3 islands

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

«Δός μοί, υιέ, σήν καρδίαν»

Xristougenna.jpg

Αγαπητά μου παιδιά,

Χριστούγεννα! Ό Θεός γίνεται άνθρωπος άπό άπειρη άγάπη γιά τόν άνθρωπο. Καί άνακλίνεται ώς βρέφος μέσα στην ταπεινή φάτνη. Κι ενώ οι κάτοικοι τής Βηθλεέμ δέν παίρνουν είδηση άπό τό κοσμογονικό γεγονός, έρχονται ταπεινά καί προσκυνούν τό θείο βρέφος βοσκοί καί μάγοι. Μάγοι άπό άνατολών, πού δέν προσφέρουν στόν τεχθέντα βασιλέα μόνο χρυσό, λίβανο καί σμύρνα άλλά κάτι πολυτιμότερο. Πρίν προσφέρουν τά ύλικά αυτά δώρα τους, «πεσόντες προσεκύνησαν αύτώ». Προσέφεραν τό άσυγκρίτως άνώτερο, τό πνευματικό τους δώρο, τήν προσκύνηση καί λατρεία τους.

Το πρώτο χαρακτηριστικό τής λατρείας τους αύτής ήταν ή σταθερή και άκλόνητη πίστη τους στό πρόσωπο τού τεχθέντος βασιλέως. Μιά πίστη πού δοκιμάστηκε στήν πορεία τους προς τήν Βηθλεέμ. Γιατί μετά άπό ένα τόσο κοπιαστικό ταξίδι τί είδαν στην Ιερουσαλήμ; Μιά παγερή άδιαφορία τών άρχιερέων καί γραμματέων. Τούς άκοϋν νά λένε ότι ό τεχθείς βασιλιάς θά γεννηθεί «έν Βηθλεέμ τής Ίουδαίας», άλλά καί τούς βλέπουν άπρόθυμους νά σπεύσουν πρός τήν κοντινή Βηθλεέμ μαζί τους. Οί μάγοι όμως προχωρούν μέ άκλόνητη σταθερότητα. Ή πίστη αύτή τών μάγων θά δοκιμάστηκε ασφαλώς περισσότερο όταν έφθασαν στόν τεχθέντα βασιλέα. Αλήθεια, τί είδαν οί μάγοι καί προσκύνησαν; «Εϊδον τό παιδίον μετά Μαρίας τής μητρός αύτοϋ» σ’ ένα άπλό καί φτωχικό περιβάλλον. Ούτε παλάτια είδαν, ούτε άξιωματούχους καί ύπηρέτες, Παρά ταϋτα όμως «πεσόντες προσεκύνησαν αύτώ». Αύτή ή προσκύνηση όμως ήταν καί έκφραση άγάπης, πού άποδείχτηκε έμπρακτα μέ πολλές θυσίες. Σέ πόσους κόπους άλήθεια δέν ύποβλήθηκαν οί μάγοι γι αύτή τήν προσκύνησή τους; Πόσες ή μέρες ταξίδευαν γιά νά φτάσουν στήν Βηθλεέμ; Τί άφησαν πίσω τους; Οικογένειες, περιουσίες, εργασίες. Δέν ύπολόγισαν τούς κινδύνους ένός τόσο μακροχρόνιου ταξιδιού. Δέν κάμφθηκαν ούτε μπροστά στό ενδεχόμενο νά μή γυρίσουν ποτέ πίσω, νά μήν ξαναδοϋν τά άγαπημένα τους πρόσωπα. Γιατί περισσότερο επιθυμούσαν νά δοϋν τό πρόσωπο τού τεχθέντος Βασιλέως. Ή πίστη τους αύτή λοιπόν καί ή προσκύνησή τους ήταν τό πολυτιμότερο δώρο τους, δώρο άγάπης καί θυσίας.Ή προσκύνηση αύτή τών μάγων θά πρέπει νά μάς διδάξει όλους καθώς προσερχόμαστε κι έμεΐς νά προσκυνήσουμε τό θείο βρέφος. Βέβαια δέν διανύουμε την μακροχρόνια καί έπικίνδυνη κοπιαστική πορεία τών μάγων. Δέν έχουμε νά προσφέρουμε στό θειο βρέφος χρυσό, Λίβανο ή σμύρνα καί ούτε ζητάει τέτοια δώρα άπό μας. Τό δώρο πού ζητάει άπό έμάς σήμερα ό τεχθείς βασιλιάς τού ούρανοϋ καί τής γής είναι κάτι βαθύτερο, άνώτερο, ιερό: «Δός μοί, υιέ, σήν καρδίαν» (Παρ. κγ'26), μας λέει. Παιδί μου, δός μου τήν καρδιά σου. Τίς ήμέρες τής προσμονής τών  Χριστουγέννων άσφαλώς τακτοποιούμε τό σπίτι μας, ετοιμάζουμε τά στολίδια καίτά δώρα, καί πόσα άλλα δέν κάνουμε... Τήν καρδιά μας άραγε τήν ετοιμάζουμε;

