3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

mitropolitis

Ό Σεβ. Σάμου καί Ικαρίας κ. Ευσέβιος (κατά κόσμον Ευάγγελος) Πιστολής, γεννήθηκε τό 1949 στό Παλαιό Καρλόβασι Σάμου, όπου καί περάτωσε τίς εγκύκλιες σπουδές του. Φοίτησε στό Ανώτερο 'Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο τής παλαιφάτου Ριζαρείου Σχολής καί στή Θεολογΐκή Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών, της όποιας είναι καί πτυχιοΰχος.


Χειροτονήθηκε Διάκονος τό 1972 καί Πρεσβύτερος τό 1976, ότε εχειροτονήθη καί 'Αρχιμανδρίτης. Υπηρέτησε ώς Διάκονος στήν Ί. 'Αρχιεπισκοπή 'Αθηνών άναπτύξας σημαντικήν δράσιν εις τόν τομέα του κατηχητικού έργου μεταξύ τών νέων.


Άπό τό 1976 καί μέχρι τής εκλογής του ώς Μητροπολίτου μέ άπόφασιν τής Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ύπηρέτησε ώς Ιεροκήρυκας, Προϊστάμενος τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας τής Ελληνικής 'Αστυνομίας καί Καθηγητής στήν 'Αστυνομική 'Ακαδημία καί όλες τίς Σχολές τής 'Αστυνομίας καί τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα ύπηρέτησε ώς Διευθυντής τοΰ ιδιαιτέρου Γραφείου τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Καλλινίκου. Υπεύθυνος στόν τομέα τών ιερατικών κλήσεων, πνευματικός καί εξομολόγος τής νεανικής προσπαθείας τής Ί. Μητροπόλεως Πειραιώς καί συνεργάτης τοΰ Ραδιοφωνικού Σταθμού τής «Πειραϊκής 'Εκκλησίας».


'Ανέπτυξε σημαντική κηρυκτική, κοινωνική, φιλανθρωπική καί ιεραποστολική δράση στήν Ί. Μητρ. Πειραιώς, τήν Ί. 'Αρχιεπισκοπή 'Αθηνών καί στά Σώματα 'Ασφαλείας ειδικότερα, πού εργάστηκε μέ ενθουσιασμό καί αύταπάρνηση. άποσπάσας τήν εκτίμηση, τήν αγάπη καί τό σεβασμό τους. Έκαλλιέργησε τό γραπτό θείο λόγ0 έκδίδοντας κατά μήνα ειδικό περιοδικό γιά τήν 'Αστυνομία μέ πλούσια εποικοδομητική καί επίκαιρη ύλη. Επίσης ίδρυσε τό περιοδικό «Παλμοί της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας». Δι' ενεργειών του ανακαινίσθηκαν οί Ί. Ναοί τής Αστυνομίας καί άνεγέρθησαν δυο νέοι καί τό Πνευματικό Κέντρο τοϋ Ίεροΰ Ναοΰ Παμμεγίστων Ταξιαρχών.


Διοργάνωσε τό πρώτο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Θρησκευτικών Υπηρεσιών 'Αστυνομιών Ευρωπαϊκής Ένωσης καί έξέδωσε τά πρακτικά αύτοΰ.
Διοργάνωσε πνευματικές καί παιδικές κατασκηνώσεις τής Αστυνομίας. Έξέδωσε τήν Ιστορία τής Σχολής Αστυνομίας (Μεσογείων) καί τών Ιερών Ναών της καί άλλα εποικοδομητικά καί πνευματικά βιβλία καί έντυπα.


Μητροπολίτης Σάμου εξελέγη στίς 19 Ιουνίου 1995, έχειροτονήθη στόν Καθεδρικό Ναό Άγίας Τριάδος Πειραιώς τό Σάββατο 22 Ιουνίου 1995 καί ενθρονίστηκε στή Σάμο στίς 10 Σεπτεμβρίου του ίδίου έτους.

                   ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ      

6.5.1972               Κουρά εις Μεγαλόσχημον Μοναχόν τοϋ Δοκίμου ’Αδελφού τής Ίερας Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής Ευαγγέλου Πιστολή, εις ον έδόθη τό μοναχικόν ονομα Ευσέβιος, ύπό τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νίκαιας κ. Γεωργίου.

