3 islands

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβαμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος Εἰσηγητής στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Samoy.jpg

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος μετασχών στίς ἐργασίες τῆς ἀπό 4ης ἕως 7ης Ὀκτωβρίου ἐ. ἔ. συγκληθείσης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνέγνωσε κατά τήν δευτέραν αὐτῆς συνεδρίαν, τήν ἀνατεθειμένην αὐτῷ εἰσήγησιν ἐπί τοῦ θέματος: «Ἀνασυγκρότησις τῆς Ἐνορίας καί ἐπανευαγγελισμός τῶν πιστῶν».

Στόν πρόλογο τῆς ἐκτενέστατης Εἰσήγησής του, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ κραυγή ἀγωνίας καί προβληματισμοῦ γιά τήν πορεία τοῦ ζῶντος Σώματος τοῦ Χριστοῦ στή σύγχρονη πραγματικότητα, ἀφοῦ σήμερα διερχόμαστε τή δυσκολοτερη ἱστορικά συγκυρία τῶν τελευταίων χρόνων. Γι’ αὐτό ἄλλωστε καί ἐμφανίζεται ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη τοῦ προβληματισμοῦ μας πάνω σε αὐτήν τή δυσχερῆ πραγματικότητα καί τῆς λήψης, ἐνδεχομένως, ἀποφάσεων μέ σκοπό τόσο τήν πνευματική ἀνασυγκρότηση τῆς Ἐνορίας, ὅσο καί τόν ἐπανευαγγελισμό τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀκολούθως, ἀφοῦ ἔκανε ἱστορική ἀνασκόπηση καί θεολογική προσέγγιση τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐνορίας καί ἀναφέρθηκε στά εἴδη τῶν Ἐνοριῶν, πρότεινε πρός μελέτη μερικές ἀπό τίς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας, πού ἀφοροῦν στήν Ἐνορία καί εἶναι: α) τό γεγονός ὅτι οἱ πιστοί ἔχασαν τήν αἴσθηση τῆς κοινότητας, β) ἡ ὑπογεννητικότητα, γ) ἡ μετανάστευση, δ) ἡ ἀλλοίωση τῆς σύνθεσης τοῦ πληθυσμοῦ καί ε) ὁ νέος τρόπος ζωῆς.

Στό πλαίσιο μιᾶς γνήσιας αὐτοκριτικῆς τῶν Ἐπισκόπων ὡς προϋπόθεση ἐπιτυχίας στήν ποιμαντική ἐργασία τους, ἀνέφερε μεταξύ των ἄλλων, το πῶς βλέπουν οἱ ποιμένες τήν Ἐνορία, τή δυσκολία στήν ἐπιλογή τῶν προσώπων, τήν ἔλλειψη ἐπιμόρφωσης τῶν κληρικῶν, καθώς καί τά λάθη τῶν κληρικῶν.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος Εἰσηγητής κατέθεσε προτάσεις γιά τήν ἀναζωπύρωση καί ἀνασυγκρότηση τῆς Ἐνορίας καί τόν ἐπανευαγγελισμό τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖες συνοπτικά εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

1. Ἡ ἀποφασιστική συλλογική ἐργασία.

2. Ἡ ἀποτύπωση τῆς ἐπιμόρφωσης τῶν ἰθυνόντων προσώπων τῆς Ἐνορίας (ἱερεῖς, πιστοί, ἐπίτροποι, ἱεροψάλτες, νεωκόροι κ.λπ.) σέ συγκεκριμένα ἐγχειρίδια.

3. Ἡ ἀνανέωση τῆς θείας λατρείας μέ τήν ἀπαλλαγή της ἀπό ἰδεοληψίες καί μέ τή στόχευση στή δυναμική συμμετοχή τῶν πιστῶν σέ αὐτήν.

4. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ αἰσθήματος ἑνότητας ὅλων των στελεχῶν τῆς Ἐνορίας.

5. Ἡ ἀποφυγή τοῦ πειρασμοῦ τῆς ποσότητας μέ τήν ἐνίσχυση τῆς ποιότητας τῆς ποιμαντικῆς ἐργασίας.