Γιατί αύτό ζητάει άπό έμάς ό Κύριος. Να τού προσφέρουμε τήν καρδιά μας ώς μία φάτνη καθαρή καί άγια, καί όχι ώς σπήλαιο παθών καί άμαρτιών. Καρδιά λουσμένη στό ιερό Μυστήριο τής Μετάνοιας καί τής Έξομολογήσεως. Καρδιά πούδέν έχει μέσα της πλέον καμία έχθρα ή κακία γιά κανέναν. Καρδιά εύρύχωρη γιά νά δεχτεί τήν χάρη καί τήν ειρήνη τού ούράνιου βασιλιά πού έτέχθη στή Βηθλεέμ. Έχουμε λοιπόν εμείς μιά τέτοια καρδιά; Τήν καθαρίσαμε, τήν στολίσαμε μέ τίς άρετές τής άγάπης, τής πίστεως, τής φιλανθρωπίας, τής νηστείας; Τέτοια καρδιά ζητάει άπό έμάς ό Κύριος. «Σπεύσωμεν εν Βηθλεέμ, εις αύτοϋ προσκύνησιν μετά Μάγων, καρπούς άριστων πράξεων, κομιοϋντες ώς δώρα».

Αγαπητά μου παιδιά,

Όταν τά Χριστούγεννα θά άκούσουμε τόν ιερέα νά μάς καλεί λέγοντας «μετά φόβου Θεού, πίστεως καί άγάπης προσέλθετε», θά είναι ό ίδιος ό Ιησούς Χριστός, ό γεννηθείς στήν Βηθλεέμ, πού θά μάς καλέσει στήν Ωραία Πύλη νά τού δώσουμε τήν καρδιά μας καθαρή, γιά νά τήν κάνει φάτνη Του. Άς προσέλθουμε κι έμείς μαζί μέ τούς μάγους «μετά φόβου Θεού, πίστεως καί άγάπης». Εκεί τελειώνει ή δική μας πορεία. Τί περιμένουμε; Άς ξεκινήσουμε. Ό δρόμος είναι άνοικτός, τόν άνοιξαν οί μάγοι. Ή έλπίδα τών μάγων έγινε γιά μάς πραγματικότητα. Το άστέρι, ή φάτνη, τό σπήλαιο, ή Βηθλεέμ, είναι τόσο λαμπρά, όπως τότε, είναι ή Εκκλησία μας.

Χρόνια πολλά καί εύλογη μένα!

Μετά τής έν Χριστώ τεχθέντι άγάπης καί ένθέρμων πατρικών εύχών.

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

+Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ.ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ σήμερα ἀρχίζει ἡ καινούργια σχολική χρονιά. Σήμερα ἀρχίζει ἕνας νέος προσωπικός ἀγῶνας γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσεως.

Στό ξεκίνημα σας αὐτό ἀπαιτεῖται νά ἐπιδείξετε ζῆλο γιά μάθηση, δύναμη ἀνυπέρβλητη, ἐπιμονή διαρκῆ, ὑπομονή ἀστείρευτη. Κλείστε τά αὐτιά σας στίς ἀντίρροπες δυνάμεις, πού σᾶς βομβαρδίζουν μέ τά σαγηνευτικά μηνύματά τους καί μέ σκοπό τήν ἀποδόμηση τῆς προσωπικότητάς σας, τήν μαθησιακή σας ἀποτυχία.

