3 islands

«Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς καί ὁ Ἅγιος Γεώργιος μαρτυροῦν τήν Ἀνάσταστη τοῦ Χριστοῦ» Κυριακή τοῦ Θωμᾶ - Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (23 Ἀπριλίου 2023)

20170423_064231.jpg

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Σήμερα συνεορτάζεται ἡ μνήμη δύο μεγάλων Ἁγίων  τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Θωμᾶ καί τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου,  οἱ ὁποῖοι μαρτυροῦν τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἕνας μέ τήν ψηλάφηση καί ὁ ἄλλος μέ τό μαρτύριο.

Ὅπως μᾶς ἀφηγήθηκε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὀκτώ ἡμέρες μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί τήν πρώτη ἐμφάνισή Του στούς Μαθητές, πού ἦταν κλειδαμπαρωμένοι, «διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων», ὁ Ἀναστάς Κύριος τούς ἐπισκέφθηκε ἐκ νέου. Κατά τήν πρώτη συνάντηση μαζί τους ὁ Θωμᾶς ἀπουσίαζε κι ὅταν οἱ ἄλλοι Μαθητές τοῦ εἶπαν πώς εἶδαν τόν Κύριο Ἀναστημένο, ἐκεῖνος ἀπάντησε, πώς θά πιστέψει, μόνο ἄν δεῖ τίς πληγές ἀπό τά καρφιά τοῦ Σταυροῦ στά χέρια καί τά πόδια Του καί βάλει τό χέρι του σ’ αὐτές καί τήν λογχευθεῖσα πλευρά Του. Ὁ Χριστός λοιπόν, ἐπειδή ὡς ἀληθινός Θεός δέν φοβᾶται τήν ἔρευνα, οὔτε τήν ψηλάφηση καί κάθε πραγματογνωμοσύνη, ἐπανεμφανίσθηκε σέ ὅλους τούς Μαθητές, δίδοντας τήν εὐκαιρία καί στόν Θωμᾶ νά ὁμολογήσει πανηγυρικά τήν πίστη του σ’ Ἐκεῖνον καί νά γίνει μάρτυρας τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Ἕνας τέτοιος Μάρτυς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί μάλιστα μεγάλος, ἐξ οὗ καί Μεγαλομάρτυς εἶναι ὁ σήμερα τιμώμενος Ἅγιος Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἐφέτος ἑορτάζεται κανονικά λόγῳ τοῦ προηγηθέντος ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα στίς 16 Ἀπριλίου. Ἐάν ὅμως τύχει τό Πάσχα νά ἑορτάζεται μετά τήν 23ην Ἀπριλίου, τότε ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Γεωργίου πάντοτε μεταφέρεται τήν Δεύτερη ἡμέρα τοῦ Πάσχα, διότι ὁ ἅγιος Γεώργιος πρῶτα καί πάνω ἀπό ὅλα πιστοποιεῖ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἐπισημαίνει καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅταν ἀναφέρεται στόν θρίαμβο τῆς Ἐκκλησίας, παρά τούς διωγμούς καί τά μαρτύρια, στά ὁποῖα κάθε φορά ὁ κόσμος Τήν ὑπέβαλε. 

Ἔτσι κι ὁ Ἅγιος Γεώργιος δέν λυπήθηκε, σύμφωνα μέ τήν κοσμική νοοτροπία, τήν ὑπέρ τό δέον ἐπαινετή του νεότητα τῶν 23 ἐτῶν, οὔτε τό λαμπρό μέλλον καί τήν ἀδιαμφισβήτητη λαμπρή του καριέρα, ἀλλά μέ ἱλαρή διάθεση, παρά τά φρικτά μαρτύρια στά ὁποῖα τόν ὑπέβαλαν, ὅλα τά θυσίασε γιά τήν ἀγάπη καί τήν δόξα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ! Γι’αὐτό καί στήν συνείδηση ὅλων τῶν Χριστιανῶν, ἀκόμη καί τῶν ἀλλοθρήσκων ἔμεινε γιά πάντα νέος καί ζωντανός, κυριαρχώντας μέσα στό Ὀρθόδοξο Ἁγιολόγιο καί στηρίζοντας τόν κοινό νοῦ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ὄχι μόνο μέ τόν βίο, τήν πολιτεία του καί τά μαρτύρια τά ὁποῖα μέ ξεχωριστή τόλμη καί γενναιότητα ὑπέμεινε, ἀλλά καί μέσα ἀπό τήν σύγχρονη μαρτυρία. Ἐμφανίζεται καί θαυματουργεῖ συνεχῶς μέ τήν δύναμη καί τήν χάρη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀκόμη καί μέσα ἀπό τόν Τάφο του στή Λύδδα, ὁ ὁποιος συχνά πυκνά μυροβλύζει, ἀνανενώνοντας τήν μαρτυρία τῆς ἀναστημένης ζωῆς.