7.5.1972               Χειροτονία εις Διάκονον τοΰ Μοναχού Ευσεβίου Πιστολή ύπό τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νίκαιας κ. Γεωργίου εν τω Ίερω Ναω Τιμίου Σταυρού Αιγάλεω.

28.11.1976           Χειροτονία εις Πρεσβύτερον τοΰ Διακόνου Ευσεβίου Πιστολή καί άπονομή εις αυτόν τοϋ όφφικίου τοϋ Αρχιμανδρίτου, ύπό τοΰ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ρωγών κ. Καλλινίκου, εν τω Ίερω Ναω Προφήτου Ήλιού Παγκρατίου, συγχειροτονούντων τών, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Χριστοδούλου καί τοΰ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ταλαντίου κ. Αμβροσίου.

19.7.1995             'Εκλογή ύπό τής Ίερας Συνόδου τής Ιεραρχίας τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Εύσεβίου Πιστολή εις Μητροπολίτην τής Ίερας Μητροπόλεως Σάμου καί ’Ικαρίας, καί τέλεσις τοΰ Μικροϋ καί Μεγάλου Μηνύματος.

22.7.1995             Χειροτονία εις ’Επίσκοπον τοϋ εκλεγμένου Μητροπολίτου Σάμου καί Ικαρίας Εύσεβίου Πιστολή ύπό τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Καλλινίκου έν τω Καθεδρικώ Ίερω Ναω 'Αγίας Τριάδος Πειραιώς, συγχειροτονούντων πολλών Μητροπολιτών.

31.8.1995             Διαβεβαίωσις ένώπιον τοΰ Προέδρου τής Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου παρουσία τοΰ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος (κυροϋ) Σεραφείμ. Άναγνωρισθείς καί κατασταθείς μέ τό άπό 23.8.1995 Προεδρικόν Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 146/30.8.1995 τεϋχος Ν.Π.Δ.Δ.).

10.9.1995             Τελετή ένθρονίσεως τοϋ Μητροπολίτου Σάμου κ. Εύσεβίου έν τω Μητροπολιτικώ Ίερω Ναω 'Αγίου Νικολάου Βαθέος. ύπό τοΰ Τοποτηρητοΰ τής Ίερας Μητροπόλεως Σάμου καί Ικαρίας Μητροπολίτου Χίου κ. Διονυσίου, συμπροσευχομένων πολλών Μητροπολιτών καί πλήθους λαοΰ.

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Η-ΒΑΠΤΙΣΙΣ-ΤΟΥ-ΚΥΡΙΟΥ-001-1001x1024.jpg

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Σήμερα ἑορτάζουμε τά Θεοφάνεια. Ἑορτάζουμε τήν πρώτη ἐπίσημη ἐμφάνιση τῆς Τριαδικῆς Θεότητος. Ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί γιά πρώτη φορά. Ἡ Ἁγία Τριάδα φανέρωσε τόν Ἑαυτό της «ἀδιαιρέτως», τά τρία θεία πρόσωπα φανερώθηκαν στούς ἀνθρώπους ὂχι ὡς τρεῖς θεοί, ἀλλ΄ ὡς ὁ Ἓνας, ὁ μόνος ἀληθινός ἐν Τριάδι Θεός. Ὁ Πατήρ μέ τόν λόγο πού εἶπε καί ἡ φωνή τοῦ ἀντηχεῖ «οὗτος ἐστι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ὧ ηὐδόκησα». Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ βαπτιζόμενος ἐν τῷ Ἰορδάνη ἀπό τόν Ἰωάννη. Τό Ἃγιον Πνεῦμα μέ τήν ἐξωτερική μορφή τοῦ περιστεριοῦ ἐπί τόν βαπτιζόμενο. Εὐδόκησε ὁ Θεός νά μᾶς ἐλευθρώσει ἀπό τό σκοτάδι τῆς πλάνης καί τῆς ἂγνοιας σχετικά μέ τό ποιός εἶναι καί νά μᾶς διδάξει τήν ἀλήθεια.

