3 islands

Κοιμηθέντος ἐν Κυρίῳ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου πρ. Ἱεροσολύμων κυροῦ Εἰρηναίου

«Κατέπαυσεν Ἰακὼβ ἐπιτάσσων τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ

καὶ ἐξάρας τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κλίνην, ἐξέλιπε

καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.» (Γεν. ΜΘ΄ 33)

 

IMG-807b72793467af0f6aeb8ba7a7cbfaf5-V.jpg 

Κοιμηθέντος ἐν Κυρίῳ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου πρ. Ἱεροσολύμων κυροῦ Εἰρηναίου, τόσον ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία αὐτοῦ καί ἡ ταφή ἐτελέσθησαν ἐν τῇ γενετείρᾳ αὐτοῦ Σάμῳ τῇ εὐγενεῖ φροντίδι τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου.

Τήν πρωϊαν τῆς Τετάρτης 11ης Ἰανουαρίου 2023 καί περί ὥραν 10ην ἔλαβε χώρα ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ σκηνώματος τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου εἰς τόν Διεθνῆ Ἀερολιμένα Σάμου, μεταφερθέντος δι’ εἰδικῆς πτήσεως ἀεροσκάφους τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας C 27, τῇ συνοδείᾳ Κληρικῶν καί Λαϊκῶν ἐξ Ἱεροσολύμων καί Ἀθηνῶν.

Ἀκολούθως  καί ἐν πομπῇ τό σκήνωμα μετεφέρθη καί ἀπετέθη εἰς τόν Ἐνοριακόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χώρας, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ Ἐνοριακός Ναός τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου, ὡς γεννηθέντος καί ἀνδρωθέντος ἐν Χώρᾳ Σάμου, ὅπου ἐτέθη εἰς λαϊκόν προσκύνημα, τῶν Ἱερέων ἀναγνωσάντων τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον  κατά τό ἔθος πρός τῆς νεκρωσίμου Ἀκολουθίας.

Περί τήν 12ην μεσημβρινήν ἐν Ἐκκλησίᾳ πληθούσῃ ἐτελέσθη ἡ ἐξόδιος ἱερά Ἀκολουθία ὑπέρ αἰωνίας μνήμης καί μακαρίας ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρός Κύριον μεταστάντος Πατριάρχου κυροῦ Εἰρηναίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ.κ. Κυριακοῦ, ἐκπροσώπου τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας καί συγχοροστατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουϊνέας κ.κ. Γεωργίου, ἐκπροσώπου τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, ἐκπροσώπου τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κάι πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῇ συμμετοχῇ τῶν ἐξ Ἱεροσολύμων καί ἐξ Ἀθηνῶν προσελθόντων Κληρικῶν, ἐν οἷς ὁ ἐν Ἀθήναις Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμ. π. Ραφαήλ καί ὁ Γεν. Διευθυντής τῆς ΕΚΥΟ Ἀρχιμ. Νικόδημος Φαρμάκης, ὡς καί πλειάδος Σαμίων Ἱερέων καί Διακόνων, πλαισιούμενοι ὑπό Χοροῦ Σαμίων Ἱερέων καί Ἱεροψαλτῶν.

Παρέστησαν ὁ Ταξίαρχος καί Διοκητής τῆς 79 ΑΔΤΕ, ὁ Βουλευτής τοῦ Νομοῦ, ὁ Περιφερειάρχης Βορείου Αἰγαίου καί ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Σάμου, οἱ Δήμαρχοι Ἀνατ. καί Δυτ. Σάμου μετά τῶν Ἀντιδημάρχων, ἡ πρόεδρος τοῦ Δ/Δ Χώρας καί τό Δ.Σ. τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σάμου καί πλῆθος Λαοῦ, ἀποτίοντες τόν νενομισμένον φόρον τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης εἰς τόν συμπατριώτην ἐκδημήσαντα Πατριάρχην.

Πρό τοῦ τέλους τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας ἐπικηδείους λόγους ἐξεφώνησαν τόσον ὁ Σεβαμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ.κ. Κυριακός, ὅσον καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Εὐσέβιος, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γουϊνέας κ.κ. Γεώργιος μετέφερε τίς ἔνθερμες συλλυπητήριες εὐχές τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου. Ὁ Ἐντιμώτατος κ.κ Γεώργιος Στᾶντζος Δήμαρχος Ἀνατ. Σάμου ἀνέγνωσε τό Ψήφισμα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἐνῶ ἐκ μέρους τῶν κατοίκων τῆς Χώρας ἀπεχαιρέτισε τόν ἐκλιπόντα Πατριάρχην ἡ δις Δέσποινα Μαλαγάρη, Πρόεδρος τοῦ Δ/Δ Χώρας Σάμου.

