3 islands

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ὁ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος ἐρωτηθείς σχετικῶς μέ τήν πρωτοβουλία δημιουργίας Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου ὑπό τοῦ Δήμου Σάμου ἀνέφερε τά ἐξῆς:

«Τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας «Ἡ ΑΓΑΠΗ», ὅπως καί ἡ ὀνομασία του φανερώνει, δημιουργήθηκε ἐντός τοῦ 2011 με σκοπό νά δώσει ὑπόσταση καί δομή στήν ἔμπρακτη χριστιανική ἀγάπη.

Γιά ἕξι συναπτά χρόνια ὀργανώνει τήν φιλανθρωπική δραστηριότητα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί μεθοδεύει κατάλληλα καί ἀποτελεσματικά τήν διάθεση τῶν πιστῶν Χριστιανῶν μας, φορέων καί ἰδιωτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά συμπαρασταθοῦν στίς ἐμπερίστατες λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης οἰκογένειες καί γενικῶς σέ κάθε ἕνα ἀδελφό μας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀνάγκη ἀπό τροφή καί ἔνδυση, παραλλήλως πρός τήν ὅλη φιλανθρωπική δραστηριότητα, τήν ὁποία πάντοτε ἡ Ἐκκλησία μας ἐνεργεῖ, ὡς ἔμπρακτη ἀγάπη πρός τόν ἐνδεῆ συνάνθρωπό μας.

Τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο μας εἶναι ἡ συνέχεια τῆς Τράπεζας Ἀγάπης, πού παλαιότερα προσέφερε καθημερινῶς φαγητό σέ ἀπόρους, καί ὡς πρός τούς οἰκονομικούς του πόρους στηρίζεται ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἀπό τό Ταμεῖον τῆς Διακονίας Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί ἀπό τίς προσφορές σέ εἶδος τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας, τοπικῶν Φορέων καί Συλλόγων.

Ἐπί τῇ βάσει ὀνομαστικῶν καταστάσεων ἀναλόγως μέ τήν οἰκονομική δυσπραγία ἑκάστης οἰκογενείας, ὁπως αὐτή διαπιστοῦται ἀπό φορολογικές δηλώσεις εἰσοδήματος καί ἄλλα δημόσια ἔγγραφα, τό Κοινωνικό μας Παντοπωλεῖο προσέφερε, μέχρι τέλους τοῦ 2017, τά ἀπαραίτητα τρόφιμα καί ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης, ὥστε νά ἀνακουφίσει τό ταλαιπωρημένο ἀπό τήν οἰκονομική κρίση Ἀδελφό, ἀλλά καί νά τοῦ δώσει μιά ἀκόμη ἀφορμή νά ἀσχοληθεῖ περισσότερο μέ τήν πνευματική του συγκρότηση, καθώς τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι νά παρέχει ὑλικά ἀγαθά, κι ἄν τό κάνει αὐτό εἶναι γιά νά καλύψει τό κενό, τήν ἀνυπαρξία δηλαδή ἄλλης κοινωνικῆς μέριμνας ἤ φροντίδας τῶν ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας. Εἰρήσθω δέ ἐν παρόδῳ ὅτι προσφέρεται ἔκτακτη ὑλική βοήθεια καί σέ δεκάδες ἄλλους ἐνδεεῖς Ἀδελφούς, χωρίς νά εἶναι ἐγγεγραμμένοι στίς προαναφερθεῖσες ὀνομαστικές καταστάσεις. Ὑπογραμμίζουμε γιά νά γίνει κατανοητό ἀπό ὅλους, ὅτι: Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀδιαφορεῖ γιά τίς ὑλικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἐνδιαφέρεται πρώτα γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Δίδει πρῶτον τόν οὐράνιον ἄρτον καί κατόπιν, ἀναλόγως τῶν δυνάμεών της καί τόν ἐπιούσιον ἄρτον, πολλαπλασιάζοντάς τον κατά το παράδειγμα του Κυρίου, αλλά μένοντας προσηλωμένη στην εντολή Του: ἐργάζεσθε μή τήν βρῶσιν την ἀπολλυμένην, ἀλλά την βρῶσιν την μένουσαν εἰς ζωήν αἰώνιον, ἥν ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει. (Ιω. Στ 27).