Παρουσίαση ὑπερφυσική. Πιστοποίηση τῆς ταπεινότητος τοῦ βαπτιζομένου, διαβεβαίωση πῶς τό σχέδιο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἒργο θείας προνοίας, εἶναι προϊόν ἐυσπλαχνίας καί ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἐγγύηση τῆς σωτηρίας μας. Ὁ Μονογενῆς Υἱός ἒρχεται ἀνάμεσά μας καί μᾶς δίδει τήν δυνατότητα μέ τήν θέλησή μας νά τόν ἐντάξουμε στή ζωή μας. Ἒρχεται γιά νά τόν ἀκολουθήσουμε καί νά τόν ἀφήσουμε νά μεταμορφώσει τήν ζωή μας, νά ἁγιάσει τήν ὓπαρξή μας.

Ὁ Κύριος ἒρχεται στόν Ἰορδάνη καί πλημμυρίζουν ὃλα ἀπό τό φῶς τῆς θεότητος. Σκιρτοῦν τά βουνά, τά ὓδατα ἁγιάζονται, ἡ φύσις ὃλη πανηγυρίζει, οἱ ἂγγελοι  διακονοῦν,  ὁ κόσμος ἀγάλλεται. Φανερώθηκε ὁ Μεσσίας, ἀποκαλύφθηκε ἡ Ἁγία Τριάδα, ἀρχίζει ἡ ἐποχή τῆς Χάριτος. Γλυκοχαράζει ἡ ἡμέρα τῆς ἐλευθερίας, τῆς Σωτηρίας, τῆς θείας εὐδοκίας. Ὁ «Ἣλιος τῆς δικαιοσύνης», εἶναι φῶς, διότι διέλυσε τό σκοτάδι τῆς πλάνης, τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας. Ὁ σαρκωμένος Θεός ὁ Ἱησοῦς Χριστός εἶναι “τό φῶς τό ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἂνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον”. Ὁ Χριστός, ὁ Θεάνθρωπος ἦλθε στόν κόσμο “τό ἀρχαῖον κάλλος ἀναμορφώσασθαι”. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ τέλειος ἂνθρωπος, ἀφοῦ εἶναι καί ὁ τέλειος Θεός. Ὁ Χριστός, ἦρθε στήν γῆ μέ σκοπό νά βοηθηθοῦν οἱ ἂνθρωποι γιά τή σωτηρία τους, νά βροῦν τό φῶς τῆς ἀληθινης θεογνωσίας.

 Ἂς τόν ἀναζητήσουμε, λοιπόν, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί καί ἂς δεχτοῦμε τό μοναδικό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ἂς τό ἀξιοποιοῦμε μέ τρόπο  ὣστε νά διαλύει στή ζωή μας τά ποικίλα σκοτάδια πού μᾶς κυκλώνουν καθημερινά. Καί καθώς ἒχουμε εἰσέλθει σέ ἓνα καινούργιο χρόνο, ἂς ἒχουμε πάντα τήν σκέψη μας, ὃτι  ὃπου ἐπικρατεῖ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἡ χάρη καί ἡ ἀλήθειά Του, γίνονται ὃλα φωτεινά καί αἰσιόδοξα, ὃλα χαρούμενα.

Σᾶς εὒχομαι νά πορεύεστε στή ζωή σας σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Ἐπιφανέντος Χριστοῦ, νά ζεῖτε δέ τόν φωτισμό Του στή ζωή καί στά ἒργα σας.

Χρόνια Πολλά

Μετ’ εὐχῶν καί πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἐπιφανέντι

Ὁ Ἐπίσκοπός  Σας

† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

Ἐγκύκλιον Μήνυμα Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσεβίου ἐπί τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου ἔτους 2024

6ddb2450462828abf9aabc88d6bfb7fe.jpg

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

Τό κύλισμα τοῦ χρόνου μᾶς ἒφερε στό κατώφλι τῆς νέας χρονιᾶς.