Ἀκολούθως καί μετά τόν τελευταῖον ἀσπασμόν τῆς χειρός τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράχου, τό ἱερόν αὐτοῦ σκήνωμα μετέβη ἐν πομπῇ, τῇ συνοδείᾳ στρατιωτικοῦ ἀγήματος καί τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Στρατοῦ εἰς τήν Ἱεράν ΜΟνήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Σάμου, «τό Μοναστήρι τῶν παιδικῶν καί ἐφηβικῶν του χρόνων» ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μαςκ.κ. Εὐσέβιος στήν ἐπικήδεια ὁμιλία του, ὅπου ἐτελέσθη ἡ ταφή τοῦ Αἐιμνήστου Πατριάρχου, ὡς ἡ τελευταία ἐπί γῆς πράξη τῆς ζωῆς Του.

Κατά τά εἰωθότα δέ παρετέθη «μακαρία», ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκδημήσαντος Πατριάρχου εἰς τά δύο καφενεῖα τῆς Χώρας καί ἐν συνεχείᾳ ἐπίσημον γεῦμα εἰς τούς ἐξ Ἀθηνῶν καί Ἱεροσολύμων ἐλθόντας διά τήν κηδείαν καί τήν ταφήν αὐτοῦ.

Κατακλείοντες τήν παροῦσα ἐνημέρωση, δημοσιεύομεν κατ’ ἐπιλογήν τμήματα τοῦ ἐπικηδείου λόγου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, προσευχόμενοι ἐν ταὐτῷ διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ειρηναίου ἐν Χώρᾳ Ζώντων καί ἐν Σκηναῖς Δικαίων.

«...Διατρέχοντες ἐν συντόμῳ τήν ὅλην του βιοτήν θά μπορούσαμε νά εἴπωμεν ὅτι ὑπῆρξε προσηλωμένος εἰς τίς ἀρχές καί τά ἑλληνορθόδοξα ἰδεώδη τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας. Ἐργάσθηκε φιλοπόνως ἔργοις καί λόγοις διά τήν Ἁγίαν μας Ἐκκλησίαν τήν Ὁποίαν διῃκόνησε μεθ’ ἱεροῦ ζήλου, συνεπείας ὑποδειγματικῆς, θαυμαστῆς μακροθυμίας, ἀκαταβλήτου ὑπομονῆς καί παραδοσιακῆς ἑλληνορθόδοξης ἀρχοντιᾶς. Ὑπῆρξε πάντοτε εὐγενής καί εὐπροσήγορος, εὐχερῶς διακρινόμενος διά τήν εὐρυμάθειαν καί τήν καλοδύνην του, καταδεκτικός καί φιλόξενος καί συνελόντι εἰπεῖν ἠνάλωσεν ἑαυτόν εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, διακονῶν μέχρις ἐσχάτων τήν Ἐκκλησίαν, ὡς σῶμα Χριστοῦ καί ἀναδεχόμενος ἀγογγύστως τόν σταυρόν, ὅν ὁ Κύριος ἐπέτρεπε νά σηκώνει ἑκάστοτε. Ἀφορμήθη ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Διηκόνησε εἰς τούς Ἁγίους τόπους, ὑπό τήν σκέπην τοῦ φρικτοῦ Γολγοθᾶ. Ἐβίωσε τό σταυρικόν φρόνημα. Καί ἀναπαυθείς  ἐν Κυρίῳ εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν ἐπιστρέφει....

... Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα καί μακαριστέ Πατριάρχα, ἠγαπημένε ἐν Κυρίῳ Ἀδελφέ καί Συμπατριῶτα,

Λαβών εὐχαρίστως τήν μεγίστην τιμήν καί εὐλογίαν ἵνα ἐκπροσωπήσω τήν Α.Μ., τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ὁποίων τήν στοργήν καί ἔμπρακτον ἀγάπην ἀπῃύλασες κατά τά τελευταία τέσσαρα ἔτη τῆς δοκιμασίας τῆς ὑγείας σου,  μεταφέρω τήν μύχιον εὐχήν Τους εἰς τήν ἐξόδιον ὑπέρ τῆς Μακαριότητός Σου τελουμένην ἀκολουθίαν ταύτην, ἐν τῇ πεφιλημένῃ γενετείρᾳ, ὅπως Κύριος ὁ Θεός τάξῃ τήν μακαρίαν Σου ψυχήν ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Ζώντων, ἐν σκηναῖς Ἁγίων καί Δικαίων, τό δέ πολύαθλον σῶμα σου ἀναπαύσῃ ἀπό τῶν κόπων καί τῶν πόνων, ἐκ τῶν πολλῶν καί ποικίλων ἀγώνων καί δοκιμασιῶν τῆς ὀγδοντατετράχρονης ζωῆς καί διακονίας Σου εἰς τό Σῶμα του Χριστοῦ, ἀνταποδίδων σοί πολλαπλασίως ἀνθ’ ᾦν προσήνεγκας τῇ Ἐκκλησίᾳ καί τῇ Πατρίδι, ὡς πολλά ὑπέρ αὐτῶν μογήσαντι...»

Εἰρηναίου

τοῦ Θειοτάτου τέ καί Μακαριωτάτου Πατριάρχου

Αἰωνία ἡ μνήμη!

 

IMG-241c541f713308d962e6dfa382bad9e1-V.jpg

IMG-d3446f3beea377f03de92ca44f348a14-V.jpg

FB_IMG_16734722949911.jpg

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30