Ἀφ’ ᾗς στιγμῆς λοιπόν ὁ Ἀξιότιμος κ.κ. Δήμαρχος Σάμου ἀνέλαβε μιά τέτοια θεάρεστη πρωτοβουλία, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία δέν ἔχει παρά νά ἐκφράσει ἐγκάρδιες τίς εὐχές της καί τήν διπλή της χαρά. Καί τοῦτο διότι τό πρό ἐξαετίας ἐγχείρημά της νά δημιουργήσει τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο «Η ΑΓΑΠΗ» βρίσκει πλέον μιμητήν καί συνεχιστήν τόν ἴδιον τόν πρῶτο πολίτην τῆς Σάμου, ἀλλά καί διότι ὁλοέν καί περισσότεροι, ἐγκολπούμενοι τήν φιλάνθρωπη ἐντολή τοῦ Κυρίου μας γιά τήν ἔμπρακτη ἀγάπη εὑρίσκονται συνοδοιπόροι καί συγκυρηναῖοι στήν ἄρση τοῦ σταυροῦ τῆς ἐνεργουμένης φιλανθρωπίας.

Πρός διευκόλυνσιν δέ τοῦ ἔργου τους, θά ἐγχειρίσουμε στό Δῆμο Σάμου τίς καταστάσεις τῶν ἐγγεγραμμένων οἰκογενειῶν, ὥστε νά συνεχισθεῖ ἀπρόσκοπτα ἡ στήριξη τῶν ἐμπεριστάτων Ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ὑπολογίζονται περί τίς 520 οἰκογένειες, κατά τήν μετάβασή τους ἀπό τήν μέριμνα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας στήν φροντίδα πλέον τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς Σάμου.

Βεβαίως, ἀς μή νομισθεῖ ὅτι ἡ Τοπική μας Ἐκκλησίας θά σταματήσει τό ἔργον τῆς φιλανθρωπίας της. Ἐκτός τοῦ ὅτι τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο ἀποτελεῖ μία μόνο ἔκφραση φιλανθρωπίας ἀπό τίς πολλές, τίς ὁποῖες ἡ Τοπικής μας Ἐκκλησία προάγει (Ἰματιοθήκη, Κοινωνικό Φαρμακεῖο καί Ἰατρεῖο, πληρωμές ἐνοικίων, λογαριασμῶν, εἰσιτηρίων κ.ἄ.).

Ἐμεῖς θά συνεχίσουμε νά στηρίζουμε, τούς ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας, ὅπως πάντα καί στήν Ἰκαρία καί τούς Φούρνους, ὅπως ἐπίσης, συνεργαζόμενοι μέ τήν Συνένωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν, θά ἐνισχύουμε μηνιαίως τίς μονογονεϊκές, τίς τρίτεκνες καί πολύτεκνες οἰκογένειες τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν καί ἄλλους, ἔχοντας ἀνάγκην. Βεβαίως, καί κατά τίς μεγάλες ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα. Ἰδίως ὅμως ὅλους ὅσους ἀποκαλοῦμε «ἀξιοπρεπεῖς φτωχούς», δηλαδή τούς ἐνδεεῖς ἐκείνους συνανθρώπους μας, πού στεροῦνται εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, αἵροντες τόν σταυρόν τῆς πενίας τους μέ ἀξιοπρέπεια καί θαυμαστή ὑπομονή. Τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖο ἐξάλλου διότι ὀφείλουμε νά ἀξιοποιοῦμε τόσο τήν ἐθελοντική προσφορά, ὅσο καί τήν φιλανθρωπική διάθεση τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας διεγείροντες αὐτούς πρός τήν πραγμάτωση τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης.»

Εκτύπωση Email

Κοπή Ἁγιοβασιλόπιττας στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο «Εὐγηρίας Πρόνοια» Καρλοβάσου

20180103 180933

Πραγματοποιήθηκε ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Καρλοβάσου «Εὐγηρίας Πρόνοια». Παρέστησαν ὁ  Βουλευτής Σάμου , Ταξίαρχος Διοικητής τῆς 79 ΑΔΤΕ, ἡ Πρόεδρος τοῦ ΔΟΠΟΝΑ, συγγενεῖς τῶν τροφίμων καί φίλοι τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους στηρίζουν το Ἵδρυμα, μέ κάθε ἠθική καί ὑλική βοήθεια. Τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο ἵδρύθηκε τό 1975. Σήμερα φιλοξενεῖ 37 γέροντες καί γερόντισσες πού βρίσκουν παρηγοριά, συμπαράσταση, ἀμέριστη φροντίδα ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη καί κυρίως πνευματική στήριξη.