Σήμερα μάλιστα τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Γεώργιο. Πρόκειται γιά τούς 11 πρώτους στίχους τοῦ 12ου κεφαλαίου τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων καί ἀφορᾶ στή θαυμαστή διάσωση τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου ἀπό τήν φυλακή, στήν ὁποία τόν ἔκλεισε ὁ Ἡρώδης μέ σκοπό νά τόν ἐκτελέσει. Ὁ Βασιλιᾶς Ἡρώδης, ἐγγονός τοῦ Ἡρώδη, πού γνωρίζουμε ἀπό τά γεγονότα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἐπιτέθηκε μέ διωγμό κατά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὁποία τότε ἔκανε τά πρῶτα της βήματα. Εἶχε συλλάβει μάλιστα τόν ἀπόστολο Ἰάκωβο, ἕνα ἀπό τούς 12 Ἀποστόλους, τόν ἀδελφό τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί τόν ἐκτέλεσε πρόωρα. Κι ἐπειδή  εἶδε ὅτι αὐτό ἄρεσε στούς Ἰουδαίου, συνέλαβε καί τόν Πέτρο μέ σκοπό νά τόν θανατώσει κι ἐκεῖνον, σκεπτόμενος, ὅτι θά ἦταν καλό νά ἀπασχολεῖ μέ τέτοια θεάματα τούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ τούς ἀρέσουν, ὥστε ἐκεῖνος νά μπορεῖ ἀνενόχλητος νά ἀσκεῖ τά βασιλικά του καθήκοντα, μέ ὅ,τι θά μποροῦσε νά σημαίνει αὐτό.

Εἶναι πολλά τά κοινά σημεῖα αὐτοῦ τοῦ ἀναγνώσματος μέ τόν βίο καί τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Κατ’ ἀρχήν ὁ διωγμός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί ἡ φυλάκιση ἀμφοτέρων, τοῦ ἀποστόλου Πέτρου δηλαδή καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἀκολούθως ἡ θαυμαστή θεραπεία τῶν πληγῶν τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἀπό τά μαρτύρια, θυμίζει τήν θαυμαστή ἀπελευθέρωση τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. Ἄλλο ἕνα σημαντικό κοινό στοιχεῖο εἶναι ἡ ἐκτενής προσευχή, ἡ ὁποία γινόταν ἀπό τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν σωτηρία τοῦ Πέτρου, ἡ ὁποία συνδυάζεται μέ τήν ἐκτενῆ προσευχή τόσο ἀπό τά μέλη τῆς τότε Ἐκκλησίας, ὅσο καί ‘παό τόν Ἴδιο τόν Ἅγιο Γεώργιο κατά τήν παραμονή του στήν φυλακή. Ἀποστέλεσμα μάλιστα τῆς προσωπικῆς του ἐν μέσω μαρτυρίων καρδιακῆς προσευχῆς ἦταν νά δεχθεῖ τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος τόν ἐνθάρρυνε καί τόν ἐνίσχυσε ἀναγγέλοντάς του, ὅτι μετά ἀπό λίγο ἔμελλε νά τόν διαβιβάσει διά τοῦ μαρτυρικοῦ του θανάτου εἰς τήν ζωήν.

