα ὅλων μας καί θέλει τήν εὐτυχία καί αἰώνια σωτηρία μας, διαρκῶς μᾶς ὑπενθυμίζει τό πῶς πρέπει νά ζοῦμε, ἄν θέλουμε τήν εὐτυχία μας. Σέ ὅλες τίς ἱερές Ἀκολουθίες της ἀκοῦμε πάντοτε ἀπό τούς ἱερεῖς μᾶς τό ἐξαίρετο αἴτημα: «Τόν ὑπολοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνη καί μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα». Καί ἀπαντοῦν οἱ ἱεροψάλτες: «Παράσχου Κύριε», χάρισέ μας Κύριε, αὐτό πού Σοῦ ζητᾶμε.

  Τί ζητᾶμε; Νά ζήσουμε τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς πού μᾶς ἀπομένει μέ εἰρήνη καί μετάνοια. Πρόκειται γιά τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερη ἀπό ὅλους τούς θησαυρούς τῆς γῆς. Πρόκειται γιά τήν «εἰρήνη τοῦ Θεοῦ τήν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν». Γιά τήν εἰρήνη πού ἔχει καί μεταδίδει ὁ Θεός στούς δικούς Του καί τῆς ὁποίας εἰρήνης τά ἀγαθά καμμιά διάνοια οὔτε ἀνθρώπινη, οὔτε ἀκόμη καί ἀγγελική δέν μπορεῖ νά ἐννοήσει στήν πληρότητά τους.

 Ἡ εἰρήνη αὐτή εἶναι καρπός τῆς μετάνοιας. Ἡ μετάνοια γεννιέται μέσα στόν ἄνθρωπο μέ πρωτοβουλία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄Τιμ.β,4). Στέκεται στήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας καί κτυπάει. Κτυπάει μέ τόν λόγο τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων, μέ διάφορα γεγονότα τῆς ζωῆς μας, ἀκόμη μέ συναντήσεις προσώπων πού μεταδίδουν μέσα μας ἔμπνευση γιά μιά ἄλλη ζωή. Στή δική μας θέληση ἀπόκειται νά δεχθοῦμε ἤ νά ἀπορρίψουμε αὐτή τήν κλήση, νά «ἐκμεταλλευτοῦμε» ἤ νά ἀρνηθοῦμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

  Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δέχονται τήν κλήση τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀνταποκρίνονται ὅμως ὅλοι θετικά σ’ αὐτήν. Ἡ θετική ἤ ἀρνητική στάση πού θά πάρουμε ἀπέναντί της εἶναι ἡ πιό κρίσιμη στιγμή τῆς ζωῆς μας.

   Ἡ ποιότητα τῆς μετάνοιας βέβαια ἐξαρτᾶται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τίς ἀντιλήψεις πού ἔχουμε γιά τήν ἁμαρτία. Ἡ μετάνοια εἶναι συνέπεια τῆς ἁμαρτίας. Ἄν κρατούσαμε καθαρό τό χιτώνα τοῦ Βαπτίσματος, δέν θά εἴχαμε ἀνάγκη ἀπό τό δεύτερο Βάπτισμα, πού εἶναι ἡ μετάνοια.

 Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής, περιγράφοντας τήν πορεία τῆς ψυχῆς πού μετανοεῖ, γράφει: «Αὐτός πού πιστεύει στόν Κύριο, φοβᾶται τήν κόλαση. Αὐτός πού φοβᾶται τήν κόλαση, ἐγκρατεύεται ἀπό τά πάθη. Αὐτός πού ἐγκρατεύεται ἀπό τά πάθη, ὑπομένει τίς θλίψεις. Αὐτός πού ὑπομένει τίς θλίψεις ἀποκτάει τήν ἐλπίδα στό Θεό. Ἡ ἐλπίδα στό θεό χωρίζει τό νοῦ του ἀπό κάθε γήινη προσκόλληση. Χωρισμένος ὁ νοῦς ἀπό κάθε γήινη προσκόλληση ἀποκτάει τήν ἀγάπη». Ἡ μετάνοια δηλαδή θεμελιώνεται στήν πίστη, θερμαίνεται ἀπό τόν φόβο τῆς κολάσεως, κατακαίει τά πάθη καί μέ τήν ὑπομονή καί τήν ἐλπίδα στό Θεό φθάνει στήν ἐλευθερία ἀπό κάθε γήινο δεσμό. Ἐκεῖ ἀποκτᾶ τή γνήσια ἀγάπη γιά τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Ἡ μετάνοια, πού εἶναι καρπός τῆς ἐλευθερίας μας, εἶναι νίκη ἐναντίον τοῦ διαβόλου καί προϋπόθεση γιά νά ἔρθει ὁ Χριστός μέσα μας.