Γιά τήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ ἀγῶνα γιά ἀπόκτηση γνώσεων καί ἤθους χρειάζεται πάνω ἀπό ὅλα ἐλπίδα. Ἡ ἐλπίδα διδάσκεται στό σχολεῖο, πού λέγεται Ἐκκλησία. Στήν φιλόστοργη μητέρα μας Ἐκκλησία, ὑπάρχει ὁ Μοναδικός Χορηγός τῆς ἀστείρευτης καί ἀκατανίκητης ἐλπίδας, πού εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἐκεῖνος μᾶς βεβαιώνει μέ τήν ἀγάπη Του, μᾶς στηρίζει στόν ἀγῶνα μας, μᾶς ὁδηγεῖ ἀλάθητα νά ὑπερπηδήσουμε τίς δυσκολίες καί τά ἐμπόδια, κι ἄν σκοντάψουμε στέκεται δίπλα μας καί μᾶς ἀναμένει μέ ἁπλωμένο τό χέρι νά μᾶς βοηθήσει. Ἡ παρουσία Του μέσα μας εἶναι ἀπαραίτητη καί ἀναντικατάστατη.

Ἐμπιστευθεῖτε τό Χριστό. Ἀποκτηστε ζωντανή, προσωπική σχέση μαζί Του, ἀφῆστε τό χέρι σας στήν ἀνοικτή παλάμη Του καί νά εἶσθε βέβαιοι, ὅτι η ἐμπειρία τοῦ Χριστοῦ μέσα στήν καρδιά σας, θα σᾶς δώσει τήν πραγματική ἐλευθερία. Ἡ νίκη θά εἶναι δική σας. Σᾶς τό εὔχομαι ὁλόψυχα. Ἐπίσης εὔχομαι καί παρακαλῶ τόν Κύριο νά εὐλογήσει καί τούς σεβαστούς δασκάλους καί καθηγητές σας καί τούς ἀγαπητούς γονεῖς σας καί νά τούς δωρίζει δύναμη γιά τήν εὐόδωση τοῦ δύσκολου ἔργου τους.

Καλή χρονιά λοιπόν!

Εὐλογημένη, δημιουργική, χαρούμενη, εἰρηνική.

Μέ πατρική ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

†Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

«Περί προστασίας τής ανθρώπινης ζωής»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Πρός τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα

τής Εκκλησίας τής Ελλάδος


Θέμα: "Περί προστασίας τής ανθρώπινης ζωής"


