3 islands

Ὁ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος ἐρωτηθείς σχετικῶς μέ τήν πρωτοβουλία δημιουργίας Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου ὑπό τοῦ Δήμου Σάμου ἀνέφερε τά ἐξῆς:

«Τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας «Ἡ ΑΓΑΠΗ», ὅπως καί ἡ ὀνομασία του φανερώνει, δημιουργήθηκε ἐντός τοῦ 2011 με σκοπό νά δώσει ὑπόσταση καί δομή στήν ἔμπρακτη χριστιανική ἀγάπη.

Γιά ἕξι συναπτά χρόνια ὀργανώνει τήν φιλανθρωπική δραστηριότητα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί μεθοδεύει κατάλληλα καί ἀποτελεσματικά τήν διάθεση τῶν πιστῶν Χριστιανῶν μας, φορέων καί ἰδιωτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά συμπαρασταθοῦν στίς ἐμπερίστατες λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης οἰκογένειες καί γενικῶς σέ κάθε ἕνα ἀδελφό μας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀνάγκη ἀπό τροφή καί ἔνδυση, παραλλήλως πρός τήν ὅλη φιλανθρωπική δραστηριότητα, τήν ὁποία πάντοτε ἡ Ἐκκλησία μας ἐνεργεῖ, ὡς ἔμπρακτη ἀγάπη πρός τόν ἐνδεῆ συνάνθρωπό μας.

Τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο μας εἶναι ἡ συνέχεια τῆς Τράπεζας Ἀγάπης, πού παλαιότερα προσέφερε καθημερινῶς φαγητό σέ ἀπόρους, καί ὡς πρός τούς οἰκονομικούς του πόρους στηρίζεται ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἀπό τό Ταμεῖον τῆς Διακονίας Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί ἀπό τίς προσφορές σέ εἶδος τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας, τοπικῶν Φορέων καί Συλλόγων.

Ἐπί τῇ βάσει ὀνομαστικῶν καταστάσεων ἀναλόγως μέ τήν οἰκονομική δυσπραγία ἑκάστης οἰκογενείας, ὁπως αὐτή διαπιστοῦται ἀπό φορολογικές δηλώσεις εἰσοδήματος καί ἄλλα δημόσια ἔγγραφα, τό Κοινωνικό μας Παντοπωλεῖο προσέφερε, μέχρι τέλους τοῦ 2017, τά ἀπαραίτητα τρόφιμα καί ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης, ὥστε νά ἀνακουφίσει τό ταλαιπωρημένο ἀπό τήν οἰκονομική κρίση Ἀδελφό, ἀλλά καί νά τοῦ δώσει μιά ἀκόμη ἀφορμή νά ἀσχοληθεῖ περισσότερο μέ τήν πνευματική του συγκρότηση, καθώς τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι νά παρέχει ὑλικά ἀγαθά, κι ἄν τό κάνει αὐτό εἶναι γιά νά καλύψει τό κενό, τήν ἀνυπαρξία δηλαδή ἄλλης κοινωνικῆς μέριμνας ἤ φροντίδας τῶν ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας. Εἰρήσθω δέ ἐν παρόδῳ ὅτι προσφέρεται ἔκτακτη ὑλική βοήθεια καί σέ δεκάδες ἄλλους ἐνδεεῖς Ἀδελφούς, χωρίς νά εἶναι ἐγγεγραμμένοι στίς προαναφερθεῖσες ὀνομαστικές καταστάσεις. Ὑπογραμμίζουμε γιά νά γίνει κατανοητό ἀπό ὅλους, ὅτι: Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀδιαφορεῖ γιά τίς ὑλικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἐνδιαφέρεται πρώτα γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Δίδει πρῶτον τόν οὐράνιον ἄρτον καί κατόπιν, ἀναλόγως τῶν δυνάμεών της καί τόν ἐπιούσιον ἄρτον, πολλαπλασιάζοντάς τον κατά το παράδειγμα του Κυρίου, αλλά μένοντας προσηλωμένη στην εντολή Του: ἐργάζεσθε μή τήν βρῶσιν την ἀπολλυμένην, ἀλλά την βρῶσιν την μένουσαν εἰς ζωήν αἰώνιον, ἥν ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει. (Ιω. Στ 27).