Γιά νά πλησιάσει κανείς τόν Χριστό, χρειάζεται νά κάνει μέσα του μιά ριζική ἀλλαγή, χρειάζεται ν’ ἀλλάξει τόν προσανατολισμό τῆς ψυχῆς του. Πρέπει ν’ ἀπομακρύνει ἀπό τό κέντρο τοῦ ἐνδιαφέροντός του τόν ἁμαρτωλό ἑαυτό του, μέ ὅλες τίς ἐπιθυμίες καί τίς ἐπιδιώξεις του καί ἀντ’ αὐτοῦ νά τοποθετήσει τό Θεό καί τό νόμο του. Ρυθμιστῆς τῆς ζωῆς τοῦ πρέπει νά γίνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, οἱ ἐντολές τοῦ Χριστοῦ.

Μέσα σέ κάθε ἐντολή βρίσκεται ὁ Χριστός καί ὅλη ἡ Ἁγία Τριάδα, γί αὐτό ὅποιος ἀγαπᾶ τό Χριστό, τηρεῖ τίς ἐντολές του. Γνωρίζει ἔτσι καλύτερα τόν Χριστό καί ἑνώνεται μαζί Του.

Ἡ μετάνοια εἶναι ἡ ἀρχή τῆς σωτηρίας. Ὁ Χριστός αἴρει τίς ἁμαρτίες μας. Μᾶς καθαρίζει μέ τό αἷμα Του. Μᾶς σώζει μέ τή θυσία Του. Μᾶς ἀναγεννᾶ μέ τή ζωοποιό χάρη Του.

 Μέ τό πρῶτο κήρυγμά του ὁ Χριστός μᾶς ἀποκάλυψε τό θεμέλιό της πνευματικῆς ζωῆς, δηλαδή τῆς ζωῆς πού γεννιέται μέσα στόν ἄνθρωπο μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τή συνεργία τοῦ ἀνθρώπου. «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Μαρκ. α,15).

 Ὁ χρόνος μᾶς δόθηκε γιά νά πετύχουμε μέσα σ’αὐτόν τή σωτηρία, γιά νά γευθοῦμε μέ τήν ἀξιοποίησή του, ἀπό τώρα, τήν αἰωνιότητα. Ὁ Χριστός κτυπᾶ τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μᾶς μέχρι τήν τελευταία μας πνοή. Γί αὐτό δέν πρέπει ποτέ νά πέφτουμε στήν ἀδράνεια, ἀπελπισμένοι γιά τόν πολύτιμο χρόνο πού χάσαμε. Δέν σκεφτόμαστε τόν χρόνο πού χάθηκε. Προσπαθοῦμε νά ἐκμεταλλευτοῦμε τόν χρόνο πού ἔχουμε.

Τό νέο ἔτος πού εἰσήλθαμε εἶναι ἐπετειακό. Συμπληρώνονται:

  • 100 χρόνια ἀπό τόν ξεριζωμό τοῦ Μικρασιατικοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό τίς προαιώνιες πατρογονικές ἑστίες του.
  • 50 χρόνια ἀπό τήν λειτουργία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου μᾶς «Εὐγηρίας Πρόνοια» Καρλοβάσου, πού βρίσκουν ἡλικιωμένοι συνάνθρωποί μας, θαλπωρή καί προστασία, ἄγρυπνη μέριμνα καί φροντίδα τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας.
  • 50 χρόνια ἀπό τήν σέ διάκονο χειροτονία τῆς ἐλαχιστότητός μου καί ἑπομένως τήν ἐπί πέντε δεκαετίες ταπεινή προσφορά μου ὡς Διακόνου, Ἀρχιμανδρίτου καί Ἐπισκόπου στόν Ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου μας.

Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένο.

  Ἀγαπητοί μου,

Ἄς πορευόμαστε στή ζωή μᾶς σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἄς χρησιμοποιοῦμε τό χρόνο μας γιά νά ζήσουμε τήν παρουσία Του στή ζωή μας.

Καλή, εὐλογημένη καί καρποφόρα ἡ καινούργια χρονιά.

Αἴσιο, εἰρηνικό καί ὑγιεινό τό νέο ἔτος.

Μέ πολλές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

γεννησις.jpg

Αὐτό εἶναι το νόημα τῶν Χριστουγέννων!

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Κάθε φορά πού ἔρχονται Χριστούγεννα, γιορτάζουμε τό μεγαλύτερο θαῦμα ὅλων τῶν αἰώνων, τό πιό συγκλονιστικό γεγονός τῆς Ἱστορίας, τό Μυστήριο τῶν μυστηρίων, πού τό διακηρύττει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, καί Εὐαγγελιστής μέσα σέ τέσσερις μόνο λέξεις. «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο» (α΄14). Ὁ ὑπερούσιος Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος!

 Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὁ Λόγος μετεβλήθη σέ ἄνθρωπο. Ὄχι! Ἀλλά ὅτι ὁ Θεός Λόγος, παραμένοντας Θεός, πῆρε καί τοῦ δούλου τή μορφή. «Ἐγένετο», γράφει ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής, ἔγινε πραγματικά ἄνθρωπος, προσέλαβε πραγματικά τήν ἀνθρώπινη φύση.

 Ἔγινε ἄνθρωπος πραγματικός παραμένοντας συγχρόνως καί Θεός. Μέσα στόν Θεάνθρωπο, πού γεννιέται στή Βηθλεέμ, κατοικεῖ «πᾶν το πλήρωμα τῆς θεότητος», ὅλη ἡ θεότητα, ὅπως διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Κολασ. β΄9). Αὐτή εἶναι ἡ πίστη μας, πού ἐνώπιόν της παραλύει, σαστίζει καί τρέμει ἡ σκέψη μας, ἰλιγγιᾶ ὁ νοῦς καί ἀνακαινίζεται ὅλη ἡ ὕπαρξή μας.

Ὁ Θεός γιά νά ἀναστήσει τήν πεσμένη φύση μας, τήν ἀναλαμβάνει στούς ὤμους Του. Πῆρε τήν ἀνθρώπινη φύση, ὄχι γιά νά τήν ἀφήσει πάλι, ἀλλά γιά νά τή φέρει πάντοτε ἀχώριστη μέ τή θεία Τοῦ φύση. Ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Θεός Λόγος, καί ποτέ δέν θά παύσει νά εἶναι ὁ Θεάνθρωπος.

Πῆρε τήν ἀνθρώπινη φύση μας καί μ’ αὐτήν ἑνωμένος ἀνελήφθη στούς Οὐρανούς καί ἐκάθισε στά δεξιά του Πατρός, στόν θρόνο τῆς θεότητος, καί ὡς Θεάνθρωπος προσκυνεῖται ἀπό τίς στρατιές τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων. Ποιός λόγος, ποιά διάνοια μπορεῖ νά παραστήσει τήν τόση τιμή, «τήν ὄντως ὑπερφυή καί φρικτή», πού ἔγινε στό γένος τῶν ἀνθρώπων!

 Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπό τόν Θεό ἄρχοντας μέ δόξα καί τιμή. Πλάστηκε «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» καί μέ προορισμό νά ὁμοιάσει μέ τόν Θεό. Δέν τό κατενόησε ὅμως αὐτό. Καί ὁ Θεός δέν ἐγκατέλειψε τό πλάσμα τῶν χειρῶν Του. Γιά νά τόν σώσει ἀπό τήν ἁμαρτία, τή φθορά καί τόν θάνατο, «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Πῆρε τήν πεσμένη φύση μας γιά νά τήν ἀνεβάσει ἀπό τό σκοτεινό καταγώγιο τοῦ Ἅδη στά ὕψη τοῦ Οὐρανοῦ στόν θρόνο τῆς θεότητος.

 Ἀγαπητά μου παιδιά, αὐτό εἶναι τό νόημα τῶν Χριστουγέννων!

 Νά θαυμάσουμε τό ἔργο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας καί νά Τόν δοξάσουμε, ὅπως τονίζει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «μή διά τῶν ρημάτων μόνον, ἀλλά πολλῶ μᾶλλον διά τῶν πραγμάτων», ὄχι μόνο μέ τά λόγια μας, ἀλλά πολύ περισσότερο μέ τίς πράξεις μας, μέ τήν κατά τό ἅγιο θέλημά Του ζωή μας, γιά νά ἀπολαύσουμε ὅσα μᾶς ἐξασφάλισε στήν παροῦσα ζωή καί ὅσα μᾶς ἑτοιμάζει στήν μέλλουσα Βασιλεία Του μέ τήν ταπεινή ἔλευσή Του στόν σκοτισμένο κόσμο μας.

 Ἅς Τόν δοξολογοῦμε γιά τά δῶρα πού μᾶς χάρισε «ὁ ἐν σπηλαίω γεννηθεῖς καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθεῖς» Κύριος καί ἅς μή λησμονοῦμε ὅτι «Αὐτός ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν».

                                              Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπης καί ἐνθέρμων πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι 109η ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

j40aa5a.jpg

Τό νησί μᾶς σήμερα ἑορτάζει τήν 109η ἐπέτειο τῆς Ἑνώσεώς του μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα. Ἡμέρα ἐθνικοῦ καί Σαμιακοῦ μεγαλείου καί ἡρωισμοῦ, ἑνός λαοῦ προσηλωμένου στά ἀνεκτίμητα ἰδανικά τῆς θρησκείας καί τῆς πατρίδος.

Οἱ γενναῖοι πρόγονοί μας μέ πίστη καί φιλοπατρία, σύσσωμοι καί καθοδηγούμενοι ἀπό τοῦ Σαμίου Προέδρου Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, ἀλλά καί τοῦ πνευματικοῦ τους πατέρα Μητροπολίτου Κωνσταντίνου, ἔφεραν τήν πολυπόθητη ἐλευθερία, ἀπέδειξαν στούς ἐχθρούς ὅτι τό νησί μᾶς εἶναι τό «κραταιότατο προπύργιο πρός Ἀνατολᾶς».

 Ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη πρός ἐκείνους πού συνέβαλαν μέ κάθε τρόπο στήν ἐκπλήρωση τῆς προσδοκίας καί τοῦ μύχιου πόθου κάθε Σαμιώτη νά δεῖ τό νησί τοῦ ἐλεύθερο, ἀπό τήν Ἡγεμονία καί ἑνωμένο μέ τόν ἐλεύθερο κορμό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας.

          Ἅς ἐμπνευστοῦμε καί ἅς διδαχθοῦμε ἀπό τούς προγόνους μας καί βαδίζοντας στά ἴχνη τούς ἅς διδαχθοῦμε ἀπό τήν ζωή καί τή θυσία τους, τήν γενναιότητα καί τήν προσφορά τους. Ἅς καταλάβουμε, ὅτι μόνο μέ τήν βαθειά πίστη, τήν ἀποφασιστικότητα, τήν ἀλληλοβοήθεια, τήν ἐργατικότητα, τόν παραμερισμό μικροτήτων, τήν ἐθνική μας συνοχή, την ἑνότητα καί τήν  ἀγάπη, θά ξεπεράσουμε τήν κάθε δυσκολία καί θά ἐκδιώξουμε κάθε κακό πού ἀλλοτριώνει καί τυφλώνει νοῦ καί καρδιά.