Αγαπητοί μας χριστιανοί,

τέκνα τού Θεού αγαπημένα,

Ή εορτή τού Γενεσίου τής Θεοτόκου, ή πρώτη μεγάλη έορτή τού εκκλησιαστικού έτους, σηματοδοτεί τήν άπαρχή τής θείας οικονομίας, δηλαδή τού θεϊκού σχεδίου τής σωτηρίας μας. Οί πιστοί τιμούμε τή γέννηση τής Παναγίας Μητέρας τού Κυρίου μας, ύστερα άπό τή θαυμαστή σύλληψή Της άπό τή θε- οπρομήτορα Άννα, τή γηραιά μητέρα της. Ή Εκκλησία μας, ενώ τιμά τή μνήμη των Αγίων μας κατά τήν ήμέρα τής Κοιμήσεως ή τού μαρτυρίου τους, στόν Κύριο καί Σωτήρα μας Χριστό, στήν Ύπεραγία Θεοτόκο καί στόν Τίμιο Πρόδρομο τιμά καί έορτάζει καί τίς ήμερες τής γεννήσεως, αλλά καί τής συλλήψεώς τους, θεωρώντας τά γεγονότα αυτά ώς ιδιαιτέρως σημαντικά γιά τή σωτηρία μας, έχοντας άμεση σχέση μέ τήν ενανθρώπηση τού Θεού. Μεταξύ λοιπόν τών άλλων θεολογικών αληθειών, ή έορτή αύτή φέρνει στήν επιφάνεια καί μεγάλες αλήθειες γιά τήν ανθρώπινη ταυτότητα καί ύπαρξη* ή ζωή τού άνθρώπου ώς ψυχοσωματικής όντότητος άρχίζει μέ τό θαύμα τής γονιμοποίησης, μέ τή σύλληψη — «έξ άκρας συλλήψεως», όπως λέμε στή θεολογική γλώσσα—, δηλαδή από τη στιγμή που αρχίζει καί ή ανάπτυξη τοΰ ύλικοΰ σώματος. Τό έμβρυο είναι τέλειος άνθρωπος κατά τήν ταυτότητα, ό οποίος εξελίσσεται καί άναπτόσσεται κατά τή διάρκεια τής εγκυμοσύνης στά μητρικά σπλάγχνα, προσδοκώντας τή γέννηση, γιά νά συνεχίσει τήν άνάπτυξη κατά τή βιολογική πορεία του, μετά δέ καί τόν βιολογικό θάνατο, νά μεταβεί στήν αιώνια Όντως Ζωή, άναμένοντας τήν κοινή Ανάσταση. Ό άνθρωπος δέν πεθαίνει όταν σταματά ή άναπνοή του ούτε όταν παύει νά χτυπά ή καρδιά του. Ό άνθρωπος συνεχίζει. Ούτε πάλι γεννιέται όταν άρχίζει ή πρώτη του άναπνοή μέ τόν τοκετό. Έχει ήδη ξεκινήσει τό ταξίδι του άπό τή στιγμή τής σύλληψής του. Ή άρχή τής ύπαρξής του, ή άπόκτηση τής ιερής ταυτότητάς του, ή δημιουργία τοΰ προσώπου του, μάλιστα «κατ' εικόνα Θεού», ταυτίζεται μέ αυτήν τή μοναδική στιγμή* τότε δημιουργεΐται «ύπό τοΰ Κυρίου έκ τοΰ μή όντος είς τό είναι», τότε μεταβαίνει άπό τήν άνυπαρξία στήν ύπαρξη, τότε άποκτά τήν ούσία τής άξίας του. Καί άπό τότε τού οφείλουμε τόν σεβασμό καί τήν προστασία μας. Ιδίως τότε πού δέν φαίνεται, πού δέν έχει φωνή ούτε δύναμη, έχει όμως ζωή, ύπαρξη καί, άρα, άξια. Πρός έπίρρωση τούτων άρκεΐ νά άναλογισθοϋμε ότι σύμφωνα μέ τήν πίστη τής Εκκλησίας, ό Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός καί τέλειος άνθρωπος· καί στό Θαβώρ μετα- μορφούμενος εν δόξη, καί ώς βρέφος κενούμενος στή Βηθλεέμ, άλλά καί ώς έμβρυο σαρκούμενος στή Ναζαρέτ! Δυστυχώς, όμως, στίς μέρες μας υπάρχουν επιστημονικές δήθεν θεωρήσεις πού άμφισβητούν αύτήν τήν άξια τού εμβρύου, ύπάρχουν κοινωνικές άντιλήψεις πού τό εγκαταλείπουν άπροστάτευτο, στερώντας του τό προνόμιο τής ζωής, υπάρχει νομολογία πού θωρακίζει νομικά τίς εκτρώσεις, άλλά όχι καί τό δικαίωμα τού εμβρύου στή ζωή, δικαιολογώντας έτσι τήν άνθρώπινη άγριότητα. Καί φθάσαμε στό σημείο ό ετήσιος άριθμός τών δηλωμένων έκτρώσεων παγκοσμίως νά ξεπερνά τά 50 εκατομμύρια, νά πλησιάζει αυτόν τών θανάτων άπό όλες τίς υπόλοιπες αίτιες, νά είναι σχεδόν πενταπλάσιος άπό τόν άριθμό τών θανάτων άπό τήν άσθένεια τού καρκίνου. Μάλιστα καί στήν πατρίδα μας, πού πληθυσμιακά φθίνει μέ γοργούς ρυθμούς, ύπερβαίνει κατά πολύ, σύμφωνα μέ τά υπάρχοντα στοιχεία, τόν αριθμό τών γεννήσεων. Κάτι άντίστοιχο ισχύει γιά όλες τίς Λεγάμενες άνεπτυγμένες περιοχές τού πλανήτη, στίς όποιες πα- ρατηρείται διαρκώς αύξανόμενη γήρανση τού πληθυσμού. Ή Εκκλησία μας ως μητέρα τής πνευματικής ζωής, πού μέ θέρμη προσεύχεται γιά τήν υγεία, τή μακροζωία καί τήν αναγέννηση τών γεννημένων, δέν μπορεί νά θεωρήσει τήν επιλογή τής άμβλωσης άπλώς καί μονομερώς σάν ένα νομικό ζήτημα ή άπόλυτο άνθρώπινο δικαίωμα τής κυοφορούσας ή κε- κτημένο τής σύγχρονης κοινωνίας. ΓΥ αυτό καί ύψώνει τή φωνή της γιά τήν προστασία τής ζωής καί τής γέννησης τών άγέννητων καί, άντικρίζοντας τήν ιερότητα τής άνθρώπινης ύπαρξης καί ζωής, ζητεί άπό τίς ευλογημένες μέ τή δυνατότητα τής μητρότητος γυναίκες νά προστατεύσουν μέ κάθε τρόπο τόν θησαυρό τής ζωής πού κρατούν στά σπλάγχνα τους καί, παρά τίς συχνά άντίξοες συνθήκες ή τήν πιεστική γνώμη τών άλλων, νά δεχθούν μέ εμπιστοσύνη καί πίστη τό δώρο τού Θεού. ’Επιπλέον, άπευθύνεται στό σύνολο τού πολιτικού κόσμου καί κάνει έκκληση γιά τή θωράκιση τού ιερού θεσμού τής οικογένειας καί ιδίως τή στήριξη τής πολύτεκνης οικογένειας. Παράλληλα, άναλαμβάνει καί ή ’Ίδια τίς ευθύνες Της γιά νά άναδείξει τήν πνευματική σημασία αυτού τού θεσμού, νά ενημερώσει συστηματικά τόν πιστό λαό μας γιά τό δημογρα- φικό πρόβλημα καί τήν προστασία τού αγέννητου παιδιού, καθώς καί νά άναλάβει πρωτοβουλίες γιά τήν έμπρακτη στήριξη τής άγαμης μητέρας καί τήν ουσιαστική μέριμνα γιά τίς μονο- γονεϊκές οικογένειες.


