3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

          ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

                83100-ΣΑΜΟΣ

ΤΗΛ. 2273087640 FAX:2273087646

Ἀριθμ.Πρωτ. ....515........

Ἐν Σάμῳ τῇ  15ῃ Νοεμβρίου  2017

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ

κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ

 ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὀκτακόσια χρόνια πρίν νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός, ὁ προφήτης Ἠσαΐας εἶδε μέ τά ἰσχυρά προφητικά του μάτια, τόν «μεγάλης βουλῆς ἄγγελον» τόν  «ἰσχυρόν Θεόν» ὡς ἕνα μικρό βρέφος. Καί ὅταν «ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου», γεννήθηκε ὁ Κύριός μας στή Βηθλεέμ.

Ὁ ἐρχομός τοῦ Μεσσία εἶναι μιά πραγματικότητα. Δέν εἶναι πιά προσδοκία. Ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου γίνεται ἄνθρωπος, πού ἔρχεται ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους ὡς «Βρέφος ἐσπαργανωμένον», «κείμενον ἐν φάτνῃ».

Ὁ διάβολος γιά νά πολεμήσει τό Θεό, χρησιμοποίησε τόν ἄνθρωπο. Τό ἴδιο ὅπλο ἐναντίον τοῦ πονηροῦ χρησιμοποιεῖ καί ὁ Ἰησοῦς. Γίνεται «παρομοιοπρόσωπος» (Κύριλλος Ἱεροσολύμων) μέ τόν ἄνθρωπο καί ἀναλαμβάνει τό «ὁμοιοπαθές» σέ ὅλα, πλήν τῆς ἁμαρτίας, «ἵν ‘ εὐμαρέστερον παιδευθῶσιν οἱ ἄνθρωποι», δηλαδή γιά νά ἐξοικειωθοῦν μέ τήν σωτηρία τους οἱ ἄνθρωποι, ὁ Θεός γίνεται ὅπως ἐμεῖς. Ἐπί πλέον μᾶς ἄφησε πολύτιμη παρακαταθήκη τό σῶμα καί τό αἷμα Του μέσα στό Μυστήριο τῆς ζωῆς, γιά νά ζήσουμε αἰώνια ἀπαλλαγμένοι ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτωλῆς δουλείας.

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ χαρακτηρίζεται  σάν «σεισμός γῆς» (Γρηγόριος Θεολόγος)  καί βιώνεται σάν συνέχεια καί νέα φάση τῆς δημιουργίας, σάν νέα δημιουργία, σάν ἀνακαίνιση καί θέωση ὅλης τῆς κτίσεως, σάν ζωοποίηση καί κατά Χριστόν θεοποίηση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε Υἱός ἀνθρώπου, γιά νά μεταβάλει τούς υἱούς τοῦ Ἀδάμ, τῶν ἀνθρώπων, σέ υἱούς τοῦ Θεοῦ, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο «Θεό, ὅσο δυνατό στήν ἀνθρώπινη δύναμη» (ἱερός Χρυσόστομος),  γιά νά γίνει πραγματικότητα «ὁ ἀνακαινισμός τῆς φύσεώς μας, στήν ὑπόσταση καί μέ τήν ὑπόσταση τοῦ Χριστοῦ  (Ἰσαάκ ὁ Σύρος).

Τά Χριστούγεννα ἡ ἀνθρώπινη φύση ἀνακαινίζεται καθώς ἕνα καινούργιο ρεῦμα ζωῆς περνάει μέσα στό σῶμα τῆς φθορᾶς. Ὁ Θεός μέ τήν σάρκωσή Του δέν παραβιάζει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἀνακαινίζει τήν ἀνθρώπινη φύση του γιά νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος διά τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματοςνά ἀποκτήσει τήν ἀρχική του ἀκεραιότητα.

Γι’ αὐτό οἱ ἅγιοι Πατέρες καί γενικά οἱ ἅγιοι δέν ἐνδιαφέρονται τόσο γιά τήν σωματική καί βιολογική κατασκευή καί προέλευση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἐκπλήσονται μπροστά στό μεγάλο θαῦμα, τό ὅτι μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε μέλος τοῦ Σωματός Του.

Ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει ἀξία γιατί ἁπλῶς γεννιέται βιολογικά, ἀλλά γιατί με τό μυστήριο τῆς Θεογενεσίας (τό ἅγιο βάπτισμα) γίνεται μέλος τοῦ ἀναστημένου Σώματος τοῦ Χριστοῦ, γιατί ὅλη ἡ φύση του προσελήφθη ἀπό τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος αἰσθανόταν πώς μόνο μέ τήν πίστη πλησιάζει κανείς τό μυστήριο τῆς Γεννήσεως, γι’ αὐτό καί ἔλεγε γιά τόν ἑαυτό του «ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε, νῦν εὐαγγελίζεται τήν πίστην ἥν ποτε ἐπόρθει» (Γαλ.1.23). Ἡ περίοδος τῆς ἀναμονῆς τοῦ Μεσσία γιά τούς δικαίους τῆς Π. Διαθήκης ἦταν μιά περίοδος πίστεως. Οἱ πρό Χριστοῦ ἅγιοι ἔζησαν «διά πίστεως», τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τά μάτια τους δέ σταματοῦσαν στόν κόσμο αὐτό. Μέ τήν δύναμη τῆς πίστεως διέσχιζαν τούς αἰῶνες καί ἔβλεπαν καθαρά τό πρόσωπο τοῦ ἐρχομένου Μεσσία.

Ὅμως ἡ περίοδος τῆς ἀναμονῆς τοῦ Μεσσία γιά τούς πιστούς τῆς Π. Διαθήκης ἦταν μιά περίοδος δοκιμασιῶν καί πόνου. Βασικό χαρακτηριστικό ὅλων τῶν πρό Χριστοῦ δικαίων καί πιστῶν ἀνθρώπων ἦταν ὁ πόνος, ὁ διωγμός, τό μαρτύριο. Ὁ Μεσσίας ἦρθε, ἀφοῦ προηγουμένως πόνεσε πολύ ἡ ἀνθρωπότητα. Ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκαλεῖτο ἀπό τόν ἄγγελο νά χαρεῖ «χαράν μεγάλην» γιά τήν γέννηση τοῦ Σωτήρα ἦταν ἕνας πονεμένος καί πολυβασανισμένος λαός. Καί ἡ χαρά αὐτή ἦταν ἀκριβῶς ὁ καρπός τῆς ἀναμονῆς του ἐν πόνῳ.

Ἡ ζωή μας ἐξακολουθεῖ νά εἶναι μιά ἀναμονή τοῦ Χριστοῦ καί μετά τήν γέννησή Του. Μιά ἐτήσια ἀναμονή τῆς ἐπετείου τῆς γεννήσεώς Του καί μιά ἰσόβια ἀναμονή τοῦ ἐρχόμενου Κυρίου. Ἡ περίοδος αὐτή καί τῆς δικῆς μας προσμονῆς εἶναι περίοδος πόνου. Βασικό χαρακτηριστικό τῆς ζωῆς μας ὡς πιστῶν εἶναι ὁ πόνος. Τό μῖσος, πού τρέφουν καί ἐκδηλώνουν οἱ κακοί ἐναντίων τῶν δικαίων, εἶναι παλαιό καί συνεχίζεται. Ὅμως, τό μήνυμα τῶν Χριστουγένων, εἶναι ὅτι ὁ πόνος κάθε ἀνθρώπου, τῆς ἀνθρωπότητας ὁλόκληρης, θά φέρει τήν χαρά. Τόν θρῆνο θά τόν διαδεχθεῖ ἡ εὐφροσύνη.

Κάποιος ἄγγελος ἀργά ἤ γρήγορα θά σταλεῖ νά μηνύσει στούς ἀναμένοντας ἐν πόνῳ πιστούς: «Ἱδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην». Ὁ Χριστός ἦρθε καί ἔρχεται καί θά ἔρθει Σωτήρας καί Λυτρωτής.

Ἔρχεται μετά τήν πλάση γιά νά ἀναπλάσει τώρα τόν ἄνθρωπο, γιά νά γίνει ὁ «καινός», ὁ νέος ἄνθρωπος τῆς χάριτος, ὁ «κατά Χριστόν κτισθείς». Κι  ἄν ὑπάρχει κάτι πού κάνει τόν χρόνο καινούργιο δέν εἶναι ἡ ἐναλλαγή κάποιων ἀριθμῶν, ἀλλά ἡ εἴσοδος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μέσα στό χρόνο τῆς ἱστορίας.

Ἡ πίστη εἶναι χειραγωγός μέσα στόν κόσμο. Παίρνει τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τό ζοφερό δειλινό τῆς πτώσης τοῦ Ἀδάμ καί τό ὁδηγεῖ στό φωτεινό ὄρθρο τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Παραλαμβάνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή φάτνη τῆς Γεννήσεως καί τόν ὁδηγεῖ στόν παράδεισο τῆς αἰώνιας ζωῆς. «Οὐ φέρει τό μυστήριον ἔρευναν πίστει μόνῃ τοῦτο πάντες δοξάζομεν».

