3 islands

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Χριστούγεννα! («Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου». «Ὁ Ἀδάμ καινουργεῖται, ἡ Εὒα τῆς πρώτης λύπης ἐλευθεροῦται». «Ἡ γῆ σύν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται»).
Ὁ ἂνθρωπος μετά την πτώση τῶν πρωτοπλάστων στον Παράδεισο, ὑφίσταται τις μακροχρόνιες και ὀδυνηρές συνέπειες αὐτῆς τῆς ἀνταρσίας ἐναντίον τοῦ Δημιουργοῦ του. Ἐκδιώκεται ἀπό τον «Κῆπο τῆς Ἐδέμ». Ὁ στενός δεσμός μέ τόν Θεό διακόπτεται. Τα δημιουργήματα, πού ἦταν στήν διάθεσή του μέ σχέσεις ἁρμονικές, τώρα διασαλεύονται. «Οἲδαμεν γάρ ὃτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει καί πονεῖ».

Ἡ ἐκ μέρους ὅμως τοῦ ἀνθρώπου ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ εἶναι συνεχής καί ἀδιάκοπη. Δέν ἐπαυσε νά ἀναζητεῖ τόν Δημιουργό του. Ἀπομακρύνεται ἀπό τό φῶς, ἀλλά σκοτισμένος καθώς εἶναι, ἀναζητεῖ αὐτό πού ἔχασε. Νοσταλγεῖ «τόν ἀπολεσθέντα Παράδεισον». Ἒπιδιώκει νά ἐναρμονίσει τίς σχέσεις του μέ τόν Θεό. Προσφέρει θυσίες ζώων γιά νά ἐξευμενίσει τόν Δημιουργό του. Θεοποιεῖ ἐπιλεκτικά ὁρισμένα κτίσματα, ἥλιο, σελήνη, ἀστέρια, ζῶα κ.λ.π., γιατί θεωρεῖ ὃτι ἐγκρύπτουν κάποια θεϊκή δύναμη. «Ζητεῖ τόν Κύριον, εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειεν αὐτόν καί εὕροι» (Πραξ. ιζ΄27). Ζητεῖ τόν Κύριο, μήπως θά κατόρθωνε ψηλαφητά μέ τή σκέψη νά Τόν βρεῖ, νά Τόν ἀνακαλύψει.
Παρά τίς μακρόχρονες ὅμως φιλότιμες προσπάθειές του ἀδυνατεῖ μέ τίς φτωχές ἀνθρώπινες δυνάμεις του νά ξαναποκτήσει ὅσα ἔχασε. Ψάχνει συνεχῶς χωρίς κανένα οὐσιαστικό ἀποτέλεσμα. Γιατί ὁ Θεός δέν ἀνακαλύπτεται, ἀλλά ἀποκαλύπτεται. Καί αὐτό ἔγινε ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ.
Πράγματι ἀπό τίς πρῶτες ἀκόμη τραγικές στιγμές τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἔχουμε πολλές ἐκδηλώσεις τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ Πατέρα πρός τό ταλαιπωρημένο πλάσμα του. Φωτεινή ἐλπίδα ἀποτελοῦσε ἡ προφητική προεξαγγελία ὅτι «ὁ ἀπόγονος τῆς γυναικός θά συντρίψει τήν κεφαλή τοῦ ὄφεως» (Γεν. Γ΄15). Ἔκτοτε μέ κατάλληλες παιδαγωγίες προετοίμαζε ὁ ἁγιος Θεός τήν ἀνθρωπότητα γιά νά δεχθεῖ τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς λυτρώσεως καί σωτηρίας καί τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ δεσμοῦ του μέ τόν Θεό, πού τόσο εἶχε διασαλευθεῖ. Πολλές φορές καί μέ πολλούς τρόπους κατά τόν πρό Χριστοῦ χρόνο μίλησε ὁ Θεός γιά τόν Λυτρωτή διά μέσου τῶν προφητῶν. ( Ἑβρ. α΄1).
Κάποτε «ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου καί ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ» (Γαλ. δ΄4) . «Ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱ, ὅν ἔθηκε κληρονόμον πάντων, δι' οὗ καί τούς αἰῶνας ἐποίησεν» (Εβρ. Α' 1-2). Πῆρε τέλος ἡ Παλαιά Διαθήκη καί μᾶς μίλησε διά μέσου τοῦ Υἱοῦ του. Ἂρχίζει πλέον ἡ Νέα Διαθήκη, ἡ ἐποχή τῆς χάριτος μέ τόν Σωτήρα Χριστό, τόν Ὁποῖο κατέστησε κληρονόμο καί Κύριο ὅλων τῶν κτισμάτων.