6. Ἡ ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν.

7. Ἡ καλλιέργεια τῆς συνεργασίας μεταξύ της Ἐνορίας καί τῶν διαφόρων φορέων τῆς περιοχῆς, ὅπως σχολεῖα, πολιτιστικοί καί ἀθλητικοί σύλλογοι, ἑνώσεις καί ἀνθρωπιστικοί φορεῖς.

8. Ἡ ἐνίσχυση τῆς καλλιέργειας τῶν ἱερατικῶν κλίσεων.

9. Ἡ σύσταση Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τά θέματα τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

10. Ἡ περαιτέρω ἀνάπτυξη τοῦ τομέα τῆς φιλανθρωπίας.

11. Ἡ προσφορά τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας στούς ἀνθρώπους μέσῳ τῶν Ἐνοριῶν.

12. Ἡ διαδικτυακή καί ἠλεκτρονική ὀργάνωση τῶν Ἐνοριῶν καί ἡ σύνδεσή τους μέ τήν κεντρική διοίκηση τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης πού ἀνήκουν, ἡ σωστή προβολή τοῦ πολυδιάστατου καί πολυσήμαντου ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μέσῳ τοῦ διαδικτύου. Σέ συνδυασμό μέ τήν λελογισμένη χρήση τῶν μέσων της μαζικῆς δικτύωσης ἀπό τούς κληρικούς.

Στόν ἐπίλογό του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος ἀνέφερε συνοψίζοντας ὅτι μέ τήν Εἰσήγησή του προσπάθησε νά ἐκφράσει τήν ἀγωνία του, νά ἐπισημάνει ἀλήθειες καί νά δημιουργήσει προβληματισμό. Μεταξύ των ἄλλων τόνισε καί τά ἑξῆς: «Ἐμεῖς, ὡς πατέρες τῶν παιδιῶν τοῦ Κυρίου καί Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς φορεῖς τῶν ἐνεργειῶν Του, ὡς διαχειριστές τῶν μυστηρίων Του, ὡς προβολεῖς τῆς ἀνεκλαλήτου δόξης Του, θά συνεχίσουμε τήν ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου. Θά συνεχίσουμε νά ἐπαναλαμβάνουμε τό ‘’Ἀδάμ, ποῦ εἶ;’’ (Γέν. 3, 9), γιά νά βροῦμε τούς τετρωμένους ἀπό τήν ἁμαρτία ἀδελφούς μας καί νά τούς φέρουμε στό θεραπευτήριο τῆς μετανοίας. Ὅλα τα μέσα της ἐποχῆς μας θά ἐπιστρατευτοῦν γιά τόν σκοπό αὐτόν. Ἡ ἀναδιοργάνωση τῆς Ἐνορίας καί ὁ ἐπανευαγγελισμός τῶν ἀνθρώπων ἐκεῖ στοχεύουν. Δέν ὑπάρχει πλέον ἡ πολυτέλεια τοῦ ἐφησυχασμοῦ! Ἡ ἐντατικοποίηση τῆς ἐργασίας, θεσμῶν καί προσώπων, εἶναι αὐτονόητη. Ἡ προβολή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου εἶναι ἀπαραίτητη. Ὁ ἁγιασμός καί ἡ κοινή σωτηρία ἁπάντων εἶναι τό ζητούμενο».

Τῆς εἰσηγήσεως ἐπακολούθησε εὐρύτατος διάλογος, κατά τόν ὁποῖον ἔλαβαν τόν λόγο πολλοί Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, ἐνῶ ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάσισε νά παραπεμφθεῖ ἡ Εἰσήγηση στήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο πρός περαιτέρω ἀξιοποίησιν, καθώς «συνέβαλεν εἰς τήν ἐπίτευξιν τῶν τεθέντων σκοπῶν τῆς Ἱεραρχίας» ὡς καί ἡ ἀπό 14ης Ὀκτωβρίου 2022 συγχαρητήριος ἐπιστολή τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος πρός τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας κ.κ. Εὐσέβιον ἐπιμαρτυρεῖ.