Ἄς εἴμαστε σἐ ἀναμονή τοῦ Χριστοῦ μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μας.

Τά Χριστούγεννα πού θα γιορτάσουμε ἄς τονώσουν καί τή δική μας πίστη καί ἐλπίδα στόν ἐρχόμενο Κύριο Ἰησοῦ.

Ὁ Κύριος μᾶς τό βεβαίωσε: «Ναί, ἔρχομαι ταχύ».

Χρόνια Πολλά! Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Εὐχέτης πρός τόν Νηπιάσαντα Χριστό

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 

 

+ Ὁ Σάμου και Ἰκαρίας Εὐσέβιος

 

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι 105η ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγαπητοί μου αδελφοί,

    Εορτάζουμε και φέτος την επέτειο της ενώσεως της Σάμου με την μητέρα Ελλάδα, μέσα σε ένα περιβάλλον που μόνο σκέψεις και προβληματισμούς μπορεί να προκαλέσει. Σε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα αβεβαιοτήτων, που επιτείνονται από την κορύφωση του μεταναστευτικού ρεύματος, τα αποτελέσματα του οποίου γίνονται αφορμή σκέψεων και αγωνιών για το μέλλον της κοινωνίας μας. Και ακριβώς μέσα σε μια τέτοια συγκυρία είναι που η επέτειος αυτή έχει ξεχωριστή σημασία και πρέπει να εορταστεί με ιδιαίτερη λαμπρότητα, διότι αποτελεί την αφετηρία του ελεύθερου πολιτικού βίου του νησιού μας, μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας που η ένωση εξασφάλισε για τους Σαμίους. Διότι η πλημμυρίδα των προσφύγων μας κάνει να σκεφτούμε για μια ακόμη φορά τι θα είχε απογίνει το νησί μας αν δεν είχε ενωθεί τότε με την μητέρα πατρίδα: είναι πλέον ή βέβαιον ότι θα είχε ακολουθήσει την πικρή μοίρα της Ίμβρου και της Τενέδου, και θα είχε καταποντιστεί στα κύματα των γεωπολιτικών κλυδωνισμών που συντάραξαν, και συνεχίζουν να συνταράζουν, την ευρύτερη περιοχή μας.

         Οι σκέψεις αυτές παρουσιάζουν ανάγλυφο μπροστά μας το μέγεθος του κατορθώματος των προγόνων μας. Ενός επιτεύγματος στηριγμένου στον ηρωισμό των κατοίκων του νησιού μας, που βρήκε άξιο και ικανό καθοδηγητή στο πρόσωπο του πολιτικού αρχηγού του νησιού Θεμιστοκλή Σοφούλη, που έγινε πραγματικότητα επειδή οι Σάμιοι ήρθησαν στο ύψος των περιστάσεων, και ενωμένοι και αποφασισμένοι διεκδίκησαν την πραγματοποίηση του προαιώνιου πόθου της ενώσεως με το ελεύθερο ελληνικό κράτος, και με την αυτοθυσία, την αγωνιστικότητα και το αίμα τους όταν χρειάστηκε το πέτυχαν. Ενός πόθου που φλόγιζε τις καρδιές των συμπατριωτών μας ήδη από το 1830, όταν η Σάμος άδικα αποκλείστηκε από τα όρια του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους, και από το 1834, όταν επιβλήθηκε στο νησί με τη βία των όπλων το καθεστώς της Ηγεμονίας. Μιας προσδοκίας ιερής, που πτέρωνε όλες τις εξεγέρσεις και τις επαναστάσεις των Σαμίων εναντίον πολλών Ηγεμόνων, και που περνούσε ως όνειρο πολύτιμο και ως όραμα σεπτό από γενιά σε γενιά, για να πραγματωθεί τελικά το Νοέμβριο του 1912, μετά από την εξέγερση και την αντίσταση των  προγόνων μας στη βία του οθωμανικού κράτους και στην έντεχνη αδιαφορία των μεγάλων Δυνάμεων της εποχής.