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος πολιτεύθηκε πάνω στήν γῆ καί μαρτύρησε, ὅπως καί οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί μάλιστα στήν νεαρή ἡλικία τῶν 23 ἐτῶν. Κήρυξε τήν πίστη στόν Ἀναστάντα Χριστό μέ τόν λόγο του. Τήν ἐπαλήθευσε μέ τήν ζωή του. Τήν ὁμολόγησε μέ τήν ὑποδειγματική του καρτερία στά μεγάλα καί πολλά μαρτύρια. Ἐν τέλει δέ ἐπισφράγισε τήν πίστη του στόν Ἀναστάντα Χριστό μέ τήν μαρτυρική του τελείωση, ἐπαληθεύοντας πλήρως τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου, «ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν» (Φιλ. α΄29), δηλαδή ὅτι ὁ Χριστός μᾶς χάρισε ὡς δῶρο ὄχι μόνο νά πιστεύουμε σέ Αὐτόν ἀλλά νά ὑποφέρουμε καί γιά Αὐτόν.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι γεμάτη ἀπό τίς ἀποδείξεις τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, εἶτε μέσα ἀπό τίς προτυπώσεις, εἴτε μέσα ἀπό τήν διεξοδική διήγηση τῶν γεγονότων πρίν και μετά τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, εἴτε μέσα ἀπό τήν καταγραφή τῆς βιωματικῆς ἐμπειρίας τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, τόσο στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ὅσο καί στίς διάφορες Ἐπιστολές τους.

Τό ἀναμφισβήτητο δέ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἐπιτείνεται ἀπό τόν βίο καί τήν θαυμαστή πολιτεία τῶν Ἁγίων καί τῶν Μαρτύρων κάθε ἐποχῆς, ἀπό τόν Πρωτομάρτυρα Στέφανο μέχρι καί τόν τελευταῖο μάρτυρα τῆς συντελείας τῶν αἰώνων. Αὐτή ἡ μαρτυρία μάλιστα ἀποτελεῖ τήν σημαντική προτροπή τοῦ Θεοῦ ὅπως τήν ἐπισημαίνει ὁ Προφήτης Ἠσαϊας μέ τήν φράση: «Γίνεσθέ μοι Μάρτυρες» (ΜΓ΄10).

Πρός ἐπαλήθευσιν δέ τῶν ὅσων ἀναφέραμε γιά τόν ἔνδοξο Τροπαιοφόρο Μεγαλομάρτυρα τῆς Ἐκκλησίας μας, θά ἀναφέρουμε κάτι, ἀπό τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τό ὁποῖο δέν εἶναι πολύ γνωστό. Πέρα ἀπό τούς ἑκατοντάδες μάρτυρες πού πίστευσαν στόν Χριστό ἐξαιτίας τοῦ γενναίου ἐν μάρτυσι Γεωργίου καί μαρτύρησαν καί μάλιστα μνημονεύονται μέσα στό τελευταῖο δεκαήμερο του Ἀπριλίου, ὁ ἅγιος Γεώργιος συνήγειρε σέ πνευματική ἐγρήγορση τόν μετέπειτα Μέγα Κωνσταντῖνο, ὁ ὁποῖος τότε ἦταν νεαρός ἔφηβος στήν αὐλή τοῦ Διοκλητιανοῦ. Ὁ ἅγιος θεόστεπτος βασιλέας καί ἰσαπόστολος Μέγας Κωνσταντῖνος ἐντυπωσιάστηκε ἀπό τήν γενναιότητα καί τήν ἀνδρεία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἦταν ἕνας ἀπό τούς λόγους, ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου, ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἀνέλαβε τά ἡνία τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, σταμάτησε τούς διωγμούς, ἀπελευθέρωσε τήν πίστη καί τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί πάνω ἀπό τό στέμμα του, ὅπως καί πάνω στό σκῆπτρο τοῦ τοποθέτησε τόν τίμιο Σταυρό. Τόσο πολύ δυνατά δίδαξε ὁ ἅγιος Γεώργιος μέ τό μαρτύριό του. Γι'αὐτό εἶναι ἕνας ἀπό τούς πλέον ἀγαπημένους μας Μεγαλομάρτυρες καί ἀήττητος Τροπαιοφόρος. Ἄς ζητήσουμε τήν πρεσβεία του πρός τόν Ἀναστάντα Κύριό μας καί μακάρι νά ἀξιωθοῦμε στό μέτρο τῆς δυνάμεώς μας νά δίδουμε πάντοτε τήν ἀναστάσιμη μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο μέ τή ζωή μας. Ἀμήν.

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31