Λειτουργεῖ μέ ἄδεια παρά τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Πρόνοιας. Διοικεῖται ἀπό ἑπταμελές συμβούλιο καί ἀπασχολεῖ 10 ἐργαζομένους. Παρά τίς οἰκονομικές δυσκολίες γιά τήν συνέχιση τῆς λειτουργίας του, προσφέρει ὑψηλή ποιότητα παρεχομένων ὑπηρεσιῶν.20180103 18090420180103 18284220180103 18290020180103 18300720180103 18304720180103 183456

Εκτύπωση Email

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

DSC 0022

Σε εορταστική ατμόσφαιρα έγινε η τελετή κοπής Αγιοβασιλόπιτας της Ιεράς Μητροπόλεως και η ευλογία αυτής παρά του Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας παρουσία του Ιερού κλήρου, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών , επιτρόπων, μελών ερανικών επιτροπών , στελεχών του πνευματικού έργου και πλήθους λαού. Μετά την Ιερά ακολουθία ο Σεβασμιώτατος αναφέρθη σε όσα μας κληροδότησε το 2017 και κυρίως στο μεγάλωμα της αθεΐας , του θρησκευτικού αποχρωματισμού και της αποχριστιανοποίησης . Κάλεσε όλους να μην  παραμείνουμε παθητικοί αποδέκτες και απλοί παρατηρητές και τόνισε ότι

« δια την επικράτηση του κακού ευθύνεται η αδιαφορία του καλού ».

Επεσήμανε ότι Χρειάζεται νέα πορεία με οδηγό τον αλάνθαστο οδηγό της ζωής  τον Κύριο Ιησού Χριστό, την αλάνθαστη αλήθεια Του και το ανέσπερο φώς του Ευαγγελίου Του. Στη συνέχεια τόνισε ότιπετεύχθησαν πολλά με την αγάπη και την συμπαράσταση όλων και αναφέρθηκε στο πλούσιο και εντυπωσιακό , πνευματικό ,κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της ακριτικής Ιεράς Μητροπόλεως μας και κάλεσεόλους σε κοινή συστράτευση για το κοινό καλό.

Ευχήθηκε καλύτερες μέρες μέσα στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας με οδηγό τον Κύριο μας και την αλήθεια του ΕυαγγελίουΤου . Την εκδήλωση πλαισίωσε η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής με ύμνους και κάλαντα , υπό την διεύθυνση του κ. Γεωργίου Αγγελινάρα.DSC 0023

DSC 0034DSC 0057

DSC 0087

Εκτύπωση Email

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΑΜΟΥ.

IMG 3746 800x600

Κατά την διάρκεια  των εορτών του αγίου Δωδεκαημέρου η τοπική μας εκκλησία για μια ακόμη φορά άπλωσε την μητρική της μέριμνα και βοήθεια στη Σάμο την Ικαρία και τους Φούρνους και προσέφερε είδη αναγκαίων ειδών διατροφής και ρουχισμού σε εκατοντάδες αναξιοπαθούντες αδελφούς μας και εμπερίστατες οικογένειες. Παράλληλα με στόχο την ενίσχυση των νέων γονέων και των νεογέννητων παιδιών τους και ως μικρά συμβολή στην καταπολέμηση της υπογεννητικότητας και της αντιμετώπισης του αυξανομένου στα νησιά μας δημογραφικού προβλήματος η Ιερά Μητρόπολίς μας προσέφερε σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες είδη βρεφικής διατροφής και υγιεινής αλλά και δέματα αναγκαίων ειδών διατροφής και ρουχισμού. 26113806 1805783826120261 3616593942768864370 nIMG 3745 800x600

Εκτύπωση Email

ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ.

 

IMG 3696 800x600

Ο Σεβασμιώτατος εδέχθηκε επίσκεψη των μελών της Στρατιωτικής Μουσικής της 79 ΑΔΤΕ παρουσία και του Διοικητού της Ταξιαρχίας Ταξιάρχου κ. Αντωνίου Κωστάκη ,αντιπροσωπείας  στρατιωτών της 298 μονάδος, κατηχητικών Σχολείων και νεανικών συντροφιών  των πόλεων Βαθέως, Καρλοβάσου , της Ενορίας του Αγίου Παύλου Ηραίου, της ενορίας του Γενεσίου του Προδρόμου Αγίου Κωνσταντίνου , των ενοριών του Αγίου Νικολάου Όρμου και Αγίου Αντωνίου Μαραθοκάμπου και  πολλών παιδιών και νέων . Όλοι έψαλλαν τα κάλαντα , εδέχθεισαν ευχές , ευλογίες , δώρα και γλυκίσματα.

 

DSC 0009 800x532

DSC 0019 800x532

FB IMG 1514745899532 720x540

IMG 3691 800x600

IMG 3757 800x600IMG 3766 800x600IMG 3764 800x600

 

Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30