         Η 11η Νοεμβρίου του 1912 χάρισε στη Σάμο την ελευθερία, εξασφάλισε την εθνική, θρησκευτική και πολιτισμική ταυτότητα των κατοίκων της και σήμανε την αρχή της νεώτερης και σύγχρονης ιστορικής της πορείας. Προσδιόρισε το μέλλον και τη φυσιογνωμία του νησιού και έγινε απαρχή πολλών ιστορικών, αλλά και οικονομικών, και κοινωνικών και πολιτισμικών εξελίξεων. Και να σήμερα που οι συνθήκες τείνουν να υπονομεύσουν αυτό που κέρδισαν οι αγωνιστές με αίμα και αυτοθυσιαστική προσφορά. Σήμερα, την επίσημη αυτή ημέρα της τοπικής μας εορτής, οφείλουμε να διατρανώσουμε την θέλησή μας για να συνεχίσει η Σάμος να διατηρεί την ελληνορθόδοξη ταυτότητα που με τόσους αγώνες κατάφεραν να κρατήσουν οι πρόγονοί μας. Οφείλουμε να επισημάνουμε στις αρχές του κράτους μας ότι τα χώματα του νησιού μας έχουν ποτιστεί από το αίμα εκατοντάδων Σαμίων που πέθαναν για να κρατηθεί η Σάμος ελεύθερη, και ότι γι’ αυτό είναι χώματα ιερά, που αξίζουν σεβασμό, τιμή αλλά και υποστήριξη και ότι είναι και δική μας απαράγραπτη απόφαση να τα υπερασπιστούμε όποτε και όπως αν χρειαστεί. Ότι, σε τελική ανάλυση, ελληνική και ορθόδοξη κράτησαν και μας παρέδωσαν οι προπάτορές μας τη Σάμο, και ελληνική και ορθόδοξη θα την διατηρήσουμε και θα την κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας, όσες θυσίες κι αν χρειαστούν γι’ αυτό.

          Αγαπητά μου παιδιά

          Μόνον έτσι, μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις και με αυτές τις συνθήκες και τις προοπτικές έχει πραγματικό νόημα ο σημερινός εορτασμός, έχει αξία και σημασία να εορτάζουμε την ένωση της Σάμου με το ελεύθερη Ελλάδα. Κι αν στα χρόνια αυτά που πέρασαν οι κρατικές πολιτικές και πρακτικές έφεραν κάποτε το νησί μας και τους κατοίκους του σε θέση δυσχερή, είναι πάντα η ακλόνητη πίστη στην ιερή έννοια της πατρίδας που θερμαίνει τις ψυχές μας και διώχνει μακριά το σκοτάδι της πικρίας και της απογοήτευσης.

          Εορτάζουμε λοιπόν την επέτειο της ένωσης με την Ελλάδα και φέτος με υψηλό φρόνημα, με εθνικό παλμό, με ορθόδοξη πνευματικότητα και με τη βεβαιότητα ότι παρά τις δυσκολίες και τις ενίοτε δεινές περιστάσεις σύντομα θα ανατείλει ημέρα ευοίωνη και χαρμόσυνη, κατά την οποία τα προβλήματα θα έχουν επιλυθεί και οι περιστάσεις θα έχουν βελτιωθεί, ακριβώς όπως ήλπιζαν οι πρωταγωνιστές της ενώσεως, όταν εγκατέλειπαν εργασίες, οικογένειες και συγγενείς για να ριχτούν ολόψυχα στον ιερό αγώνα τους.

Χρόνια Πολλά

Μετ’ εὐχῶν καί πατρικῆς ἀγάπης

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

+ Ο Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος    

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Ἱεραποστολικοῦ ἔτους 2017-2018

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε τήν γνωστή παραβολή τοῦ σπορέως, ὅπως μάλιστα τήν ἑρμήνευσε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ταυτίζοντας τό σπορέα μέ τό Θεανδρικό Του Πρόσωπο, τόν σπόρο μέ τόν λόγο Του καί τήν γῆ μέ τούς ἀκροατές τοῦ λόγου Του, τούς ὁποίους μάλιστα τούς διακρίνει σέ τέσσερις κατηγορίες.

Σ’ ἐκείνους, πού ἐξαιτίας τῆς ἀπιστίας τους δέν δίνουν σημασία στό λόγο Του.

Σ’ ἐκείνους, πού ἀκοῦν μέ χαρά ἀρχικῶς, ἀλλά δέν εἰσέρχονται στήν διαδικασία, νά προσπαθήσουν ἔστω, νά εὐθυγραμμισθοῦν μέ τό θεϊκό Του θέλημα.