Τέκνα έν Κυρίω ευλογημένα,

Ή Ιερά Σύνοδος τής ’Εκκλησίας τής Έλλαδος απευθύνει πρός όλους έκκληση γιά διαρκή προσευχή καί μετάνοια, ώστε ή ζωή νά μή νικηθεί άπό τίς θανάσιμες επιλογές τών ανθρώπων. Ή έσκεμμένη καί άκριτη άφαίρεση μιας ζωής είναι άντίθετη πρός τόν όφειλόμενο σεβασμό μας στήν ιερότητα τής θείας δημιουργίας καί μάλιστα στήν κορωνίδα αυτής, τόν άνθρωπο, ά- πομακρύνει τήν ενέργεια τού Θεού άπό τή ζωή μας καί φυγαδεύει τή χάρη Του.
Άς αγωνιζόμαστε νά δεχόμαστε με χαρά καί ελπίδα τή γέννηση κάθε παιδιού ώς μέρος τής οικονομίας τού Θεού γιά τή σωτηρία τού κόσμου καί τήν απαλλαγή από τή φθορά τού θανάτου, όπως ολοφάνερα φαίνεται τούτο καί στήν ύμνογρα- φία τής εορτής τού Γενεθλίου τής Θεοτόκου: «Ή γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν έμήνυσε πάση τή οικουμένη, έκ σοϋ γάρ άνέτειλεν ό Ήλιος τής δικαιοσύνης, Χριστός ό Θεός ημών, καί λύσας τήν κατάραν, έδωκε τήν ευλογίαν, καί καταργή- σας τόν Θάνατον, έδωρήσατο ήμϊν ζωήν τήν αιώνιον».


