3 islands

  • Αρχική
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • ΜΗΝΥΜΑΤΑ
  • ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ.ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα (16 Ἀπριλίου 2017)

Σεβαστοί Πατέρες καί ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας, μᾶς ἀξίωσε κι ἐφέτος νά στεκόμαστε ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος γιά νά λάβουμε «φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός» καί κατόπιν νά ἐξέλθουμε λαμπαδηφόροι, γιά νά δοξάσουμε τόν μόνο ἀληθινό Θεό καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦν Χριστόν καί νά κηρύξουμε διαπρυσίως τό αἰώνιο Πάσχα τῆς σωτηρίας μας ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς!

Τό ἅγιο Φῶς, πού ἔφθασε καί σήμερα στά Νησιά μας ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο, ἀποτελεῖ τό θριαμβευτικό σύμβολο τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ἀπαρχή τοῦ Πασχάλιου ἑορτασμοῦ μας, σημαίνει τήν προβολή τοῦ ἀληθινοῦ φωτός στόν κόσμο μας.

Καθώς λοιπόν θά μεταλαμπαδεύεται καί θά φωτίζει τά πρόσωπα καί τίς ψυχές μας, διαλύοντας τό πυκνό σκοτάδι τῆς νύχτας, ἄς θυμηθοῦμε τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὅπως θά τόν ἀκούσωμε στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς μετ’ ὀλίγον ἀναστάσιμης θείας Λειτουργίας.

Ὁ Ἀναστημένος Χριστός εἶναι τό φῶς τό ἀληθινό, πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχεται στόν κόσμο. Εἶναι ἡ ζωή καί ἡ ζωή εἶναι τό φῶς τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι τό φῶς, πού λάμπει μέσα στό σκοτάδι τοῦ κόσμου. (βλ. Ἰω. α΄ 9)

Καί ἐνώ τό σκοτάδι δέν μπορεῖ νά ἐπισκιάσει τό φῶς, ἐντούτοις ὁ κόσμος στό μεγαλύτερο μέρος του δέν θέλησε νά ἀποδεχθεῖ αὐτό τό φῶς, τὸν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως μέ θλίψη σημειώνει ἀπό τότε ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής! Λίγοι μόνο Τόν δέχθηκαν ὡς Σωτῆρα καί Τόν πίστεψαν ὡς Θεό. Σέ αὐτούς ἔδωσε τό δικαίωμα, νά ὀνομάζονται καί νά εἶναι παιδιά Του. (βλ. Ἰω. α΄ 10-13)

Ἔν ἔτει 2017 ἰσχύει ἀκόμη αὐτή ἡ θλιβερή διαπίστωση τοῦ Εὐαγγελιστῆ τῆς ἀγάπης. Ὁ κόσμος, ἐπηρεασμένος καί πλανεμένος ἀπό τήν ἁμαρτία, δέν κατωρθώνει νά πλησιάσει τόν Χριστό, νά Τόν γνωρίσει, νά συναναστραφεῖ μαζί Του. Διαχωρίζει μέ ἔμφαση τήν θέση του ἀπό Ἐκεῖνον καί τήν Ἐκκλησία Του! Ὄχι γιατί δέν υπάρχουν ἀποδείξεις τῆς θεϊκῆς Του ἀγάπης καί παρουσίας, ἀλλά γιά νά «διασώσει» τίς ἁμαρτωλές συνήθειές του, θελκτικές καί ἑλκυστικές ἀκόμη καί γιά ἐκείνους, πού θεωροῦνται παιδιά Του.

Ἐμεῖς ἄς μήν καταδεχθοῦμε ποτέ γιά χάρη τῶν τερπνῶν τοῦ ἐφήμερου κόσμου, νά παραβλέψουμε τήν αἰωνια δωρεά, νά εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ.

Ἐκεῖνος μέ τό τίμιο Αἷμα Του πού ἔρρευσε πάνω στόν Σταυρό, μᾶς λύτρωσε ἀπό τόν διάβολο καί τήν ἁμαρτία.

Ἐκεῖνος μέ τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του κατήργησε τόν θάνατο, τόν ἔσχατο ἐχθρό μας! (βλ. Α΄ Κορ. ιε΄ 26)

Ἡ παρουσία μας ἀπόψε στούς ἱερούς Ναούς τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Οἰκουμένης καταδεικνύει, πώς σέ πεῖσμα τοῦ κόσμου, ὑπάρχουν κι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι σέ συνέχεια τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Μαρτύρων καί τῶν Ἁγίων κάθε ἐποχῆς, μέ τήν ἀναμμένη λαμπάδα τους διατρανώνουν, ἀφ’ ἑνός μέν τήν ἀλήθεια τῆς σωτηρίας μέσα στήν Ἐκκλησία, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν ἀπατηλότητα τοῦ κόσμου. Μέσα ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὁμολογοῦν τήν παντοδυναμία Του ὡς Θεοῦ ἀληθινοῦ ἔναντι τοῦ διαβόλου. Ὁμολογοῦν τήν νίκη τῆς ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου. Τήν ὑπεροχή τοῦ φωτός μπροστά στό σκοτάδι. Τήν δύναμη τῆς χάρης  πάνω στήν ἁμαρτία.

Ἐν τέλει δέ μαρτυροῦν δυναμικά τήν πίστη στόν Ἕνα καί μόνο ἀληθινό Θεό καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἄς μήν ἀφήσουμε ἐφέτος τίς ἀνθρώπινες παραδόσεις καί τά ἔθιμα νά γίνουν τό κέντρο τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα. Ἄς ἀκολουθήσουμε τήν γνήσια παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, πού μᾶς θέλει ὅλους παρόντες στήν ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία καί συνδαιτημόνες, κατά τήν προετοιμασία μας, στήν ἀναστάσιμη εὐχαριστιακή Τράπεζά Της,  στό Σῶμα καί στό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας.

Νά μήν παρασυρθοῦμε ἀπό τό φρόνημα τοῦ κόσμου καί ἀναχωρώντας ἀπό τόν Ναό νά ἐγκαταλείψουμε τόν ἀναστάντα Χριστό μέ τούς λιγοστούς, πού Τόν ἀναμένουν μέ ἀναμμένες τίς λαμπάδες τῆς ἀγάπης καί τῆς πίστης τους.

Ὁ Ἀναστάς Χριστός εἶναι τό φῶς μας. Στή διάρκεια αὐτῆς τῆς ὁλόφωτης νύχτας, ὁ θεῖος Του φωτισμός θά φωτίσει καί τή δική μας ὕπαρξη καί θά διηγηθεῖ στόν καθένα μας, πώς ὁ πόθος γιά τη ζωή ἐπαληθεύεται μόνο μέσα ἀπό τήν χάρη καί τήν ἀληθειά Του (βλ. Ἰω. α 17) καί μέσα ἀπό Ἐκεῖνον μόνον γίνεται  Αἰώνια Ζωή (βλ. Ἰω. ιζ 3).

Χρόνια πολλά καί ἀναστάσιμα.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Ἀδελφοί.

Μέ πατρικές εὐχές

καί τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

 

† Ὁ Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30