Κάθε χρόνο την ἐπέτειο τῆς ἑνώσεως τῆς Σάμου μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα τήν ἑορτάζαμε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα στό Βαθύ, μέσα στόν ὁποῖο τόν Νοέμβριο τοῦ 1912 συνεδρίασε ἡ ἐθνοσυνέλευση τῶν Σαμίων πού κήρυξε καί ὑπέγραψε τήν Ἕνωση τοῦ νησιοῦ μέ τήν Ἑλλάδα. Ἐφέτος ὁ Ἱερός αὐτός Ναός, πού εἶναι συνυφασμένος μέ τήν ζωή τῆς πόλης μας, κυρίως ὅμως μέ τήν ἱστορία τοῦ μικροῦ ἀλλά ἔνδοξου και περήφανου εὐσεβοῦς νησιοῦ μας, θα μείνει καί πάλι κλειστός λόγῳ τοῦ φονικοῦ καί καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ τῆς 30ης Ὀκτωβρίου 2020 πού ἔπληξε ἰδίως τίς Ἱερές Μονές καί τούς Ἱερούς Ναούς μας, ἀλλά καί ἐν μέσῳ ἐπιδημιολογικῶν συνθηκῶν, καί πρός ἀποφυγή διαδόσεως τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊού.

Ὁ  φετινός ἑορτασμός μπορεῖ νά μήν εἶναι καί πάλι λαμπρός. Ἐμεῖς θά τελέσουμε την Δοξολογία στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση ἔμπροσθεν τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Προέδρου Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων.

Εἶναι ἐθνικό μας χρέος, ἔναντί των ἡρωικῶν προγόνων μας καί τῆς Ἱστορίας τῶν νησιῶν μας, κυρίως στίς ἐπερχόμενες γενεές καί τό μέλλον,  νά φανοῦμε ἀντάξιοι τους, νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἔχουμε εὐθύνη ὅσο καί ἀνάγκη νά μελετήσουμε τήν Ἱστορία μας, νά τήν διδάξουμε καί νά τήν μεταφέρουμε αὐτούσια στίς ἐπερχόμενες γενεές καί το μέλλον. Ἔχουμε προστάτες τον παντοδύναμο Κύριό μας, την Παναγία μας και τους τοπικούς Ἁγίους μας. Ἄς αὐξήσουμε την πίστη μας στο Θεό και την ἀγάπη  μας στο νησί  και την Ἑλλάδα μας.

Χρόνια Πολλά.

Μετ’ εὐχῶν καί πατρικῆς ἀγάπης

+ Ὁ Σάμου καί Ικαρίας Εὐσέβιος

 

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ.ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

agiasmos_sxolio.jpg

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ σήμερα ξεκινᾶ ἡ καινούργια σχολική χρονιά καί παράλληλα ἀρχίζει ἕνας ἀκόμη προσωπικός σας ἀγῶνας γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσεως, μέσα στίς πνευματικές κυψέλες τῶν Σχολείων μας.

Στό ξεκίνημά σας αὐτό ἀπαιτεῖται νά ἐπιδείξετε ζῆλο γιά μάθηση, θάρρος, δύναμη, ἐπιμονή, ὑπομονή καί κυρίως ἐλπίδα ἀδιάπτωτη.

Γιά τήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ἀγῶνα σας χρειάζεται νά στρέψετε τά μάτια σας στό Θεανδρικό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νά λάβετε γιά παράδειγμα τούς Ἁγίους μας καί κυρίως τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, τόν Ἅγιο Βασίλειο τόν Μέγα, τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, οἱ ὁποῖοι συνδύασαν τήν πίστη στόν Χριστό μέ τήν γνώση τοῦ κόσμου. Ἔτσι ἀπέκτησαν ἐπιστημοσύνη, ἀλλά καί ἀρετή. Σπούδασαν στά σχολεῖα καί τίς σχολές τῆς ἐποχῆς τους, ἀλλά  πάνω ἀπό ὅλα ἀναδείχθηκαν μορφωμένοι ἐν Χριστῷ.