Σ’ ἐκείνους, πού μέ ἐνδιαφέρον ἀκοῦν καί μέ ἐνθουσιασμό ξεκινοῦν νά ζήσουν σύμφωνα μέ τό λόγο Του, ἀλλά ἐξαιτίας τῶν βιοτικῶν φροντίδων καί τοῦ ἐκκοσμικευμένου φρονήματός τους μετά ἀπό λίγο καιρό, παραιτοῦνται κάθε προσπαθείας.

Καί τέλος σ’ ἐκείνους πού μέ εὐχαρίστηση καί ἐνθουσιασμό ἀκοῦν καί πράττουν σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ὥστε ὁ κόπος καί ἡ παραμικρή τους προσπάθεια νά εὐαρεστήσουν τόν Θεό καί νά ἔχει πολλαπλάσια ἀνταμοιβή σέ εὐλογία καί χάρη.

Τήν σημερινή Κυριακή, ἴσως καί νά τό θυμοῦνται οἱ παλαιότεροι,  οἱ πρόγονοί μας εἶχαν τήν χαριτωμένη συνήθεια νά φέρνουν στήν Ἐκκλησία λίγο ἀπό τόν σπόρο, πού θά ἔσπερναν μετά ἀπό λίγο καιρό στά χωράφια τους, ὥστε νά διαβάσει ὁ Ἱερέας τήν εἰδική εὐχή στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας καί νά εὐλογηθεῖ ὁ κόπος καί ὁ μόχθος τῆς καλλιέργειάς τους.

Κατ’αὐτήν τήν Κυριακή δέ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τήν ἑρμηνεία, πού δίδει ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός στά παραβολικά του λόγια, ξεκινᾶ ἐπισήμως καί τό νέο Ἱεραποστολικό ἔτος, κέντρο τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ σπορά τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.

Ἀπό σήμερα λοιπόν ξεκινοῦν οἱ κατά τόπους Κατηχητικές Συνάξεις τῆς Ἐκκλησίας μας, τόσο γιά τά παιδιά μας, ὅσο καί γιά τούς ἐνήλικες, μέ τίς Ἐνοριακές Συνάξεις Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Πάντοτε ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη τῆς ἐν Χριστῷ μόρφωσης καί παιδαγωγίας ὡς καί ἡ δυνατότητα πνευματικῆς ἀναβάθμισης, τόσο στά παιδιά, ὅσο καί στούς μεγαλυτέρους.

Σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη χρονιά μάλιστα, ἐπιβάλλεται ἡ συμμετοχή ὅλων τῶν παιδιῶν στίς κατηχητικές δραστηριότητες τῆς κάθε Ἐνορίας, καθώς πλέον ἀπό πουθενά ἀλλοῦ δέν ἔχουν νά μάθουν γιά τήν πίστη καί τήν ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Ἐπιβάλλεται τά παιδιά μας νά μάθουν γιά τόν μόνο ἀληθινό Θεό, τόν Θεάνθρωπο Κύριό μας καί τήν σωτηρία, πού μᾶς προσφέρει μέσα ἀπό τή ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Νά μάθουν καί νά ζοῦν τήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί πώς μέσα ἀπό αὐτήν θά ζητοῦν καί θά ζοῦν στή χάρη καί τό ἔλεός Του. Νά γνωρίζουν γιά τήν Παναγία μας, τόν Τίμιο Σταυρό καί τούς Ἁγίους μας.

Καί ὅλα αὐτά γιά νά ἔχουν ὀρθόδοξο ἦθος, εὐγένεια, ἀρχοντιά, κῦρος καί ὑπευθυνότητα. Γιά νά χαίρονται τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς καί νά πορεύονται στο δρόμο της σωτηρίας. Γιά νά μάθουν νά ἀγαποῦν καί νά σέβονται, ὄχι μόνο τόν ἑαυτό τους, ἀλλά καί τόν Θεό καί τούς γονεῖς καί τόν συνάνθρωπο, ἀκόμη καί τήν οἰκογένεια καί τήν Πατρίδα μας, ἀξίες καί ἰδανικά, πού τόσο πολύ βάλλονται στίς μέρες μας.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗιΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ ἱστορία τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι γνωστή καί δεδομένη. Ζεῖ στή γῆ τόν χρόνο πού τοῦ πιστώνεται ἀπό τόν Κύριο, προσπαθεῖ νά τόν γεμίσει μέ τά ἔργα του καί ἡ ὥρα γιά τόν βιολογικό θάνατο ἔρχεται ἄγνωστο τό ποῦ, τό πῶς καί τό πότε. Αὐτή ἦταν καί ἡ θεομητορική ἐπίγειος πορεία. Μέ ἀγωνίες καί προβλήματα, μέ πίκρες καί χαρές. Ἡ ὥρα τῆς δικαίωσης ἦρθε. Παραλαμβάνει, κατά τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν ψυχή Της τό μονάκριβο παιδί Της καί μετά τρεῖς ἡμέρες, βρίσκεται ἄδειο τό μνήμα Της. Λείπει ἀπ’ ἐκεῖ γιά νά ὑπάρχει ὁλοζώντανη κοντά Του καί νά δείχνει  τό ἐνδιαφέρον Της, μέρα καί νύχτα γιά ὅλους μας.