Γιά τόν καθένα ὁ χρόνος πού πέρασε εἶχε τά προβλήματά του ἀλλά καί τίς χαρές του. Τώρα εἲμαστε μπροστά στή νέα χρονιά. Τί μᾶς ἐπιφυλλάσει; Δέν γνωρίζουμε! Τό μέλλον εἶναι πάντοτε ἀνεξιχνίαστο, ἀνήκει στή βουλή τοῦ Θεοῦ καί στό πάνσοφο σχέδιό Του. Ἐμεῖς βέβαια συνηθίζουμε τοῦτο τόν καιρό νά ἀνταλλάσσουμε εὐχές. Ὅμως ἡ πορεία τοῦ νέου χρόνου θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τήν πνευματική μας κατάσταση, ἀπό τά ἐφόδια πού διαθέτουμε, ἀπό τά πνευματικά ὃπλα, πού ἒχουμε στή φαρέτρα μας.

 Γύρω μας, πολλοί συνάνθρωποί μας προχωροῦν στό χρόνο μέ ὃπλο τήν αὐτοδυναμία τους. Πιστεύουν πολύ στόν ἑαυτό τους. Ἒχουν πεποίθηση στήν ἀνθρώπινη παντοδυναμία. Ἒτσι πιστεύουν. Καί ἀντιμετωπίζουν τή ζωή μέ ἐγωκεντρισμό. Πολλές φορές γίνονται ἀδίστακτοι, προκλητικοί καί χωρίς καμμία εὐγένεια ψυχῆς, χωρίς ἂρωμα πνευματικό.

Ἐν ἀντιθέσει πρός αὐτούς, ἐκεῖνοι πού διαθέτουν σάν ὃπλο καί ἐφόδιο στή ζωή τήν πίστη, βλέπουν τά πράγματα ἐντελῶς διαφορετικά. Ξεκινοῦν τήν νέα χρονιά μέ ὁδηγό τόν Ἀρχηγό τῆς Ζωῆς, τόν Κύριο. Καί θεμελιώνουν τήν κάθε μέρα τους πάνω στόν ἂσειστο βράχο τῶν αἰώνων, τόν Χριστό.

Εἶναι μέγα στήριγμα στή ζωή ἡ πίστη στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Εἶναι ἂγκυρα ἐλπίδας, πηγή δυνάμεως, καταφύγιο σέ δύσκολες στιγμές, σύντροφος πολύτιμος, δείκτης φωτεινῆς πορείας, φῶς ἀνέσπερο στῆς ζωῆς τό σκοτάδι.

Ἡ πίστη μᾶς ἀνοίγει τα μάτια. Μᾶς διδάσκει ὃτι διαφέρουμε ἀπό τά ζῶα. Ἐκεῖνα ζοῦν γιά τή σάρκα καί τά ἒνστικτά τους. Σέ μᾶς διδάσκει ἡ πίστη. ὃτι πρέπει νά ζοῦμε γιά τό Θεό, βιώνοντας τήν πνευματική πραγματικότητα, πού μᾶς δημιουργεῖ ψυχικό μεγαλεῖο καί μᾶς γεμίζει ἐσωτερική ἱκανοποίηση καί χαρά.

Ἡ πίστη μᾶς διδάσκει, ὃτι πλαστήκαμε κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καί μετέχουμε δύο κόσμων, τοῦ ὑλικοῦ καί τοῦ πνευματικοῦ. Ὃτι εἲμαστε ψυχοσωματικές ὀντότητες καί ὃτι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ ψυχική καί πνευματική μας καλλιέργεια, ἡ ἂνωση τῆς καρδιᾶς μας στόν οὐρανό, ἡ βίωση ἀγάπης, ἡ ἠθική μας τελειοποίηση καί ἡ ἓνωσή μας μέ τό Θεό.