Αὐτοαποκαλύπτεται πλέον ὁ ἰδιος ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο μέ τήν σάρκωση τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ του, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Παναγίας Τριάδος. «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ιω. α΄14). «Ὁ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ Τιμ. γ΄16) στήν Βηθλεέμ. Προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση, τήν ἀναδημιουργεῖ καί τήν ἀνακαινίζει. Δέν εἶναι ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος πού ἀποθεώθηκε, ἀλλά Θεός πού ἔχει γίνει ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἀϊδίως ὑπῆρχε φύσει τέλειος Θεός, ἔγινε φύσει καί τέλειος ἄνθρωπος ὁ αὐτός. Εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, γιατί σ'Αὐτόν κατοικεῖ ὁλόκληρη ἡ θεότητα ὄχι ἀσωμάτως, ὅπως πρό τῆς ἐνανθρωπήσεως, ἀλλά μέσα στό σῶμα καί τήν ἀνθρώπινη φύση, πού μέ τήν σάρκωση προσέλαβε (Κολ. β΄9). Μέ αὐτό τόν τρόπο γίνεται προσιτός καί σέ μᾶς. Μέ τήν γνώση πλέον τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί τῆς «ἐν αὐτῷ ζωῆς» ἐπαναποκτᾶ ὁ ἄνθρωπος τήν υἱοθεσία πού εἶχε χάσει. «Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐγένετο υἱός ἀνθρώπου, ἵνα καί ὁ ἄνθρωπος δυνηθῇ νά καταστῃ υἱός τοῦ Θεοῦ» ( ἅγιος Εἰρηναῖος).
Διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεός εἰσῆλθε πλέον ὡς ἄνθρωπος, ἀλλά χωρίς ἁμαρτία στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Ἐπεμβαίνει στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀλήθεια τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου πού μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής μας Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ρυθμίζει ἀλάθητα τή ζωή μας. Δέν εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας κάποιο φιλοσοφικό σύστημα, ὅπως νομίζουν μερικοί.
Χριστούγεννα! «Σήμερον ὁ Ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται». Γεγονός μοναδικό! Μᾶς αὐτοαποκαλύφθηκε ὁ Θεός στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτόν πού αἰῶνες ἀναζητοῦσε ὁ ἄνθρωπος νά Τόν ἀνακαλύψει, ζεῖ πλέον ἀνάμεσά μας. Καί καλούμαστε νά Τόν πιστεύσουμε, νά Τόν γνωρίσουμε, νά Τόν ἀγαπήσουμε, γιά νά ἀποκαλύπτεται καί φανερώνεται ὁλοένα καί περισσότερο στή ζωή μας. Εἶναι ὁ μοναδικός καί ἀληθινός Σωτήρας καί Λυτρωτής μας.
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Τό βασικό νόημα τῶν Χριστουγέννων, πού πρέπει ὁπωσδήποτε νά γνωρίζουμε, γιά νά εἴμαστε στήν ἀλήθεια καί στήν οὐσία τῶν γεγονότων, εἶναι νά ἀποκτήσουμε ὀρθή γνώση ὡς πρός τό ποιός εἶναι Αὐτός πού γεννήθηκε τότε στήν Βηθλεέμ καί γιατί γεννήθηκε. Σ' αὐτό περικλείεται τό ὅλο μυστήριο τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ἀνατολή ἀνατολῶν, καί οἱ ἐν σκότει καί σκιᾷ, εὔρομεν τήν ἀλήθειαν. Καί γάρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος».

Καλά Χριστούγεννα
Χρόνια Πολλά!
Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη ἐν Χριστῳ νηπιάσαντι
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
+ Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31