Μετά πατρικών ευχών καί αγάπης


+ Ό Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

 + Ό Σάμου καί Ικαρίας Ευσέβιος

+ Ό Φλωρίνης, Πρεσπών καί Έορδαίας Θεόκλητος

+ Ό Κασσανδρείας Νικόδημος

 + Ό Σερρών καί Νιγρίτης Θεολόγος

+ Ό Σιδηροκάστρου Μακάριος

 + Ό Εδέσσης, Πέλλης καί Άλμωπίας Ίωήλ

 +Ό Αργολίδος Νεκτάριος

+ Ό Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος

 + Ό Μεγάρων καί Σαλαμΐνος Κωνσταντίνος

 + Ό Κεφαλληνίας Δημήτριος

+ Ό Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης Χρυσόστομος

+ Ό Καρπενησιού Γεώργιος

Ό Αρχιγραμματεύς

 + Ό Ώρεών Φιλόθεος

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ

Αγιος_Χρυσόστομος_Σμύρνης.jpg

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στήν τακτική συνεδρίασή της, τῆς 4ης Νοεμβρίου τοῦ 1992 υἱοθέτησε τό αἲτημα τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί κατέταξε μεταξύ τῶν Νεομαρτύρων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας τούς ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδρος μαρτυρήσαντας Ἐπισκόπους καί τούς μετ’ αὐτῶν σφαγιασθέντας κληρικοῦς καί λαϊκοῦς καί ἃπαντας τούς «ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης ἐκείνης ἀποκαρτερήσαντας», κατά τήν Μικρασιατική καταστροφή τοῦ 1922.

Ἡ Σάμος εἶχε ἀνέκαθεν στενότατους δεσμούς μέ τόν Ἑλληνισμό τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀφοῦ κατά τήν ἀρχαιότητα ἀνῆκε στήν περίφημη Ἰωνική Δωδεκάπολη, ἀργότερα κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ἀποτελοῦσε τήν ἒδρα τοῦ θέματος τῆς Σάμου πού περιλάμβανε καί τά Μικρασιατικά παράλια ἀπό τόν κόλπο τοῦ Ἀδραμυττίου μέχρι τήν περιοχή τῆς Ἐφέσου. Κατά τούς νεότερους χρόνους ἡ ἐπικοινωνία καί οἱ δεσμοί τῶν Σαμίων καί Ἰκαρίων μέ τούς κατοίκους τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων καί Κοινοτήτων τῆς Ἰωνίας, τῆς Καρίας καί τῆς περί τόν Μαίανδρον Μαγνησίας, ἦταν πάντοτε στενότατοι, ἀδελφικοί ἐξ αἳματος καί ἐξ ἀγχιστείας, ἀλλά συγχρόνως καί πνευματικοί καί ἐκκλησιαστικοί, λόγω τῆς ἠθικῆς ἐπιδράσεως τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Σάμου καί τῆς ἀκτινοβολίας τοῦ Πυθαγορείου Γυμνασίου, ἀπό τό ὁποῖο ἀπεφοίτησαν σπουδαίοι Μικρασιάτες Ἓλληνες, ὃπως ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χρυσόστομος Β΄ ὁ Χατζησταύρου (+ 1967).

Στίς πολεμικές ἐπιχειρήσεις τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας ἀπό τό 1919 μέχρι τό 1922 ἒπεσαν μαχόμενοι διακόσιοι περίπου Σάμιοι καί Ἰκάριοι ἀξιωματικοί καί ὁπλῖτες. Πολύ περισσότεροι ὑπῆρξαν οἱ ἀγνοούμενοι καί οἱ ἂλλοι, πού ἀπέθαναν ἀπό τίς ταλαιπωρίες τῆς αἰχμαλωσίας.

Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία θεώρησε καθῆκον καί ὑποχρέωσή της νά ἀνεγείρει μικρόν, ἀλλά εὐπρεπή ναΐσκον στήν περιοχή τῆς Ψιλῆς Ἂμμου ἀπέναντι ἀπό τά Μικρασιατικά παράλια, ἐπ΄ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου τοῦ νέου, Ἐπισκόπου Σμύρνης καί τῶν ἐν Μικρᾷ Ἀσία μαρτυρησάντων Ἁγίων Ἱεραρχῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Κυδωνιῶν, Ἀμβροσίου Ἐπισκόπου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου καί Εὐθυμίου Ἐπισκόπου Ζήλων καί τούς μετ΄αὐτῶν σφαγιασθένταςκληρικούς καί λαϊκούς, ποῦ ὃπως ψάλλει ὁ Ἱερός ὑμνογράφος «ὑπέμειναν ὑπέρ Πατρίδος καί Πίστεως θάνατον». Καθώς προσέφεραν στόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα τούς ἑαυτούς τους «Ἱερεία ἒμψυχα ὁλοκαυτώματα λογικά».