Ἐμπιστευθεῖτε λοιπόν τόν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν καί τήν ἐγγυημένη ὁδό τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Πορεύεσθε μέ χαρά τόν δρόμο πρός τό Σχολεῖο Σας, ἀλλά μήν ξεχάσετε καί τόν δρόμο πρός τήν Ἐκκλησία.

Εὔχομαι ὁλόψυχα καί προσεύχομαι νά ἐργασθεῖτε πνευματικά, γιά νά ἀποκτήσετε γνώση καί ἀρετή καί νά ἐπιτύχετε στούς στόχους Σας.

Ἐπίσης εὔχομαι καί παρακαλῶ τόν Κύριο νά εὐλογήσει καί τούς σεβαστούς δασκάλους καί καθηγητές σας, ὅπως καί τούς ἀγαπητούς σας γονεῖς, πού μοχθοῦν γιά τήν πρόοδο καί τήν προκοπή Σας.

Καλή κι εὐλογημένη χρονιά !

Μέ πατρική ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

 

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

koimisi-theotokou-000-768x465.jpg

Ἀγαπητοί μου,

Καμιά ἄλλη προσωπικότητα, κανένα ἅγιο ἤ μάρτυρα, κανένα Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας ἤ ἀθλητή τῆς πίστεως δέν περιβάλλουν μέ τόσο σεβασμό οἱ Χριστιανοί, ὅσο τήν ὑπεραγία Θεοτόκο. Αὐτή μετά τόν Θεό, εἶναι ἡ περισσότερο σεβάσμια μορφή γιά τόν χριστιανικό κόσμο. Ἐμπνεόμενη ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα προανήγγειλε τήν πανανθρώπινη δόξα Της, χωρίς νά πάψει οὔτε γιά μιά στιγμή νά εἶναι βαθύτατα ταπεινόφρονη κόρη. «Ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσι με πᾶσαι αἵ γενεαί», εἶπε στήν Ἐλισάβετ. «Δέν εἶναι τῆς δικῆς Της γλώσσας τά προφητικά αὐτά λόγια, γράφει ὁ Ὠριγένης. Εἶναι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προφητεία. Καί βλέπουμε ἐμεῖς σήμερα τήν πραγματοποίηση τοῦ προφητικοῦ αὐτοῦ λόγου. Διότι ποιά γενεά ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη δέν μακαρίζει τήν Θεοτόκο;».

Καί ὁ ἱστορικός πού ἐρευνᾶ αὐτό τό μέγα γεγονός, εἶναι ἀπό τά πράγματα ὑποχρεωμένος νά ὁμολογήσει ὅτι ξεπληρώθηκε καί ἐκπληρώνεται στή γῆ καί τόν οὐρανό ἡ προφητεία τῆς ταπεινῆς κόρης: «Ἐποίησέ μοι μεγαλεῖο ὁ Δυνατός… Ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσι με πᾶσαι οἱ γενεαί».

 Τί ὀμορφιά ψυχῆς! Δέν κρατάει τίποτα γιά τόν ἑαυτό Της. Τά πάντα ἀποδίδει στόν δωρεοδότη Κύριό της. Αὐτή, ἔστω καί ἄν ὑψώνεται ὡς τόν οὐρανό, ἔστω καί ἄν ἀξιώνεται νά γίνει μητέρα τοῦ Θεοῦ, μένει ταπεινή «δούλη». Δέν συναρπάζεται ἀπό τό ἀσύλληπτο μέγεθος τῆς τιμῆς. Ἀναγνωρίζει ὅτι στό πολύ ἔλεος τοῦ Ὑψίστου, ὀφείλει τά μεγαλεῖα πού Τῆς «ἐποίησεν ὁ δυνατός». Ἔγινε τό ἁγιασμένο ὄργανο γιά τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί θά Τήν μακαρίζουν ὅλες οἱ γενεές χάρις στήν εὔνοια καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ξεχειλίζει ἡ ἁγία ψυχή Της ἀπό ἱερά συναισθήματα πού ἀναβλύζουν φυσικά καί αὐθόρμητα ἀπό μιά καρδιά πού ζυμώθηκε μέ τό πνεῦμα τῆς Γραφῆς, ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