001.jpg

Εκτύπωση Email

Εναρξη λειτουργίας της Παιδικής & Νεανικής Χορωδίας «ΕυΩΔΗα»

received_7867904327553572.jpeg

Η  Ι. Μ. Σάμου και Ικαρίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της Παιδικής & Νεανικής Χορωδίας «ΕυΩΔΗα», για το διδακτικό έτος 2022-2023 για τους παλιότερους, αλλά και για τους νέους μαθητές που επιθυμούν να γίνουν μέλη της.

  Η Χορωδία της Ι. Μ. Σάμου με τις ξεχωριστές συνεργασίες της και την ενεργή παρουσία της στα τοπικά μουσικά εθιμικά δρώμενα δίνει τον ιδιαίτερο τόνο της σε θρησκευτικές, εθνικές, κοινωνικές, φιλανθρωπικές και άλλες καλλιτεχνικές  εκδηλώσεις. Τα μέλη της, παιδιά και νέοι 10 - 18 ετών,  απολαμβάνουν τις εβδομαδιαίες πρόβες και την ενασχόληση με τη μουσική και το χορωδιακό τραγούδι, με στόχο την χαρά του τραγουδιού και την χορωδιακή πράξη. Επιπλέον, στη διάρκεια των προβών, θα διδαχτούν τις βασικές αρχές της Θεωρίας της Μουσικής. Η κατοχή μουσικής παιδείας δεν είναι απαραίτητη, αλλά χρειάζεται η καλή μουσική αντίληψη και η αγάπη για το χορωδιακό τραγούδι.

  Τα μαθήματα Χορωδιακού Τραγουδιού και Θεωρίας της Μουσικής προσφέρονται δωρεάν και θα πραγματοποιούνται  σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα κάθε Σάββατο 13:00- 14:30, στην αίθουσα του πρώην «ΚΑΠΗ», Καλομοίρη Εμμανουήλ 3 – Βαθύ Σάμου.

Έναρξη μαθημάτων : Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00μ.μ

Εγγραφές και πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11:00-13:00, στο τηλέφωνο 2273087657,  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Εκτύπωση Email

Νέος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ὁ ἐξ Ὅρμου Μαραθοκάμπου ὁρμώμενος Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Κιαμέτης

damaskinos_kiametis.jpg

Ἡ τοπική κατά Σάμον, Ἰκαρίαν καί Κορσεούς Ἐκκλησία, συμετέχουσα εἰς τήν χαράν τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, ὁ ὁποῖος ἕλκει τήν καταγωγή ἐκ τοῦ Ὅρμου Μαραθοκάμπου Σάμου, ἐκφράζει  ἐκ προσώπου τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς ἀκριτικοῦ Λαοῦ τῆς γενετείρας αὐτοῦ, τά ἐγκάρδια συγχαρητήρια καί ἀναφωνεῖ ὁλοθύμως τό «ΑΞΙΟΣ».

Ἐπί τῷ ἀκούσματι δέ τῆς πανηγυρικῆς ἐκλογῆς του, κατ’ ἐντολήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, ἐσήμαναν χαρμοσύνως οἱ κώδωνες τοῦ Ἱεροῦ Ναου Ἁγίου Νικολάου Ὅρμου Μαραθοκάμπου.

 

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Κιαμέτης γεννήθηκε το 1975 στον Πειραιά, ανατράφηκε και πραγματοποίησε τις εγκύκλιες σπουδές του στον τόπο της καταγωγής του, τη Σάμο.

Έλαβε το Πτυχίο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1997.

Το ίδιο έτος εκάρη μοναχός και χειροτονήθηκε Διάκονος υπό του Μακαριστού Μητροπολίτου Πειραιώς κυρού Καλλινίκου.

Τον δεύτερο βαθμό της ιερωσύνης έλαβε τον Ιούνιο του 2002 υπό του Γέροντός του, Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, τον οποίο ακολούθησε άμα τη ενθρονίσει του στο Βόλο.