Ὁ Ἱερός Ναός ἐθεμελιώθη τό 1999 καί ἀνηγέρθη δαπᾶναις τοῦ κ. Βασιλείου Λοϊζου εἰς μνήμην τοῦ πατρός του Ἀντωνίου Λοϊζου. Τά θυρανοίξια τελέσθηκαν τό 2002. Μέ ἀφορμή λοιπόν τήν συμπλήρωση ἐκατό χρόνων ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή (1922 -2022) καί στό πλαίσιο τῶν ἀνάλογων ἐκδηλώσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποῦ διοργανώνονται ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἱερᾶ Μητρόπολις Σάμου καί Ικαρίας τίμησε τήν ἐπέτειο καί τήν μνήμη τῶν σφαγιασθέντων ἀδελφῶν μας μέ σειρά λατρευτικῶν και πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων ἀπεφάσισε να τελεσθοῦν μέ πανηγυρική ἒξαρση και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Ἐπισκόπου Σμύρνης καί τῶν σύν αὐτῷ Νεομαρτύρων Ἁγίων στήν περιοχή τῆς Ψιλῆς Ἀμμου ἀπέναντι ἀπό τά Μικρασιατικά Παράλια τήν Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 11 Σεπτεμβρίου ὥρα: 7.30 τό πρωί Πανηγυρικός Ὂρθρος τῆς ἑορτῆς και τῶν Ἐγκαινίων, κατάθεσις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων, Έγκαίνια Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου καί ἐν συνεχεία Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία Ἱερουργούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. Εὐσεβίου καί στή συνέχεια ἐπιμνημόσυνη δέηση ἓμπροσθεν τοῦ μνημείου πεσόντων Σαμίων Μ. Ἀσίας.

Ἀγαπητοί μου,

Σᾶς εὐχομαι ὁλοψύχως, ὁ Ἃγιος Ἐθνοϊερομάρτυς Χρυσόστομος Σμύρνης καί οἱ ἂλλοι Καλλίνικοι Μάρτυρες κληρικοί καί λαϊκοί νά μᾶς σκεπάζουν μέ τίς πρεσβείες τους. Νά μᾶς ἐμπνέουν μέ τό φωτεινό παράδειγμά τους καί νά αὐξάνουν τήν ἀφοσίωσή μας πρός τόν Σωτήρα Χριστό καί τήν ἀγάπη μας πρός τό Ἐνδοξο Νησί μας καί ὁλόκληρη τήν Πατρίδα μας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἐν Κυρίω ἀγάπης

ὁ Ἐπίσκοπός σας

+ Ὁ Σάμου καί Ἱκαρίας Εὐσέβιος

Εκτύπωση Email

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

moimisi-ths-theotokou.jpg

Ἀγαπητοί μου,

Γιά τήν Παναγία πού σήμερα γιορτάζουμε τήν Kοίμησή Της, τά Εὐαγγέλια δέν ἀναφέρουν παρά μόνο λίγες φράσεις, ὅπως αὐτές: «Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καί μαστοί οὕς ἐθήλασας» (Λουκ. 11,27), εὐτυχισμένη ἡ μάνα πού σε γέννησε και ἐθήλασε. Και ὅμως για Ἐκείνη μίλησαν οἱ Προφῆτες καί κήρυξαν οἱ Ἀπόστολοι, γιά Ἐκείνη θεολόγησαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί δογμάτισαν οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι, ἐμπνεύσθησαν οἱ ὑμνωδοί καί οἱ ἁγιογράφοι καί μελέτησαν οἱ στοχαστές.

Τήν Παναγία τιμᾶ ἡ Ὀρθόδοξη εὐσέβεια τῶν πιστῶν, ἀφοῦ Αὐτή κατέχει κεντρική καί θεμελιώδη ρόλο στό σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Το ἱερό πρόσωπό Της τό ἀνακαλύπτουμε μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, γι’ αὐτό μόνο μέ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη μποροῦμε νά τό πλησιάσουμε. Γιατί μόνο ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη μᾶς φανερώνουν κρυμμένες ἀλήθειες, πού δέν βλέπουν καί δέν γνωρίζουν ὅσοι δέν ἐμπιστεύονται καί δέν ἀγαποῦν.

Ἄς σταθοῦμε σέ μια ὑπέροχη στιγμή.