Γι’ αὐτό καί πιστεύουμε ὃτι ἡ ἐπιτυχία μας κατά τή νέα χρονιά θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τόν βαθμό τῆς σωστῆς εὐσέβειάς μας καί ἀπό τήν ἠθική ποιότητα τῆς ζωῆς μας. Πιστεύουμε ὃτι ὅσο πιό πολύ προσπαθοῦμε νά εἲμαστε συνεπεῖς στήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη μας κι ὅσο πιό πολύ προσπαθοῦμε νά εὐαρεστοῦμε τόν Θεό, μέ μετάνοια, μέ ταπείνωση, μέ προσευχή, μέ εἰλικρίνεια, μέ καθαρότητα βίου, μέ ἀληθινή δικαιοσύνη, μέ ἀγάπη στόν Θεό καί στόν συνάνθρωπο μας, τόσο πιό χαρούμενη κι εὐτυχισμένη θά εἶναι ἡ νέα μας χρονιά.

Ἀγαπητοί μου,

Τό ἀνατείλαν νέον ἔτος ὅμως εἶναι ἐπετειακό, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπότήν νικηφόρο ναυμαχία τῆς 6ης Αὐγούστου 1824, τή θαυμαστή διάσωση τῆς Νήσου μας ἒκ τῆς Τουρκικῆς ἐπιδρομῆς καί τήν ἀνέγερση τοῦ Μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στό Πυθαγόρειο. Τήν θεία αὐτή ἐπέμβαση καί τήν ἀπρόσμενη σωτηρία τήν πίστευσαν οἱ Σάμιοι πρόγονοί μας καί τήν ἀπέδωσαν στόν Σωτήρα Χριστό διά τῆς ἐμβληματικῆς φράσης: «Χριστός Σάμον ἔσωσεν 6η Αὐγούστου 1824» ἡ ὁποία ταυτίστηκε καί συνοψίζει τό κύριο μήνυμα τῆς Ἱστορικῆς ἐκείνης συγκυρίας  καί μέχρι σήμερα ἀποτελεῖ τό λογότυπο καί κεντρικό σύνθημα τῶν κατ’ἔτος πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων.

Μέ μνήμη στό παρελθόν καί στοχασμό στό μέλλον κατά τό νέο ἔτος θά κληθοῦμε ὅλοι μας μέ πίστη στίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τοῦ γένους νά ἀναδιφήσουμε στήν τοπική μας Ἱστορία γιά νά μή σβήσει τό κανδήλι τῆς μνήμης καί νά διαφυλάξουμε τήν ἰδιοπροσωπεία μας, ὑπερασπιζόμενοι τήν ἐθνική καί πνευματική μας ταυτότητα μέσα στήν πολυμορφία τῆς σύγχρονης ἐποχῆς.

Ἡ ἐπέτειος αὐτή τῆς συμπληρώσεως τῶν προσδοκιῶν τῶν προγόνων μας ἄς εἶναι κατά τό νέον ἔτος τό ἐπίκεντρο τῆς προσοχῆς ὅλων μας. Τόσο στίς ἐκδηλώσεις τίς ὁποῖες προγραμματίζει νά διοργανώσει ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία σέ συνεργασία μέ τούς ἁρμοδίους φορεῖς, ὅσο καί στό πνευματικό μήνυμα τῆς ἐπετείου, ὅπως αὐτό διαζωγραφίζεται μέσα ἀπό τό ἐκλεκτό ἦθος καί τό πατριωτικό φρόνημα τῶν Προγόνων μας, τά ὁποῖα ἦταν βαθιά ριζωμένα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί ἀρδεύονταν ἀπό τά νάματα τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Πίστης.

Οἱ Πατέρες μας ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία τους ἐπειδή πίστευαν ἀκράδαντα στόν Χριστό καί γι’ αὐτό Τόν ἀκολουθούσαν. Ἀφοῦ κι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος κι ἦρθε στη γῆ γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τή σκλαβιά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου, ἀφοῦ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες γιά τήν ἐλευθερία τῆς πίστης καί τῆς ζωῆς ἀγωνίσθηκαν, ἀφοῦ ὅλοι οἱ Ἅγιοι κι οἱ Ὅσιοι, γιά τήν ἐλευθερία τους ἀπό τά πάθη καί τή θέωσή Τους ἀγωνίσθηκαν, τότε κι οἱ Πατέρες μας ἐξέλαβαν τόν ἀγῶνα ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας, ὡς ἐπιβεβλημένο καθῆκον καί ἱερή ἀποστολή, λόγῳ τῆς πίστεως στόν Χριστό καί τῆς ἀγάπης πρός τήν Πατρίδα καί τό Νησί τους.

 Ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τήν ἱστορία μας. Ἂς ἐμπιστευθοῦμε τό νέο ἔτος, τό Νησί μας καί τήν ζωή μας στήν ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος “Χριστός Σάμον ἒσωσεν 6ῃ Αὐγούστου 1824”.

 Ἀπό καρδιᾶς εὐχομαι ὁ Σωτηρας Χριστός νά εὐλογήσει τήν νέα χρονιά  καί νά χαρίσει σέ ὅλους μας πλούσια τήν εὐλογία Του καί τά ἀγαθά Του.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένο τό νέον ἔτος!

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ

 

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023

96dbd6956461cd95225c031f26e635f7_XL.jpg

Ποιό εἶναι τό καθῆκον μας. 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὁ Θεός ἀπό ἄπειρη ἀγάπη δημιούργησε τόν ἄνθρωπο καί τόν ἔβαλε μέσα στόν Παράδεισο τῆς τρυφῆς. Δέν ἦταν μόνο οἱ ἐξωτερικές συνθῆκες ἐξαίσιες, οἱ ποικιλίες καί εὐωδίες τῶν λουλουδιῶν. Τά δένδρα μέ τούς εὔχυμους καί πλούσιους καρπούς. Οἱ μελωδίες τῶν πουλιῶν . Ἡ χαριτωμένη παρουσία τῶν ζώων. Ὁ οὐρανός μέ τόν ἥλιο, τή σελήνη καί τά ἀστέρια νά τόν φωτίζουν. Τό μεγαλύτερο θαῦμα τοῦ Θεοῦ ἦταν ὅτι δημιούργησε τόν ἄνθρωπο «κατ’  εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσίν» Του. Δηλαδή μέ λογικό καί αὐτεξούσιο. Μέ χάρισμα δημιουργικό καί ἐξουσιαστικό. Μέ δυνατότητα κοινωνίας μέ τόν Θεό. Ἐάν ἀξιοποιοῦσε αὐτά τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ, θά μποροῦσε νά βαδίσει στό «καθ’ ὁμοίωσιν». Νά γίνει θεός κατά χάριν, ἄφθαρτος καί ἀθάνατος. Καί νά ἀπολαμβάνει τή δόξα τοῦ Θεοῦ, ζώντας σέ ἀδιάσπαστη κοινωνία μαζί Του.

Ὁ σατανᾶς ὅμως φθόνησε τήν εὐτυχία τῶν πρωτοπλάστων καί θέλησε νά ἀνατρέψει τόν ὑψηλό σκοπό τῆς δημιουργίας τους. Νά ἐμποδίσει τήν κατά χάριν θέωσή τους, δηλαδή τό «καθ’ ὁμοίωσιν». Καί τό πέτυχε αὐτό μέ τήν παρακίνηση στό προπατορικό ἁμάρτημα, στήν ἀθέτηση τῆς θεῖας ἐντολῆς πού δόθηκε στούς Πρωτοπλάστους, στήν ἐπανάσταση οὐσιαστικά κατά τοῦ Θεοῦ. Ἡ τραγική συνέπεια ἦταν νά ἀμαυρωθεῖ ἡ θεία εἰκόνα μέσα τους. Νά σκοτισθεῖ ὁ νοῦς τους. Ἡ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ καί ἡ κλίση πρός τό καλό νά δώσει τή θέση της στή ροπή πρός τήν κακία. «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς», ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἱερός Ψαλμωδός.