Ἀφ’ ᾗς στιγμῆς λοιπόν ὁ Ἀξιότιμος κ.κ. Δήμαρχος Σάμου ἀνέλαβε μιά τέτοια θεάρεστη πρωτοβουλία, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία δέν ἔχει παρά νά ἐκφράσει ἐγκάρδιες τίς εὐχές της καί τήν διπλή της χαρά. Καί τοῦτο διότι τό πρό ἐξαετίας ἐγχείρημά της νά δημιουργήσει τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο «Η ΑΓΑΠΗ» βρίσκει πλέον μιμητήν καί συνεχιστήν τόν ἴδιον τόν πρῶτο πολίτην τῆς Σάμου, ἀλλά καί διότι ὁλοέν καί περισσότεροι, ἐγκολπούμενοι τήν φιλάνθρωπη ἐντολή τοῦ Κυρίου μας γιά τήν ἔμπρακτη ἀγάπη εὑρίσκονται συνοδοιπόροι καί συγκυρηναῖοι στήν ἄρση τοῦ σταυροῦ τῆς ἐνεργουμένης φιλανθρωπίας.

Πρός διευκόλυνσιν δέ τοῦ ἔργου τους, θά ἐγχειρίσουμε στό Δῆμο Σάμου τίς καταστάσεις τῶν ἐγγεγραμμένων οἰκογενειῶν, ὥστε νά συνεχισθεῖ ἀπρόσκοπτα ἡ στήριξη τῶν ἐμπεριστάτων Ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ὑπολογίζονται περί τίς 520 οἰκογένειες, κατά τήν μετάβασή τους ἀπό τήν μέριμνα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας στήν φροντίδα πλέον τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς Σάμου.

Βεβαίως, ἀς μή νομισθεῖ ὅτι ἡ Τοπική μας Ἐκκλησίας θά σταματήσει τό ἔργον τῆς φιλανθρωπίας της. Ἐκτός τοῦ ὅτι τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο ἀποτελεῖ μία μόνο ἔκφραση φιλανθρωπίας ἀπό τίς πολλές, τίς ὁποῖες ἡ Τοπικής μας Ἐκκλησία προάγει (Ἰματιοθήκη, Κοινωνικό Φαρμακεῖο καί Ἰατρεῖο, πληρωμές ἐνοικίων, λογαριασμῶν, εἰσιτηρίων κ.ἄ.).

Ἐμεῖς θά συνεχίσουμε νά στηρίζουμε, τούς ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας, ὅπως πάντα καί στήν Ἰκαρία καί τούς Φούρνους, ὅπως ἐπίσης, συνεργαζόμενοι μέ τήν Συνένωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν, θά ἐνισχύουμε μηνιαίως τίς μονογονεϊκές, τίς τρίτεκνες καί πολύτεκνες οἰκογένειες τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν καί ἄλλους, ἔχοντας ἀνάγκην. Βεβαίως, καί κατά τίς μεγάλες ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα. Ἰδίως ὅμως ὅλους ὅσους ἀποκαλοῦμε «ἀξιοπρεπεῖς φτωχούς», δηλαδή τούς ἐνδεεῖς ἐκείνους συνανθρώπους μας, πού στεροῦνται εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, αἵροντες τόν σταυρόν τῆς πενίας τους μέ ἀξιοπρέπεια καί θαυμαστή ὑπομονή. Τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖο ἐξάλλου διότι ὀφείλουμε νά ἀξιοποιοῦμε τόσο τήν ἐθελοντική προσφορά, ὅσο καί τήν φιλανθρωπική διάθεση τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας διεγείροντες αὐτούς πρός τήν πραγμάτωση τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης.»

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31