Εκεί χρημάτισε Αρχιδιάκονος και Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Μητροπολίτου (1998 – 2003), Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος (2003-2006) και έπειτα Πρωτοσύγκελλος (2006 μέχρι σήμερα).

Από των διοικητικών αυτών θέσεων, συντόνισε το όλο ιεραποστολικό, κοινωνικό και ποιμαντικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος. Διετέλεσε Προεδρεύων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Ανέλαβε την διοργάνωση των μηνιαίων Ιερατικών Συνάξεων, πολλών Επιμορφωτικών Ιερατικών Σεμιναρίων, καθώς και πολυάριθμων Συνεδρίων και ποικίλων Εκδηλώσεων της Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Διετέλεσε Διευθυντής του περιοδικού «Πληροφόρηση» (2002-2012) και Υπεύθυνος του Βιβλιοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεως και του Βρεφονηπιακού της Σταθμού.

Διηύθυνε το νεανικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, διετέλεσε επί πενταετία Αρχηγός των κατασκηνώσεων αρρένων, ίδρυσε την Παιδική και Νεανική Χορωδία της Μητροπόλεως, και είχε την ευθύνη της έκδοσης πρότυπων Κατηχητικών Βοηθημάτων για όλες τις βαθμίδες των Κατηχητικών Σχολείων.

Παραλλήλως, διακόνησε ως Προϊστάμενος του μεγαλοπρεπούς Ενοριακού Ιερού Ναού Αναλήψεως Χριστού Βόλου, όπου εργάστηκε, πλην της ποιμαντικής και φιλανθρωπικής διακονίας, και για την αποπεράτωση και εξωραϊσμό του Ιερού αυτού Ναού.

Μερίμνησε, επίσης, για την ανακαίνιση των Ιερών Παρεκκλησίων Αγίου Νεκταρίου Βόλου και Αγίου Ανδρέα Φυτόκου καθώς και για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού Αγίου Λαζάρου του Νέου Κοιμητηρίου Βόλου.

Χάρη στις ενέργειες και τις προσπάθειές του, ανακαινίστηκε ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μακρινίτσης, καθώς και τα ιστορικά Παρεκκλήσια της εν λόγω Ενορίας.

Εμπνευστής, δημιουργός και Διευθυντής του Μουσείου Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού, στη Μακρυνίτσα Πηλίου, του πρωτότυπου χώρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών «Ο Μικρός Παράδεισος» και «Η Γωνιά του Θεού» στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου, καθώς και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σουρλιγκείου Γηροκομείου Καναλίων και συνέβαλε καθοριστικά στην εκ βάθρων ανακαίνιση και εύρυθμη λειτουργία του.

Εξέδωσε δύο συλλογές ομιλιών και κηρυγμάτων με τον τίτλο «Από καρδίας: Εννέα λόγοι για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και Κηρύττοντας σε σημαντικούς σταθμούς του Εκκλησιαστικού έτους».

Ύστερα από πρόσκληση, μετέβη και ωμίλησε σε Ιερές Μητροπόλεις, με την ευκαιρία λατρευτικών εκδηλώσεων η Συνάξεων.

Εκτύπωση Email

Πανηγύρισε η Ιερά Μονή Παναγίας «Βροντιανής» Σάμου

-2021-03-19-9.38.00-μμ-e1616187952671.png

Με λαμπρότητα εορτάστηκε το Γενέσιον της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Παναγίας «Βροντιανής» Σάμου (1566). Εκατοντάδες πιστών ανηφόρησαν προς την Ιερά Μονή όπου την παραμονή τελέστηκε πανηγυρικός Αρχιερατικὀς εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. Ευσεβίου ο οποίος και ομίλησε και ανεφέρθη στην Ιστορία της Ιεράς Μονής και την πνευματική στειρότητα όσων στερούνται της Θείας Χάριτος.