Δέν μποροῦσε ὅμως ὁ Θεός νά ἀφήσει τόν διάβολο στό καταστροφικό του ἔργο καί τόν ἄνθρωπο, τή δική Του εἰκόνα σ’ αὐτή τήν ἐξαχρείωση, βυθισμένο στό σκοτάδι. Γίνεται, λοιπόν, ὁ Θεός ἄνθρωπος, προκειμένου νά ἀνυψώσει τήν πεσμένη μας φύση. Μέ τήν ἔνσαρκή Του οἰκονομία μᾶς κάνει καί πάλι παιδιά τοῦ Θεοῦ κατά χάριν ἀδελφούς καί συγκληρονόμους Του. «Τήν Ἐδέμ Βηθλεέμ ἤνοιξε», λέει ὁ ἱερός Ὑμνωδός. Καί ὁ Μέγας Ἀθανάσιος λακωνικά τό διατυπώνει:  «Αὐτός ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά κάνει ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους κατά χάριν θεούς. Ἔτσι κερδίζουμε τόν οὐράνιο Παράδεισο.

Ποιό εἶναι τό καθῆκον μας μετά τήν ἀσύλληπτη αύτή κίνηση τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου μέ τή θεία Του Γέννηση; Μᾶς τό ὑποδεικνύει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Γενώμεθα ὡν Χριστός, ἐπεί καί ὁ Χριστός ὡς ἡμεῖς· γενώμεθα θεοί δι’ αὐτόν, ἐπειδή κακεῖνος δι’ ἡμᾶς ἄνθρωπος».

Θά γίνεις ὅμοιός Του, ἄν εἶσαι στραμμένος ἐξ  ὁλοκλήρου πρός τόν Θεό. Ἡ καρδιά σου ἄν ἀγαπάει τόν Θεό καί τοῦς ἀνθρώπους. Ἄν τό σῶμα σου γίνεται δικός Του Ναός καί κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Στά λίγα χρόνια τῆς ἐπίγειας πορείας σου, μήν ξεχάσεις ποτέ ὅτι εἶσαι ὑποψήφιος βασιλιάς, «ἐπί γῆς περιπολῶν θεός. (Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως).

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Νά θαυμάσουμε τό ἔργο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας καί νά Τόν δοξάσουμε, ὅπως τονίζει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «μή διά ρημάτων μόνον, ἀλλά πολλῷ μᾶλλον διά τῶν πραγμάτων», ὄχι μόνο μέ τά λόγια μας, ἀλλά πολύ περισσότερο μέ τίς πράξεις μας, μέ τήν κατά τό ἅγιο θελημά Του ζωή μας, γιά νά ἀπολαύσουμε ὅσα μᾶς ἐξασφάλισε στήν παρούσα ζωή καί ὅσα μᾶς ἐτοιμάζει στή μέλλουσα βασιλεία Του, μέ τήν ταπεινή ἔλευσή Του στόν σκοτισμένο κόσμο μας.

Βλέπουμε τόν ἄναρχο Λόγο τοῦ Θεοῦ νά γεννιέται σ’ ἕνα παγερό σπήλαιο πάμφτωχος, ἄγνωστος στούς πολλούς γιά νά ἐγκαθιδρύσει τή Βασιλεία Του στή γῆ· στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων πού δέν ἱκανοποιοῦνται ἀπό τή ματαιότητα τοῦ παρόντος κόσμου, ἀλλά ἀναζητοῦν τήν ἀληθινή πατρίδα. Ἄς Τον προσκυνήσουμε κι ἐμεῖς τά φετινά Χριστούγεννα μέ πόθο νά ἐλευθερώσει τίς καρδιές μας ἀπό τά δεσμᾶ τῆς γῆς καί νά τίς στρέψει πρός τήν ἀληθινή μας πατρίδα τόν οὐρανό.

Χριστούγεννα!  Οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται καί ἡ γῆ μέ τούς ἀνθρώπους εὐφραίνεται. Ἄς ἑνώσουμε αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες καί τή δική μας εὐγνωμοσύνη καί εὐχαριστία καί δοξολογία μέ τόν ἀγγελικό ὕμνο: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»                                 

            Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!     