Πῶς νά τολμήσουμε ἐμεῖς οἱ ταπεινοί καί ἁμαρτωλοί νά ἀτενίσουμε τόν οὐρανό; Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη τῆς πρεσβείας Της. Καί ἡ Παναγία μας ὑψώνει τά δύο Της χέρια, προσβλέπει τόν Υἱό της καί Θεό καί δέεται γιά κείνους πού τήν ἐπικαλοῦνται. Εἶναι ἡ Δεομένη Παναγία. Μπροστά Της ἔχει τή βεβαιότητα ὁ πιστός, ὅτι «πολλά ἰσχύει δέησις μητρός πρός εὐμένειαν δεσπότου». Ἡ Παναγία δέν δέεται μόνο γιά τά παιδιά Της, ἀλλά καί τά ἐπισκέπτεται σέ κάθε ἀνάγκη τους. Γί αὐτό σε μίαν ἄλλη εἰκόνα φέρει τό ὄνομα «Ἐπίσκεψις».

Στούς βυζαντινούς χρόνους τήν Ὁδηγήτρια ἔπαιρναν μαζί τους οἱ αὐτοκράτορες γιά νά ὁδηγεῖ τά στρατεύματά τους στή νίκη, κατά τούς ἀγῶνες τους ἐναντίον τῶν βαρβάρων καί ἀπίστων. Σήμερα Τήν ἐπικαλούμαστε, νά μᾶς ὁδηγεῖ στούς πνευματικούς ἀγῶνες καί στήν πορεία γιά μιά ἀληθινά πετυχημένη ζωή.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, γνωστός γιά τή βαθιά εὐλάβειά του πρός τή Θεοτόκο, γράφει: «Καθώς ἀπέραντος καί ἀκατάληπτος ὑπῆρξε ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας, ἔτσι ἀπέραντος ἦταν καί ὁ πόνος Της καί ἀκατάληπτος μένει γιά μᾶς, διότι λίγη εἶναι ἡ ἀγάπη μας γιά τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους… Ὦ, πόσο ἀγαπᾶ ἡ Παναγία ὅλους ὅσοι φυλάγουν τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ καί πόσο λυπεῖται καί θλίβεται γιά κείνους πού δέν μετανοοῦν…».

Στήν Παναγία μας, λοιπόν, ἄς δώσουμε καί μεῖς τή χαρά τῆς ἐν Χριστῷ  ζωῆς καί μετανοίας μας. Ἄς γίνει ἡ ζωή μας ταπεινός ὑμνητής τῶν μεγαλείων Της μέ τή χάρη τοῦ Υἱοῦ Της, γιατί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδύνατον νά ὁλοκληρώσουμε μέ τίς δικές μας δυνάμεις τήν ὑμνωδία, τήν εὐχαριστία καί τήν δοξολογία πού ἀξίζει στήν «Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν».

 Καί ἄς Τήν παρακαλοῦμε νά μήν πάψει νά πρεσβεύει γιά τά νησιά μας, τήν πατρίδα μας την Ἑλλάδα καί ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς, νά γνωρίσουν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ τόν μόνον Ἀληθινόν Θεόν, τόν ὁποῖον Ἐκείνη γιά τήν ὑπερβάλλουσα καθαρότητά Της, ἀξιώθηκε νά περιβάλει μέσα στά παρθενικά Της σπλάχνα. Ναί, «ὦ γλυκύτατη καί πρᾶγμα καί ὄνομα Μαριάμ»! (Ἄγ. Νικόδημος).

Χρόνια πολλά!

Με ὅλη μου την ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 

+ Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29