Ακολούθως ο Σεβασμιώτατος τίμησε την απλή και συγκινητική εκδήλωση του Δήμου Ανατολικής Σάμου ο οποίος και παρέλαβε 2 Πυροσβεστικά οχήματα τα οποία δωρήθηκαν στα Πυροσβεστικά κλιμάκια Βουρλιωτών και Πυθαγορείου από το Δήμο Siedelfingen της Γερμανίας και αφού ευχαρίστησε και συνεχάρη για την μεγάλη αυτή δωρεά τον Δήμαρχο του Δήμου Siedelfingen, του προσέφερε την εικόνα της Παναγίας της Βροντιανής και την Ιστορία των Ιερών Μονών της Σάμου στην Γερμανική γλώσσα.

Την κυριώνυμο ημέρα τελέστηκε πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου μας, αναγνώσθηκε η σχετική Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου «Περί προστασίας της ανθρώπινης ζωής» και ο Σεβασμιώτατος επεσήμανε την υπογεννητικότητα της εποχής όπου αισθητά φαίνεται πλέον στα ακριτικά μας Νησιά καθώς και τους πνευματικούς και εθνικούς κινδύνους που απορρέουν εξ αυτής. Μετά το πέρας της Αρχιερατικής θείας Λειτουργίας  έγινε περιφορά της θαυματουργής εικόνος της Παναγίας Βροντιανής πέριξ του καθολικού της Ιεράς Μονής.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος μετέβη στο γειτονικό χωριό Βουρλιώτες όπου με την ευκαιρία της έναρξης του νέου Σχολικού έτους, συνάντησε τους 8 μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Βουρλιωτών και τους 2 μαθητές του Νηπιαγωγείου. Ομίλησε πατρικά στα παιδιά και τους προσέφερε, σχολικές τσάντες και σχολικά είδη, παρουσία των Διδασκάλων και των Γονέων τους.

IMG-647bdb6e674005a0d58543c6254af5bf-V.jpg

IMG-9b9e02e10b0cbafb4335ae50b874d461-V.jpg

IMG-593eeda87fd1a8e183cec8fc1553c00c-V.jpg

IMG-b3f0d00adbef392b3f8c0bae481351b0-V1.jpg

IMG-1c0c107ea4708eea9c0c786247c39eb9-V.jpg

IMG-d85061f1a0ac07fc2ada11ba2fac69df-V.jpg

IMG-b78a73b1602a6dfffd5ab0d32b175ee4-V.jpg

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΘΝΟΪΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

RGB-A3-Egenia_Pareklisiou_Agiou_Xrisostomou_Smirnis_1.jpg

Μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση ἐκατό χρόνων ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή (1922 -2022) καί στό πλαίσιο τῶν ἀνάλογων ἐκδηλώσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποῦ διοργανώνονται ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἱερᾶ Μητρόπολις Σάμου καί Ικαρίας τίμησε τήν ἐπέτειο καί τήν μνήμη τῶν σφαγιασθέντων ἀδελφῶν μας μέ σειρά λατρευτικῶν και πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων καί ἀπεφάσισε να τελεσθοῦν μέ πανηγυρική ἒξαρση και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Ἐπισκόπου Σμύρνης καί τῶν σύν αὐτῷ Νεομαρτύρων Ἁγίων στήν περιοχή τῆς Ψιλῆς Ἀμμου ἀπέναντι ἀπό τά Μικρασιατικά Παράλια τήν Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 11 Σεπτεμβρίου Ὣρα: 7.30 τό πρωί Πανηγυρικός Ὂρθρος τῆς ἑορτῆς και τῶν Ἐγκαινίων, κατάθεσις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου καί ἐν συνεχεία Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία Ἱερουργούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. Εὐσεβίου καί στή συνέχεια ἐπιμνημόσυνη δέηση ἓμπροσθεν τοῦ μνημείου πεσόντων Σαμίων Μ. Ἀσίας.

Ἐπικαλούμενος τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τῶν ὑπέρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος μαρτυρησάντων Ἁγίων Ἱεραρχῶν τοῦ μεγαλωνύμου Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀναμένομεν τήν συμπροσευχή σας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

      ὁ Ἐπίσκοπός σας       

 

+ Ὁ Σάμου καί Ἱκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31