Ὅταν ὁ Κύριος ἐπάνω στόν σταυρό ἔλεγε στήν μητέρα Του δείχνοντας τόν μαθητή «ὅν ἠγάπα», «ἴδε ὁ υἱός σου» καί στόν Ἰωάννη «ἰδού ἡ μήτηρ σου», καθιέρωσε ἕνα δεσμό ἅγιο παγκοσμίου σημασίας. Ὁ Ἰωάννης ὡς ἐκπρόσωπος τῶν πιστῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου ὅλων τῶν αἰώνων, γινόταν ἐκείνη τήν στιγμή υἱός τῆς Μητέρας τοῦ Θεανθρώπου· Και ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, Μητέρα ὅλων μας. Πόσο ὑπέροχη στιγμή! Ὁ ἑτοιμοθάνατος Ἰησοῦς μας φεύγοντας μᾶς παραδίνει στή στοργή Της καί Ἐκείνη ἄνοιγε τήν μητρική ἀγκαλιά της, γιά νά μᾶς ἀναλάβει κάτω ἀπό τήν στοργική προστασία Της.

Στούς αἰῶνες πού κύλησαν ἀπό τότε, τό αἰσθάνθηκε αὐτό ὁ λαός μας. Και κάθε στιγμή αἰσθάνεται τήν Παναγία μας νά τόν παρακολουθεῖ μέ τό γλυκό της βλέμμα, νά δακρύζει στόν πόνο του, νά δέεται γι’ αὐτόν στόν Ὑἱό καί Θεό, νά τόν παρηγορεῖ στίς θλίψεις του, νά τόν ἐπισκέπτεται στήν ἀρρώστια του, νά τόν καθοδηγεῖ στόν δρόμο του. Ἔτσι Τήν βλέπει καί ἔτσι Τήν ζωγραφίζει ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες. Γλυκοφιλοῦσα, Δακρυρροοῦσα, Δεομένη, Ὁδηγήτρια, Πλατυτέρα. Ἐπίσκεψις. . .

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ζοῦμε τόν αἰῶνα τοῦ φόβου, ὅπως χαρακτηρίσθηκε ὁ αἰώνας μας θαλασσοδαρμένος ἀπό τά κύματα τῶν ποικίλων καθημερινῶν δυσκολιῶν. Ὅπου κι’ ἄν βρεθοῦμε, λοιπόν, τίς μέρες τῆς Κοιμησής Της, εἴτε στόν μόχθο τῆς σκληρῆς βιοπάλης, εἴτε χαιρόμαστε τήν γαλήνη στίς παραλίες τῶν νησιῶν μας ἤ ἀπολαμβάνουνε τό δροσερό ἀεράκι τοῦ βουνοῦ, ἄς κατευθύνουμε τά βήματα μας στά λιμάνια τῆς ψυχικῆς γαλήνης, στούς ἱερούς ναούς μας. Καί ἐκεῖ κάτω ἀπό τά προστατευτικά χέρια Της, θά νιώσουμε τήν ἀσφαλῆ παρουσία, τήν γαλήνη, τήν ἀκαταίσχυντη προστασία καί βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας καί στοργικῆς Μητέρας μας.

Καί καθώς θά αἰσθανόμαστε τό γλυκό στοργικό βλέμμα πάνω μας, μέ τήν ἀφοσίωση καί τήν ἐμπιστοσύνη παιδιοῦ πρός μητέρα, ἄς Τῆς ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας, νά Τῆς ἐμπιστευθοῦμε τούς φόβους μας καί τά προβλήματά μας· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε . . . πρόφθασον ὡς ἀγαθή εἰς τήν βοήθειαν ἡμῶν τῶν πιστῶν κραυγαζόντων σου». Ἡ ἀπάντηση δέ θά βραδύνει νά ἔλθει. Καί τότε θά μποροῦμε, βεβαιωμένοι καί ἀπό τή δική μας πείρα, νά τῆς ψάλλουμε: «Οὐδείς προστρέχων ἐπί σοι κατησχημένος ἀπό σοῦ ἐκπορεύεται, ἁγνή Παρθένε Θεοτόκε, ἀλλ’ αἰτεῖται τήν χάριν καί λαμβάνει τό δώρημα πρός τό συμφέρον τῆς αἰτήσεως».

 

Χρόνια πολλά!

Με ὅλη μου την ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

+ Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Εκτύπωση Email

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Άυριο
γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σήμερα:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31