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπης καί ἐνθέρμων πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«’Εν τῇ κοιμήσει τον κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε…»

 maxresdefault.jpg

Ἀγαπητοί μου,

Δέν εἶναι λόγια κενά ὁ στίχος αὐτός‧ δέν εἶναι ἔκφραση ἑνός φορτισμένου θρησκευτικά συναισθήματος, πού δεν ἀνταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εἶναι βαθιά καί οὐσιαστική ἀλήθεια τῆς πίστης μας μέ ἄμεσες μάλιστα τίς ἠθικές προεκτάσεις της στή ζωή μας. Δεν ἐγκατέλειψε τον κόσμο ἡ Παναγία μας παρ’ ὅλο πού μετέστη στούς οὐρανούς. Εἶναι κοντά μας‧ μᾶς παραστέκεται, μᾶς σκέπει, μᾶς παρηγορεῖ, μᾶς ἀγαπᾶ ἀπεριόριστα‧ γιατί εἶναι Μάνα ὄχι μόνο τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί δική μας. Ἀκούει τις προσευχές μας, γνωρίζει τόν πόνο μας, ἀναδέχεται τό βάρος τῶν άνεπίλυτων προβλημάτων μας, καί μεσολαβεῖ γιά μᾶς στόν Υἱό καί Θεό της.

 Εἶναι διαρκῶς κοντά μας. Τό ἐπιβεβαιώνουν αἰῶνες τώρα καί ἡ Ἱστορία καί ἡ καθημερινή πραγματικότητα. Οἱ σελίδες τῆς βυζαντινῆς καί νεότερης Ἱστορίας μας, ἔχουν ἐξαγιασθεῖ ἀπό τήν καταγραφή ἀναρίθμητων θαυμαστῶν ἐμφανίσεών της στή μαρτυρική πορεία τοῦ Ἔθνους μας. Ὅταν τις μελετοῦμε, βλέπουμε μπροστά μας τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, τή γλυκιά μάνα τοῦ βασανισμένου λαοῦ μας, τό καταφύγιο τοῦ Γένους μας. Βλέπουμε Ἐκείνη, «δι’ ἧς ἐγείρονται τρόπαια καί ἐχθροί καταπίπτουσι».

 Ἀλλά καί τά πολλά καί συχνά καί ἀδιαμφισβήτητα θαύματα πού ἐπιτελοῦνται καί σήμερα μέ τις πρεσβεῖες της, τί ἄλλο βεβαιώνουν παρά τήν παρουσία της στή ζωή μας; Αἰσθανόμαστε νά μᾶς νιώθει, νά μᾶς συμπονεῖ. Τὰ προβλήματά μας καί οἱ πίκρες μας δεν τῆς εἶναι ξένα καί ἄγνωστα. Καί αὐτό γιατί ἡ Παναγία ὑπῆρξε ἄνθρωπος, ὅπως εἴμαστε κι ἑμεῖς. Ἔζησε μέσα σ’ ἕναν κόσμο γεμᾶτο ἁμαρτία καί κακότητα ὅπως ζοῦμε κι ἐμεῖς. Δοκίμασε μέ ἀφθονία τήν ὀδύνη καί τή θλίψη, τά βάσανα καί τά δάκρυα. Καί ἀναδείχθηκε βασίλισσα καί ἡρωΐδα τῆς ὑπομονῆς, τῆς ἀντοχῆς, τῆς καρτερίας. Γι’ αὐτό καταλαβαίνει τόν πόνο μας. Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς στήν Παναγία μας καταφεύγουμε μέ ἐμπιστοσύνη. Τήν αἰσθανόμαστε δίπλα μας. Γευόμαστε τή γλυκύτητα τῆς ἐπικοινωνίας μαζί της. Ἀκοῦμε τις μητρικές συμβουλές της. Καί νιώθουμε αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον.

 Ἀγαπητά μου παιδιά,

Τήν Δέσποινα καί μητέρα τοῦ Λυτρωτοῦ μας εἶναι βέβαιο ὅτι τήν ἔχουμε «ἐλπίδα καί στήριγμα καί τῆς σωτηρίας τεῖχος ἀκράδαντον». Ἀς τήν παρακαλέσουμε νά πρεσβεύει γιά ὅλους μας καί ἰδιαίτερα γιά τά νησιά μας, τήν Πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα μας, νά ἀντιμετωπίζουμε μέ τήν βοήθειά Της νικηφόρα κάθε δυσκολία καί δοκιμασία τῆς ζωῆς.

 

Χρόνια πολλά!

Με ὅλη μου την ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

+ Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30