Φεύγει ἀπό τή γῆ  καί «ἐπάξια Την ὑποδέχονται τά θεία οὐράνια σκηνώματα» κατά τόν ὑμνολογικό κάλαμο καί μαζί ὑποδέχονται τήν προσωποποίηση τῆς ἁγνότητας, τῆς ἀφοσίωσης, τῆς ὑπομονῆς, τῆς ὑπακοῆς. Ὑποδέχεται «ὁ πρᾶος καί ταπεινός» Χριστός, τήν ταπεινή καί ἤρεμη  σέ λόγια καί ἔργα Μητέρα Του. Ἡ μεγάλη μητέρα, ἡ Παναγία μητέρα ἐκοιμήθη. Τό πέρασμά Της στη γῆ μας, ἦταν μιά μοναδική τιμή καί ἀφάνταστη εὐλογία. Ἡ φυσιογνωμία Της ἅπλωσε φῶς. Ἡ ἀγκαλιά Της, ἔγινε θρόνος. Τά χέρια Της, χερουβικά φτερά. Ἡ καρδιά Της ἱερό θυμιατήρι. Ἦταν καί εἶναι ἡ μορφή μέ τήν προνομιακή θέση. Ἡ ἁγία τῶν ἁγίων.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

       Αγαπητά μου παιδιά

             Για μια ακόμη φορά, ο Πανάγαθος Θεός μας αξίωσε να εορτάσουμε την Μεταμόρφωση του Σωτήρος, τη μεγάλη αυτή Δεσποτική εορτή, που επισημαίνει τις δυνατότητες σωτηρίας και θέωσης τις οποίες ο Υιός και Λόγος του Θεού με την ενανθρώπησή Του προσφέρει στους ανθρώπους. Και παραλλήλως, μας αξίωσε να πανηγυρίσουμε την επέτειο της απόκρουσης του οθωμανικού στόλου από τη Σάμο, τον Αύγουστο του 1824, που επισφράγισε όχι μόνο τη σωτηρία του νησιού μας, αλλά και την παγίωση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του, που στηρίχθηκαν στο ηρωικό φρόνημα και στην αδάμαστη δύναμη των Σαμίων της εποχής στην δύναμη της αλήθειας και του δικαίου.

            Διαβάζοντας κανείς τα σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα των κρίσιμων εκείνων ημερών, εντυπωσιάζεται από την βαθιά και απαρασάλευτη πίστη του Λογοθέτη Λυκούργου, των πρωταγωνιστών του αγώνα, του Σταμάτη Γεωργιάδη, του Κωνσταντίνου Λαχανά, του Κωνσταντίνου Κονταξή και των παλληκαριών τους, παρά τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες αλλά και τις μηδαμινές πιθανότητες που είχε η αντίστασή τους. Κι αν τα κατάφεραν τελικά να κρατήσουν τη Σάμο μας αδούλωτη, αυτό οφείλεται στην πίστη τους στο Θεό, στην επίκληση της θείας βοήθειας στις πιο δύσκολες στιγμές του αγώνα, αλλά και στην ανυποχώρητη μαχητικότητά τους. Κι ίσως εδώ να βρίσκεται ένα σπουδαίο μήνυμα, το οποίο οφείλουμε να ενστερνιστούμε όλοι στις δύσκολες μέρες μας, το παράδειγμα της υπομονής και της επιμονής. Και τούτο, επειδή στην εποχή μας δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποχωρούν αμαχητί, που απελπίζονται, που εγκαταλείπουν το μετερίζι στο οποίο τους έταξε ο Θεός και το καθήκον προς την Εκκλησία, την κοινωνία και την πατρίδα, επιζητώντας συνήθως ασφαλέστερους και πιο εύκολους τρόπους για να περάσουν τη διαδρομή της ζωής τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28